72. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu


 

 

 

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Wysoki Senacie, proszę o zajmowanie miejsc.

Wznawiam obrady.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwudziestego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty jest w druku nr 1147.

Pan senator Zbigniew Szaleniec jest proszony o przedstawienie jego treści. Solenizant, senator Szaleniec, jest proszony o przedstawienie wniosku.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich chciałbym zgłosić projekt uchwały, która w art. 1 mówi o tym, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera senatora Henryka Stokłosę do Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W imieniu senatora i własnym proszę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały.

Proszę państwa, proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Podaję wyniki głosowania: na 84 obecnych senatorów 76 głosowało za, 1 - przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Do spisu treści

Proszę państwa, teraz powracamy do punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które po debacie przygotowały wspólne sprawozdanie. Zawarte jest ono w druku nr 1119Z, a senatorem jest pan senator Wyrowiński.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Jan Wyrowiński: Sprawozdawcą, Panie Marszałku.)

Senatorem sprawozdawcą, przepraszam.

(Senator Jan Wyrowiński: Senatorem jestem w ogóle, a sprawozdawcą czasami.)

Czasami bywał pan posłem, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Jan Wyrowiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje, o których pan wspomniał, proponują, aby Wysoki Senat przyjął poprawki pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, ósmą, dwunastą, trzynastą, czternastą, siedemnastą, osiemnastą, dwudziestą pierwszą, dwudziestą drugą, dwudziestą trzecią, dwudziestą czwartą, dwudziestą piątą, dwudziestą szóstą, dwudziestą siódmą, dwudziestą ósmą, dwudziestą dziewiątą, trzydziestą, trzydziestą pierwszą, trzydziestą drugą, trzydziestą trzecią, trzydziestą czwartą, trzydziestą szóstą, trzydziestą siódmą, trzydziestą ósmą, trzydziestą dziewiątą, czterdziestą, czterdziestą pierwszą, czterdziestą drugą, czterdziestą czwartą, czterdziestą piątą, czterdziestą szóstą, czterdziestą siódmą, czterdziesta ósmą, pięćdziesiątą, pięćdziesiątą pierwszą, pięćdziesiątą drugą, pięćdziesiątą trzecią, pięćdziesiątą czwartą, pięćdziesiątą piątą, pięćdziesiątą szóstą, pięćdziesiątą siódmą, pięćdziesiątą ósmą, pięćdziesiątą dziewiątą, sześćdziesiątą i sześćdziesiątą drugą.

Ponadto pragnę poinformować, że na podstawie art. 52 mniejszość Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej dokonała zmiany treści swojego wniosku. Jest to poprawka szesnasta w zestawieniu.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Panie Senatorze, czy jest wniosek o głosowanie blokiem nad pewną grupą poprawek?)

Ja mam jeszcze dodatkowy wniosek, ale ponieważ nie jest jeszcze przygotowana administracja, to go nie zgłoszę. Oprócz tego tak, oczywiście, jest wniosek o głosowanie blokiem, to ten, który pan marszałek tam ma...

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Chciałbym w tej chwili poprosić pana senatora Ortyla jako sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji.

Proszę, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Władysław Ortyl:

Panie Marszałku, ja tylko proszę o poparcie tej zmodyfikowanej poprawki. Ona jest bardzo racjonalna i poprawia tę ustawę.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Rozumiem.

Może jeszcze raz zapytam, jak to jest z tym głosowaniem blokiem. Czy może pan senator jednak przeczytać numery poprawek, nad którymi można głosować łącznie? Nie zostało to przygotowane?

Do spisu treści

Senator Jan Wyrowiński:

Jest grupa poprawek, nad którymi będziemy głosowali blokiem z racji tego, że łączy je powód zgłoszenia poprawki. Tych poprawek jest tam, Panie Mecenasie, kilkanaście. Prawda?

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Ja tu mam numery i mogę je przeczytać.

(Głos z sali: To są poprawki, nad którymi głosuje się razem ze względu na ich charakter.)

(Senator Jan Wyrowiński: Tak, ze względu na ich charakter.)

(Głos z sali: ...Redakcyjne, ale koledzy nie zdążyli...)

Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Dziękuję.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania, najpierw nad poprawkami, potem nad podjęciem uchwały.

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

(Rozmowy na sali)

Proszę o ciszę, Wysoka Izbo.

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 13)

Przyjęta.

Poprawka druga uwzględnia w brzmieniu przepisu terminologię ustawy.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 14)

Przyjęta.

Poprawka trzecia nadaje wyrazowi właściwą formę gramatyczną.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka czwarta wprowadza zasadę, że wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie planu przekształcenia spółdzielni określa sąd rejestrowy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 16)

Poprawka przyjęta.

Poprawka piąta ustanawia dodatkowe gwarancje dostępu spółdzielców do informacji o przekształceniu spółdzielni.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 17)

Przyjęta.

Poprawka szósta odstępuje od obowiązku uwzględniania liczby udziałów przysługujących członkom nieuczestniczącym w przekształcaniu przy określaniu wysokości środków przeznaczonych na wypłaty dla takich członków.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18)

Przyjęta.

Poprawka siódma wprowadza możliwość sprzedaży alkoholu na terenie dworców kolejowych.

(Senator Michał Wojtczak: Brawo!)

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 92 obecnych senatorów 7 głosowało za, 76 - przeciw, 8 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka ósma ujednolica przepisy ustawy.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 90 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.

(Rozmowy na sali)

Wysoki Senacie, czy ja mogę prosić o ciszę?

(Senator Władysław Ortyl: Tak, tak.)

Sam nie słyszę tego, co...

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Niemożliwe.)

Tak, tak. Dobrze.

Poprawka dziewiąta skreśla zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przewidujące możliwość złożenia oświadczenia w miejsce zaświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 33 głosowało za, 57 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 21)

Odrzucona.

Poprawka dziesiąta skreśla zmiany w ustawie o systemie oświaty przewidujące możliwość złożenia oświadczenia w miejsce zaświadczenia o wysokości dochodów oraz korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w postępowaniu o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki: na 92 obecnych senatorów 33 głosowało za, 58 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 22)

Odrzucona.

Nad poprawkami jedenastą i czterdziestą dziewiątą głosujemy łącznie. Przywracają one wymóg uzyskania zezwolenia na działalność w zakresie wykonywania planów urządzania lasów.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 34 głosowało za, 58 - przeciw. (Głosowanie nr 23)

Odrzucone.

Poprawka dwunasta wprowadza wymóg posiadania odpowiedniego doświadczenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wykonywania planów urządzania lasów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzynasta doprecyzowuje odesłanie.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 90 głosowało za, 2 - przeciw. (Głosowanie nr 25)

Przyjęta.

Czternasta umożliwia produkcję tablic rejestracyjnych podmiotom zagranicznym.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 80 głosowało za, 1 - przeciw, 10 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 26)

Przyjęta.

Poprawka piętnasta eliminuje z ustawy przepis nakazujący traktować każde naruszenie określonych przepisów jako podstawę do wykreślenia z rejestru producentów tablic rejestracyjnych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 30 głosowało za, 58 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)

Odrzucona.

Szesnasta umożliwia przedsiębiorstwom w upadłości lub w likwidacji kontynuowanie produkcji tablic rejestracyjnych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 31 głosowało za, 58 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)

Odrzucona.

Poprawka siedemnasta eliminuje z treści ustawy przepis niepotrzebnie podkreślający konieczność stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 29)

Przyjęta.

Proszę państwa, teraz jest blok poprawek, nad którym głosujemy łącznie. Są to poprawki: osiemnasta, dwudziesta druga, dwudziesta czwarta, dwudziesta szósta, dwudziesta siódma, dwudziesta dziewiąta, trzydziesta druga, trzydziesta trzecia, trzydziesta ósma, czterdziesta, czterdziesta pierwsza, czterdziesta trzecia, czterdziesta piąta, czterdziesta ósma, od pięćdziesiątej drugiej do pięćdziesiątej ósmej. Poprawki te uwzględniają, że w dniu wejścia w życie ustawy obowiązywać będą przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to zatem, Panie Senatorze, naturalny blok poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 30)

Poprawki zostały przyjęte.

Nad poprawkami dziewiętnastą i sześćdziesiątą pierwszą głosujemy łącznie. One zakładają skreślenie zmian w sposobie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 31 głosowało za, 59 - przeciw. (Głosowanie nr 31)

Odrzucone.

Poprawka dwudziesta skreśla zmianę uzależniającą wskaźnik aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego od wskaźnika wzrostu cen nieruchomości ogłaszanego w gminie, gdzie zlokalizowana jest nieruchomość.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 89 głosowało za, 2 - przeciw. (Głosowanie nr 32)

Przyjęta.

Dwudziesta pierwsza zakłada konieczność uwzględnienia w przepisie systemowego określenia odpisu księgi wieczystej, a nie zaświadczenia o księdze.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 33)

Przyjęta.

Dwudziesta trzecia zmierza do zapewnienia prawidłowego przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 34)

Przyjęta.

Poprawka dwudziesta piąta skreśla zmianę przepisu karnego kodeksu spółek handlowych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 35)

Przyjęta.

Poprawka dwudziesta ósma ujednolica wymagania formalne wniosku o uzyskanie licencji trenera koni, dosiadającego oraz sędziego wyścigowego.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 36)

Przyjęta.

Nad poprawkami trzydziestą i sześćdziesiątą drugą głosujemy łącznie. Poprawka trzydziesta koryguje błędne odesłanie oraz uwzględnia konieczność zmiany redakcyjnej w przepisach ustawy, a poprawka sześćdziesiąta druga wprowadza odrębny termin wejścia w życie przedmiotowych zmian.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 37)

Przyjęte.

Poprawka trzydziesta pierwsza zmierza do prawidłowego wprowadzania zmian do ustawy.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 38)

Przyjęta.

Poprawka trzydziesta czwarta koryguje odesłanie.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 39)

Przyjęta.

Poprawka trzydziesta piąta skreśla zmiany w ustawie o rencie socjalnej przewidujące możliwość złożenia oświadczenia w miejsce zaświadczenia płatnika składek w postępowaniu dotyczącym zawieszenia prawa do renty.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 34 głosowało za, 57 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 40)

Poprawka została odrzucona.

Poprawki trzydziesta szósta i trzydziesta siódma porządkują przepisy ustawy poprzez usunięcie niekonsekwencji i korektę błędnych odesłań.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 41)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka trzydziesta dziewiąta skreśla zmianę w załączniku do ustawy o podatku od towarów i usług.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 42)

Przyjęta.

Poprawka czterdziesta druga zmierza do prawidłowego wprowadzenia zmian do ustawy.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 43)

Przyjęta.

Poprawka czterdziesta czwarta ujednolica terminologię ustawy.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 44)

Przyjęta.

Poprawka czterdziesta szósta skreśla zbędny fragment przepisu w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 45)

Przyjęta.

Poprawka czterdziesta siódma uwzględnia obowiązek przedstawiania na żądanie organu wskazanych w przepisie dokumentów posiadanych przez przedsiębiorcę.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 46)

Przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta zmierza do zapewnienia prawidłowej redakcji uprzywilejowanego typu przestępstwa.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 47)

Przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta pierwsza zastępuje oświadczenie o niekaralności przedkładane w konkursie ofert ogłaszanym przez Krajowy Fundusz Kapitałowy odpowiednim zaświadczeniem.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 48)

Przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta dziewiąta skreśla zmiany w ustawie o rolnictwie ekologicznym przewidujące możliwość określenia przez ministra, w drodze rozporządzenia, odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 49)

Przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta zmierza do prawidłowego utrzymania w mocy dotychczasowych przepisów wykonawczych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 50)

Przyjęta.

Do spisu treści

I możemy obecnie głosować nad całością...

(Senator Piotr Zientarski: A sześćdziesiąta pierwsza?)

Proszę państwa, poprawka sześćdziesiąta pierwsza została przegłosowana razem z poprawką dziewiętnastą chyba. Nad poprawkami dziewiętnastą i sześćdziesiątą pierwszą głosowaliśmy łącznie, Wysoki Senacie.

Proszę państwa, głosujemy nad podjęciem uchwały w sprawie całości.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 91 obecnych senatorów 60 głosowało za, 29 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 51)

Wobec wyników głosowania stwierdzam: Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Do spisu treści

Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych, które po debacie przygotowały wspólne sprawozdanie - jest to druk nr 1126Z - a pan senator Leon Kieres jest sprawozdawcą.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Leon Kieres:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych rozpatrywaliśmy osiemnaście zgłoszonych poprawek, z których komisje popierają poprawki: dziewiątą, dziesiątą, czternastą, piętnastą, szesnastą i siedemnastą.

Pozostałe poprawki nie uzyskały akceptacji większości komisji i zostały zgłoszone jako poprawki popierane przez mniejszość. Są to poprawki wspierane przez pana senatora Andrzejewskiego i trzech innych członków obydwu komisji.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Poproszę sprawozdawcę mniejszości komisji wymienionego senatora Andrzejewskiego.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Piotr Andrzejewski: A można z miejsca?)

Niech pan mówi z miejsca, ale szybko...

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Proszę o poparcie poprawek mniejszości zawartych w druku nr 1126Z. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Do spisu treści

Możemy przystępować do głosowania, najpierw nad poprawkami, a potem nad całością.

Proszę państwa, poprawka pierwsza rozszerza zakres celów centrum o działania związane z wymianą kulturalną pomiędzy Polską a Rosją.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 34 głosowało za, 57 - przeciw. (Głosowanie nr 52)

Odrzucona.

Poprawka druga określa, iż do zadań centrum należy także prowadzenie badań archiwalnych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję

Na 91 obecnych senatorów 34 głosowało za, 57 - przeciw. (Głosowanie nr 53)

Odrzucona.

Poprawka trzecia dookreśla, że działalność wydawnicza centrum powinna być prowadzona jedynie w zakresie realizacji ustawowych zadań centrum.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Wyniki: na 91 obecnych senatorów 31 głosowało za, 59 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 54)

Odrzucona.

Poprawka czwarta zmierza do tego, aby wskazane w przepisie zadania centrum realizowane były z uwzględnieniem stanowiska każdej ze stron.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 31 głosowało za, 59 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 55)

Odrzucona.

Poprawka piąta ma na celu rozszerzenie zadań centrum o organizowanie wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a Rosją.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 31 głosowało za, 58 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 56)

Odrzucona.

Poprawka szósta zmierza do tego, iż do zadań centrum należeć będzie utrzymywanie kontaktów również pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce i Rosji.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 32 głosowało za, 55 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 57)

Odrzucona.

Poprawka siódma wprowadza nowe zadanie centrum.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

(Senator Krzysztof Zaremba: Ale jakie?)

(Senator Piotr Andrzejewski: Jakie nowe zadanie? Prosimy o wyjaśnienia.)

Nowe zadanie centrum... Nie wiem, Panie Senatorze.

(Senator Piotr Andrzejewski: To ja proszę o wyjaśnienie, żebyśmy wiedzieli, nad jakim nowym zadaniem... Bo być może... Nie wiem, czy ono zostało właściwie określone.)

Chwileczkę...

(Senator Leon Kieres: Wspieranie przemian i inicjatyw demokratycznych.)

Jest to poprawka senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego...

(Wesołość na sali)

(Senator Piotr Andrzejewski: To nie jest najistotniejsze.)

To nowe zadanie nazywa się następująco: wspieranie przemian i inicjatyw demokratycznych.

(Senator Piotr Andrzejewski: To nie jest wstydliwe zadanie... Dlatego proponuję nie ukrywać, bo nie urazi to Miedwiediewa, który jest inicjatorem...)

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, ale miałem to w drukach żółtych, a nie białych.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, jeszcze raz. Ta poprawka wprowadza nowe zadanie centrum: wspieranie przemian i inicjatyw demokratycznych.

Dziękuję bardzo.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 92 obecnych senatorów 33 głosowało za, 57 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 58)

Poprawka została odrzucona.

(Głos z sali: Przez Putina...)

(Senator Władysław Ortyl: Strach przed Putinem.)

I teraz poprawki: ósma, jedenasta i trzynasta. Należy nad nimi głosować łącznie. Usuwają one z ustawy przepis uprawniający centrum do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawężają określone w ustawie źródła jego przychodów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 32 głosowało za, 58 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 59)

Odrzucone.

Poprawka dziewiąta ma charakter redakcyjny.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 60)

Poprawka dziesiąta zapewnia poprawność terminologiczną.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 61)

Przyjęta.

Poprawka dwunasta dookreśla, iż przychody centrum pochodzą z działalności objętej ustawą.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 32 głosowało za, 59 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 62)

Odrzucona.

Poprawka czternasta ma charakter porządkujący.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 63)

Przyjęta.

Poprawka piętnasta wprowadza uprawnienie dla przeprowadzających kontrolę pracowników centrum do formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 64)

Przyjęta.

Poprawka szesnasta wprowadza obowiązek składania przez kandydata na dyrektora centrum oświadczenia lustracyjnego.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 91 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 65)

Przyjęta.

(Senator Jan Rulewski: Agent...)

(Wesołość na sali)

Poprawka siedemnasta usuwa z ustawy zdezaktualizowany przepis.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 91 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 66)

Przyjęta.

Poprawka osiemnasta wydłuża z siedmiu do czternastu dni okres vacatio legis.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 35 głosowało za, 57 - przeciw. (Głosowanie nr 67)

Odrzucona.

Do spisu treści

Możemy, proszę państwa, przystąpić do głosowania nad całością.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 92 obecnych senatorów 60 głosowało za, 32 - przeciw. (Głosowanie nr 68)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Do spisu treści

Powracamy do punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo probiercze.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek. Druk senacki nr 1124A.

Do spisu treści

W pierwszej kolejności będziemy głosować nad poprawkami, potem nad całością.

Proszę państwa, poprawka pierwsza zmierza do zapewnienia zgodności przepisu odsyłającego z Zasadami techniki prawodawczej.

Obecność?

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 91 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 69)

Przyjęta.

Poprawka druga ma charakter doprecyzowujący.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 70)

Przyjęta.

Poprawka trzecia usuwa z przepisu określającego treść umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym fragment, który mógł być powodem wątpliwości interpretacyjnych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 71)

Przyjęta.

Nad poprawkami czwartą i piątą głosujemy łącznie. Eliminują one z przepisu ustawy określenie "kontrola", ponieważ zawiera się ono w używanym w tych samych przepisach pojęciu "nadzór".

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 91 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 72)

Przyjęte.

Poprawka szósta polega na skreśleniu ust. 1, 2 i 4 w art. 40, ponieważ stanowią one dosłowne powtórzenie norm zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 73)

Przyjęta.

Poprawka siódma zmienia treść zawartego w ustawie przepisu karnego w ten sposób, aby wykroczeniem było uniemożliwienie lub utrudnianie organom administracji probierczej wykonywania zadań przez odmowę udostępniania nie tylko dokumentów, o których mowa w art. 41, ale także innych dowodów wymienionych w tym przepisie.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 74)

Przyjęta.

Poprawka ósma doprecyzowuje przepis zawierający katalog naruszeń ustawy stanowiących wykroczenia zagrożone karą grzywny.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Wyniki: na 92 obecnych senatorów 91 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 75)

Przyjęta.

Do spisu treści

Teraz, proszę państwa, głosowanie nad podjęciem uchwały w całości.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Podaję wyniki.

Na 92 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 76)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy - Prawo probiercze.

Do spisu treści

Powracamy do punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, która po debacie przygotowała sprawozdanie w tej sprawie, druk nr 1122Z. Senator Bisztyga jest sprawozdawcą.

Panie Senatorze, proszę o sprawozdanie.

Do spisu treści

 

5sSenator Stanisław Bisztyga:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy z jedną poprawką. Przy czym trzeba powiedzieć, że ta poprawka ma charakter stylistyczny i tak naprawdę brzmienie niczym nie różni się od przedłożenia sejmowego. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Sprawozdawcą mniejszości komisji jest pan senator Gruszka.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wnoszę w imieniu mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Projektowane wykluczenie nie jest uzależnione od uzyskania wyroku sądowego przez zamawiającego, a także nie jest w ogóle uzależnione do wyrządzenia szkody. Co więcej, dotyczy ono także postępowań niezwiązanych z przerwaną umową. Dlatego szerokie grono ocenia ten przepis bardzo negatywnie - nie jestem w tym osamotniony - także mniejszość Komisji Gospodarki Narodowej. Te same wątpliwości miały ważne instytucje państwowe - Narodowy Bank Polski, Sąd Najwyższy oraz prokuratoria RP. Ponownie wnoszę w imieniu mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej o odrzucenie ustawy w całości. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Czy senator wnioskodawca Jan Dobrzyński chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Jan Dobrzyński: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.

Do spisu treści

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Najpierw wniosek o odrzucenie ustawy, następnie przedstawiona poprawka, a potem ustawa w całości.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatora Gruszki oraz senatora Dobrzyńskiego o odrzucenie ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 32 głosowało za, 60 - przeciw. (Głosowanie nr 77)

W związku z tym teraz głosujemy nad przedstawioną poprawką. Zmierza ona do sformułowania dodawanego przepisu poprawnie od strony językowej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głosy z sali: Przeciw, przeciw.)

(Głosy z sali: Nie, za, za.)

Jakieś błyskawiczne zmiany decyzji tu następują.

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 36 głosowało za, 56 - przeciw. (Głosowanie nr 78)

Poprawka została odrzucona.

Możemy głosować nad podjęciem uchwały...

(Senator Mieczysław Augustyn: Głos.)

Tak, Panie Senatorze?

Do spisu treści

Senator Jan Wyrowiński:

W tej sytuacji, Panie Marszałku, zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Tak, no więc właśnie, oczywiście.)

...zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Senatu.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Tak, dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Jeszcze powtórzę: jest to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 60 głosowało za, 32 - przeciw. (Głosowanie nr 79)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Do spisu treści

Powracamy do punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które przygotowały wspólne sprawozdanie, druk nr 1125Z - poprawiony. Sprawozdawcą jest Stanisław Jurcewicz.

Proszę bardzo, Panie Senatorze, na mównicę.

Do spisu treści

Senator Stanisław Jurcewicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Wysoki Senacie!

Proszę w imieniu połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o przyjęcie poprawek drugiej, trzeciej i czwartej. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo. Sprawozdawcą mniejszości jest pan senator Gruszka.

Proszę bardzo o przedstawienie wniosków mniejszości.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Wnoszę w imieniu mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o poparcie pozostałych poprawek, czyli wszystkich oprócz drugiej, trzeciej i czwartej.

Przy czym chciałbym dodać, że kto jest przeciwko na przykład poprawce szóstej, dopuszcza wyprzedzanie z prawej strony. Jeśli weźmie się pod uwagę przykład Warszawy, gdzie buspasy są po prawej stronie, to rowerzysta powinien się poruszać pomiędzy szybko jadącym autobusem a wolno poruszającą się kolumną samochodów. Uważam to za bardzo niebezpieczne dla rowerzysty.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bezsens.)

Tak jest, bezsens. Dopuszczamy do tego, że rowerzysta będzie narażony na bardzo duże niebezpieczeństwo.

Poprawka siódma...

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Przepraszam, w tej chwili mówi pan senator Gruszka.

Proszę bardzo.

(Senator Władysław Ortyl: Dobrze mówi.)

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Poprawka siódma. Jeżeli ktoś jest przeciwko poprawce siódmej, to dopuszcza, aby dwóch rowerzystów lub motorowerzystów poruszało się obok siebie, równolegle. Sytuacja z wczoraj. Starałem się długo spacerować po ulicach miasta Warszawy i zauważyłem, że takie przypadki, kiedy dwóch rowerzystów jedzie obok siebie, nie są odosobnione. Pan z ministerstwa stwierdził, że chcemy sankcjonować to, że policja jest niewydolna i nie egzekwuje tego przepisu. Ja nie chcę mówić za policję, ale policja powinna... i ustawodawca, jakim my jesteśmy, nie powinien wyręczać w tym zakresie policji w egzekwowaniu prawa. Teraz niewydolną policję zastępujemy nowym przepisem.

Uważam, że nawyki, które wynikną ze stosowania przepisu mówiącego o tym, że można jechać równolegle, obok siebie, przeniosą się na przyszłość i wtedy równolegle będą... Na pewno niejeden z was zauważył na autostradzie dwa jadące równolegle, obok siebie pojazdy samochodowe, ciężarowe. Na pewno się denerwujemy... No, to są nawyki, które niejako powstaną w wyniku stosowania tego przepisu. Uważam, że należy poprzeć naszą poprawkę polegającą na tym, że nie dopuszczamy do równoległego poruszania się rowerzystów i motorowerzystów. Razem z mniejszością uznałem, że taka sytuacja jest dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy rodzic opiekuje się dzieckiem w wieku do lat dziesięciu i wtedy może jechać równolegle z nim. Życzę wam i wszystkim mieszkańcom Warszawy, żeby takie rozwiązanie w waszych zatłoczonych miastach zostało w wyniku tej poprawki dopuszczone.

Kolejna poprawka, dziewiąta. Chciałbym przypomnieć, że bardzo walczyliśmy tu, w Senacie, o to, aby narciarze jeździli w kaskach. Na drogach jest identyczna sytuacja. Nasza poprawka, mniejszości mówi o tym, żeby młodzież w wieku do lat piętnastu zobowiązana była do używania kasku ochronnego podczas jazdy na rowerze. (Oklaski)

Mówiliśmy o tym, aby tegorocznej zimy narciarze byli zabezpieczeni, aby młodzi ludzie w wieku do lat piętnastu jeździli w kaskach. Nie widzę różnicy pomiędzy zobowiązaniem narciarzy do jazdy w kaskach a zobowiązaniem do tego rowerzystów. W sytuacji kiedy samochód jedzie z prędkością 50 km/h, a rowerzysta, załóżmy, z prędkością 20 km/h, to ten rowerzysta nie jest chroniony i tym bardziej nasza młodzież nie jest chroniona. Dlatego kto jest przeciwko poprawce dziewiątej, w konsekwencji jest za tym, aby nasza młodzież była narażona na wypadki w związku z nieposiadaniem kasków. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Nie chcą, dziękuję.

W takim razie przystępujemy do głosowania, najpierw nad poprawkami, a potem nad całością.

(Rozmowy na sali)

Ciii... ciii...

Proszę państwa, poprawka pierwsza ma na celu zmianę redakcji definicji wózka rowerowego.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 34 głosowało za, 55 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 80)

Odrzucona.

Poprawka druga skreśla z definicji wózka rowerowego określenia niemające istotnego znaczenia dla definiowanego przedmiotu.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 81)

Przyjęta.

Poprawka trzecia ma charakter porządkowy.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 82)

Przyjęta.

Poprawka czwarta nakazuje utrzymanie co najmniej jednometrowego odstępu również przy wyprzedzaniu wózka inwalidzkiego.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 90 za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 83)

Przyjęta.

Poprawka piąta skreśla przepis zezwalający na wyprzedzanie rowerem innych pojazdów z ich prawej strony.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

(Rozmowy na sali)

Tu jest pojazd wolnobieżny.

(Głos z sali: Tak, to jest właściwe wyjaśnienie do tej poprawki.)

(Głos z sali: To jest chyba właściwe wyjaśnienie.)

I co ja mam teraz zrobić?

(Głos z sali: Krótkie wyjaśnienie.)

Proszę państwa, jest błąd w druku, jest pomyłka w treści poprawki. Zostałem poinformowany, że poprawka piąta ma następujące brzmienie... Przywraca dotychczasowy zapis, zgodnie z którym wyprzedzany pojazd wolnobieżny ma obowiązek w razie potrzeby zatrzymywać się w celu ułatwiania wyprzedzania.

W takim razie poproszę o powtórzenie tego głosowania.

(Rozmowy na sali)

Przepraszam, przeczytałem... Przeczytałem złe wyjaśnienie poprawki, w związku z tym proszę łaskawie Wysoką Izbę o zgodę na powtórzenie głosowania nad tą poprawką. Rozumiem, że zgoda została udzielona, bo nie usłyszałem sprzeciwu. W związku z tym powtarzamy głosowanie. Proszę tamten wynik anulować.

(Głos z sali: Jeszcze nie było wyniku.)

Nie było wyniku, nie podałem wyniku, czyli proszę państwa...

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: To jest cały czas aktywne.)

Przepraszam, cały czas jest aktywne?

Wysoki Senacie, w trakcie lektury zmieniłem wyjaśnienia, ale nie podałem jeszcze wyniku, więc żadnej reasumpcji głosowania w tym przypadku nie ma.

I teraz, Wysoki Senacie, podaję wyniki: na 91 obecnych senatorów 33 głosowało za, 54 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 84)

Poprawka została odrzucona.

Czy ja mogę poprosić o pomoc, żebym nie popełnił kolejnego błędu podczas lektury?

Poprawka szósta skreśla przepis zezwalający na wyprzedzanie rowerem innych pojazdów z ich prawej strony.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 32 za, 55 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 85)

Odrzucona.

Poprawka siódma powoduje, iż jazda obok innego roweru będzie dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, gdy kierujący rowerem opiekuje się dzieckiem w wieku do lat dziesięciu, które kieruje rowerem.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 37 za, 51 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 86)

Odrzucona.

Poprawka ósma powoduje utrzymanie w mocy przepisu zabraniającego kierującemu rowerem wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd oraz zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 32 za, 56 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 87)

Odrzucona.

Poprawka dziewiąta wprowadza obowiązek używania przez kierujące rowerem dziecko, w wieku do lat piętnastu, kasku ochronnego.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 89 obecnych senatorów 43 za, 45 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 88)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziesiąta polega na dodaniu upoważnienia do wydania rozporządzenia, w którym zostaną określone warunki techniczne przyczepy rowerowej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 88 za, 2 - przeciw. (Głosowanie nr 89)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

I proszę państwa, ustawa w całości.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 89 obecnych senatorów 59 za, 12 - przeciw, 18 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 90)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Do spisu treści

Powracamy do punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Do spisu treści

Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Głosujemy nad tą poprawką. Poprawka wskazuje, że w decyzji o wydaleniu, która podlega przymusowemu wykonaniu, można nie określać terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo określić termin krótszy niż trzydzieści jeden dni.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

(Głos z sali: Nad czym głosujemy?)

Punkt siódmy porządku obrad.

Proszę państwa, na 91 obecnych senatorów 89 za, 2 - przeciw. (Głosowanie nr 91)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

I teraz głosujemy nad całością.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 90 za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 92)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Do spisu treści

Powracamy do punktu ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła projekt uchwały i wnosi o wprowadzenie poprawek. Mniejszość komisji również przedstawiła wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Do spisu treści

W pierwszej kolejności odbędą się głosowania nad poprawkami.

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 93)

Poprawka została przyjęta.

Pierwszy i drugi wniosek mniejszości usuwają zbędne powtórzenia.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 46 za, 45 - przeciw. (Głosowanie nr 94)

Wnioski zostały przyjęte.

Trzeci wniosek mniejszości usuwa fragment przepisu, który ma jedynie charakter informacyjny.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 91 obecnych senatorów 36 za, 54 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 95)

Wniosek został odrzucony.

Czwarta...

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, tu jest kakofonia, podawane są przeciwstawne wskazówki co do głosowania. Naprawdę uszy bolą.

Proszę państwa, chciałbym przypomnieć, że najpierw była poprawka, a potem pierwszy, drugi i trzeci wniosek mniejszości.

(Głos z sali: No właśnie.)

Ja to wyodrębniałem, oczywiście.

Przepraszam, teraz jest... Wniosek mniejszości czwarty usuwa przepis niezawierający treści normatywnej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 33 głosowało za, 56 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 96)

Odrzucony.

Wniosek mniejszości piąty usuwa zbędny fragment przepisu pozbawiony treści normatywnej.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na 91 obecnych senatorów 36 głosowało za, 54 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 97)

Odrzucony.

A teraz poprawka, nie wniosek mniejszości, tylko poprawka, poprawka druga, która uwzględnia przyjęty sposób zapisywania terminów.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 98)

Przyjęta.

Wniosek mniejszości szósty usuwa zbędne doprecyzowanie organu, który wydaje certyfikat OiB.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 33 głosowało za, 57 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 99)

Odrzucony.

Wniosek mniejszości siódmy ujednolica terminologię, jaką posługuje się ustawa.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Dziękuję.

Podaję wyniki: na 90 obecnych senatorów 34 głosowało za, 55 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 100)

Odrzucony.

Do spisu treści

I teraz, proszę państwa, ustawa w całości.

Obecność, Wysoki Senacie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 101)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

 


72. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu