73. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu


 

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy. Druk nr 1135A.

Do spisu treści

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poprawką.

Poprawka uściśla przepis przejściowy dotyczący wojewódzkich dzienników urzędowych, wskazując jednocześnie, że wersja papierowa tych dzienników będzie mogła być wydawana do dnia 31 grudnia 2012 r.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 85 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 83 głosowało za, 4 wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 28)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy. Druk nr 1142A.

Do spisu treści

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez Komisję Zdrowia poprawką.

Poprawka zmierza do umieszczenia w wykazie środków odurzających prawidłowej nazwy środka chemicznego RCS-4.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 30)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1137Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Piotra Gruszczyńskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Piotr Gruszczyński:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 30 marca 2011 r. nad ustawą o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Chciałbym przedstawić Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć zawarte w punkcie oznaczonym rzymską dwójką poprawki pierwszą i trzecią. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

(Senator Piotr Zientarski: Pan senator nie chce mówić.)

(Senator Jan Rulewski: Odmawia.)

Oczywiście, jeżeli pan senator chce...

Do spisu treści

Senator Wiesław Dobkowski:

Proszę o poparcie wniosku mniejszości.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Chodzi o senatorów Gruszczyńskiego, Dobkowskiego, Meresa, Piotrowicza, Smulewicza, Wyrowińskiego, Zarembę, panią senator Zając oraz sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana senatora Dajczaka. Nie?

Dziękuję.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie na wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie - w wypadku odrzucenia tego wniosku - nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 87 obecnych senatorów 1 głosował za, 86 - przeciw. (Głosowanie nr 31)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza obejmuje opłatą targową świadczenie usług.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 80 głosowało za, 3 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 32)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga wyłącza z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w obiektach budowlanych niezwiązanych trwale z gruntem.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 31 głosowało za, 54 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 33)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzecia przywraca zwolnienie od opłaty targowej podatników podatku od nieruchomości.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 34)

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 56 głosowało za, 28 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 35)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Zawarte jest ono w druku nr 1138Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Henryka Woźniaka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Henryk Woźniak:

Panie Marszałku!

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek trzeciej, czwartej i piątej. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy sprawozdawca mniejszości komisji, pan senator Grzegorz Banaś, chce przedstawić wnioski poparte przez mniejszość komisji?

(Senator Grzegorz Banaś: Tak, Panie Marszałku.)

To poproszę na mównicę.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Grzegorz Banaś:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie i Szanowni Panowie Senatorowie!

Pańską rolą, a naszym obowiązkiem jest szczególna dbałość o to, by proces stanowienia prawa był zgodny z najwyższym aktem normatywnym, był zgodny z konstytucją.

(Senator Czesław Ryszka: To nie w tej kadencji.)

(Oklaski) (Wesołość na sali)

(Senator Piotr Zientarski: Dobrze, mamy czas.)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panowie Senatorowie, proszę nie przeszkadzać senatorowi.)

Projekt ustawy, co do którego w tej chwili mamy wyrazić swoje stanowisko, jest projektem w mojej opinii sprzecznym z konstytucją, zresztą nie tylko w mojej opinii, lecz w opinii mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Jest on w wielu zapisach niezgodny z konstytucją także w opinii wyrażonej przez legislatorów, przez nasze biuro, które czuwa nad tym, byśmy stanowili prawo, byśmy głosowali za prawem zgodnym z najwyższym aktem normatywnym, jakim jest konstytucja. Dlatego proszę wszystkich państwa senatorów o to, byście zechcieli tego głosu wysłuchać, wzięli go do serca i zagłosowali zgodnie z tym, co nakazuje konstytucja, czyli za poprawkami mniejszości. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawki pierwsza, druga i szósta ograniczają zakres zmian dokonywanych nowelizacją do zakresu zmian przewidzianego projektem ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 33 głosowało za, 53 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 36)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka trzecia zmierza do sformułowania przepisu zmieniającego zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 37)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta skreśla zbędne powtórzenie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 obecnych senatorów 83 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 38)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta uściśla zakres czasowy obowiązywania przepisu przejściowego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 39)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 55 głosowało za, 5 - przeciw, 26 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 40)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 1136A.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 87 obecnych senatorów 87 głosowało za. (Głosowanie nr 41)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 1152A.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 86 obecnych senatorów 84 głosowało za, 2 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 42)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Środowiska przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki nr 1140A i 1140B.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 86 obecnych senatorów 84 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 43)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek - druki nr 1143A i 1143B.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 86 senatorów 85 głosowało za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 44)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 1098X.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ireneusza Niewiarowskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Ireneusz Niewiarowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Wspomniane trzy komisje po dzisiejszym posiedzeniu rekomendują przyjęcie następujących poprawek: pierwszej, drugiej, czwartej, piątej i szóstej. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy sprawozdawca mniejszości połączonych komisji, pan senator Grzegorz Wojciechowski, chce przedstawić wniosek poparty przez mniejszość połączonych komisji?

Do spisu treści

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Proszę o poparcie wniosku mniejszości. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców, a zarazem wnioskodawców, w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zgłosić takie zapytanie? Nie widzę chętnych.

Do spisu treści

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami według kolejności przepisów projektu, a następnie nad przyjęciem projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza usuwa zbędny przepis.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 86 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 45)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga wprowadza zasadę, że uchwała o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki jest skuteczna na kolejne lata, a uchwała odmawiająca utworzenia funduszu dotyczy tylko jednego roku budżetowego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 83 głosowało za, 1 - przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 46)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia dopuszcza możliwość wykorzystania funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia, które nie są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 31 głosowało za, 55 - przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 47)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czwarta nakazuje w informacji dla sołtysów wyraźnie wskazać kwotę dodatkowych środków wchodzących w skład funduszu sołeckiego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 86 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 48)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta ma charakter redakcyjny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 86 senatorów 85 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 49)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta przesądza o możliwości partycypacji mieszkańców sołectwa w realizacji wspieranego funduszem przedsięwzięcia.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 85 senatorów 84 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 50)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek, oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Ireneusza Niewiarowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 senatorów 86 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 51)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Ireneusza Niewiarowskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej.

Przypominam, że dziś zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że w tej sytuacji trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje po rozpatrzeniu przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy wprowadziły do niego poprawki - druk nr 967S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Stanisława Piotrowicza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 87 senatorów wszyscy za. (Głosowanie nr 52)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Stanisława Piotrowicza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu siedemnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że dziś zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że w tej sytuacji trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje po rozpatrzeniu przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy wprowadziły do niego poprawki - druk nr 1038S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Stanisława Gogacza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 87 senatorów wszyscy za. (Głosowanie nr 53)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Stanisława Gogacza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Zarządzam piętnaście minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 39 do godziny 21 minut 54)

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Wysoki Senacie! Chciałbym wznowić obrady.

Zapraszam na salę ociągających się członków Wysokiej Izby.

Wysoki Senacie! Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o działalności leczniczej.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, która po debacie przygotowała sprawozdanie. Jest ono w druku nr 1150Z.

Pan senator Rafał Muchacki jest sprawozdawcą.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Rafał Muchacki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Zdrowia na swoim posiedzeniu rozpatrzyła wnioski...

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Wysoki Senacie, proszę o ciszę! Senator sprawozdawca nie może mówić.)

...i przedstawia Senatowi stanowisko, w którym wnosi o przyjęcie ustawy z poprawkami zawartymi w druku... Wszyscy państwo senatorowie otrzymali ten druk. Nie wiem, czy państwo... Myślę, że pan marszałek zgodzi się, żebym nie czytał tych wszystkich punktów.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Zgadzam się.)

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Rozumiem, że wszyscy mają materiały. To wszystko jest określone w druku.

Proszę państwa, sprawozdawcą mniejszości połączonych komisji jest pan senator Stanisław Karczewski.

Proszę o przedstawienie sprawozdania mniejszości połączonych komisji.

Do spisu treści

Senator Stanisław Karczewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawdzałem w regulaminie, ile mam czasu. Mam czas ograniczony do dwudziestu minut, ale obiecuję państwu, że będę mówił krócej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przychodzi nam dzień po dniu uchwalać ustawy bardzo istotne, bardzo ważne, ustawy systemowe, ustawy, które dotykają wszystkich Polaków, ustawy, które są niezwykle istotne dla naszego państwa. A obydwie ustawy uchwalane są w trybie karygodnym, niedopuszczalnym, w takim, który wpływa bardzo niekorzystnie na Senat. Muszę się państwu przyznać, że kiedy przychodziłem tutaj, do Senatu, kiedy startowałem w wyborach, chciałem być odpowiedzialnym politykiem, chciałem wiedzieć, co robię, i mieć na to wpływ. Jednak muszę państwu powiedzieć, że wpływ mam niewielki i bardzo często nie wiem, co robię.

(Głos z sali: A, to nie nasza wina.)

Ale ja wiem, że państwo też nie wiecie, co robicie. Najlepszym dowodem była praca...

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę bardzo... Państwo Senatorowie, proszę o ciszę!

Proszę kontynuować.

(Rozmowy na sali)

Do spisu treści

Senator Stanisław Karczewski:

Chciałbym, Panie Marszałku, żeby obecny pan minister i senatorowie albo w sposób kulturalny wyszli, albo nie rozmawiali na sali - bardzo gorąco o to apeluję - albo nie stali tyłem do pana marszałka, bo jest to nieeleganckie.

(Głos z sali: Albo żeby słuchali...)

(Głos z sali: Stoją odwróceni tyłem jak chamy jakieś...)

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Panowie... Panowie!)

Jest to nonszalancja, jest to arogancja. Bardzo proszę, żeby pan marszałek stworzył warunki do tego, abym mógł w spokoju wyrazić swoją opinię, żeby mi to umożliwił.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Stwarzam panu warunki, Panie Senatorze. Proszę bardzo, proszę kontynuować.)

Żałuję, Panie Marszałku, że to następuje dopiero po mojej interwencji. Chciałbym jednak, żeby nasza Izba kierowała się innymi zasadami. Chyba niektórzy zbyt często oglądają to, co się dzieje w Sejmie.

Panie Marszałku! Tryb, który przyjęła komisja, który my przyjęliśmy, jest niedopuszczalny. Dziś podczas posiedzenia komisji wielokrotnie musieliśmy długo zastanawiać się i analizować poprawki, nie do końca będąc pewni, nad czym głosujemy. Jest to niedopuszczalne, złe. Szkodzi to demokracji, szkodzi prawu. Mam wrażenie, że wczoraj zaczęliśmy deptać demokrację i dziś robimy to samo. Dziś robimy to samo. Sejm pracował nad tą ustawą dziewięć miesięcy. Nam przyszło pracować nad nią kilka godzin. Czy państwo myślicie, że jest tu grupa przynajmniej trzech, czterech senatorów, którzy wiedzą, za czym i o czym będziemy głosować? Jestem przekonany, że nie. Nawet pan senator Witczak, który w tej chwili już słucha, też na pewno nie wie, czego dotyczy ta ustawa.

(Poruszenie na sali)

(Senator Władysław Dajczak: Też nie wie.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Nie ma szans...)

(Głos z sali: To jest sprawozdanie?)

Tak, to jest sprawozdanie, ponieważ ono dotyczy trybu uchwalania ustawy i trybu pracy komisji. To jest właśnie sprawozdanie. Sprawozdanie wniosku mniejszości czy większości to przedstawienie, w jaki sposób wyglądały prace w komisji. Prace w komisji wyglądały skandalicznie, przebiegały w trybie ekstraordynaryjnym - to jest cytat z pana przewodniczącego - i ja bardzo proszę i apeluję po raz drugi, wczoraj z tej trybuny apelowałem do pana marszałka Borusewicza, dziś apeluję do pana marszałka, o to, abyście państwo w Senacie stworzyli takie warunki, które umożliwiają normalną, cywilizowaną, demokratyczną legislację. A w stosunku do tych określeń ten tryb pozostawia jeszcze wiele, wiele do życzenia.

Proszę państwa, ta ustawa jest ustawą systemową, bardzo istotną, bardzo ważną. Dziś celowo pytałem pana ministra, czy ta ustawa różni się od tej ustawy, która została skierowana na biurko świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pan prezydent wtedy tę ustawę zawetował. Pan minister dzisiaj mówił, że ta ustawa znacznie odbiega od tej, która została przedstawiona panu prezydentowi i nad którą debatowaliśmy mniej więcej dwa i pół roku temu. Wtedy był sprytny zamysł polityczny, który zmusił pana prezydenta do tego, żeby zawetował ustawę, która zmuszała wszystkie zakłady opieki zdrowotnej do przekształcenia się obligatoryjnie w spółki prawa handlowego. Ta ustawa co prawda nie ma zapisu o obligatoryjności, ale szantażuje, przymusza wszystkie zakłady do tego, aby w trybie bardzo szybkim stały się spółkami prawa handlowego, spółkami kapitałowymi.

Jestem lekarzem, pracuję w tym zawodzie od trzydziestu lat - w tym roku minie tyle lat pracy - i muszę państwu powiedzieć, że z przykrością pracuję nad tą ustawą. Jestem przekonany przede wszystkim, że ta ustawa, podobnie jak ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, nad którą pracował pan przewodniczący Sidorowicz, wtedy minister, i która doczekała się pięćdziesięciu siedmiu noweli, będzie nowelizowana w trybie niezwykle szybkim, bo była źle uchwalana.

Dotyczy ona zakładów opieki zdrowotnej, które mają zostać sprywatyzowane, bo to jest zamysł Platformy Obywatelskiej. Wasza formacja polityczna mówiła o tym, że zlikwiduje Narodowy Fundusz Zdrowia i przywróci - ja to cytuję - bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej. Chciałbym, żeby politycy byli rzetelni, uczciwi, solidni i robili to, o czym mówią, i to, co społeczeństwu obiecują. Państwo robicie dokładnie odwrotnie: z Narodowym Funduszem Zdrowia nie robicie nic, a stwarzacie taką ustawę, która spowoduje, że nie będzie bezpłatnego - to jest cytat z państwa - dostępu do opieki zdrowotnej.

(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: Nie zna ustawy.)

(Senator Władysław Sidorowicz: To nie ta ustawa.)

(Rozmowy na sali)

Panie Senatorze, bardzo dobrze, że pan to mówi, bo widać, że nie wie pan, o czym mówi.

(Wesołość na sali)

Nie wie pan, o czym pan mówi.

(Oklaski)

Nie wie pan, o czym pan mówi, ale trudno, to już jest pana problem.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Senatorze, proponuję, sali także, ograniczenie wszystkich wątków pobocznych i przystąpienie do przedstawiania sprawozdania mniejszości komisji.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Stanisław Karczewski:

Chciałbym, Panie Marszałku, aby tak było.

Wnoszę o odrzucenie tej ustawy w całości dlatego, że uważam, że ta ustawa jest szkodliwa dla społeczeństwa, dla pacjentów. Wierzę, że mamy rację, jestem o tym przekonany. Proszę państwa, w sytuacji, którą mamy, w sytuacji niedostatecznego finansowania opieki zdrowotnej ta ustawa nie zmieni położenia wielu zakładów opieki zdrowotnej, doprowadzi albo do ich likwidacji, albo do ich prywatyzacji. To jest zasadnicza różnica między tym, co mamy dziś, a tym, co powinniśmy mieć.

Wnoszę, Panie Marszałku, o to, abyśmy tę ustawę odrzucili. Wiemy, że wynik będzie niekorzystny i państwo przegłosujecie tę ustawę. Dlatego jako Prawo i Sprawiedliwość wnieśliśmy kilkadziesiąt czy kilkanaście poprawek. Pamiętaliśmy o pielęgniarkach, które domagają się dla siebie dobrego zatrudnienia. Wnieśliśmy poprawki dotyczące doktorantów, wnieśliśmy poprawki dotyczące stopnia zabezpieczenia procentowego kapitału dla organów założycielskich. Panie Marszałku, zwracam się do Wysokiej Izby o przyjęcie tych i pozostałych wniosków. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Krajczego, o przedstawienie wniosków.

(Głosy z sali: Nie ma go.)

Nie ma senatora, w takim razie rezygnujemy z tego punktu.

Czy senatorowie wnioskodawcy Andrzejewski, Krajczy, Sidorowicz, Karczewski, Okła i Cichoń chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Dziękuję.

Proszę państwa, przypominam, że senator Michał Okła i senator Władysław Sidorowicz wycofali swoje wnioski, to są poprawki dwudziesta i dwudziesta druga.

Czy ktoś chciałby podtrzymać te wycofane poprawki dwudziestą...

Pan senator Kaleta. Który to mianowicie wniosek chce pan podtrzymać?

Do spisu treści

Senator Piotr Kaleta:

Poprawkę dwudziestą, Szanowny Panie Marszałku.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

A pan senator Gruszka?

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Dwudziestą drugą.

 

 

 

 


73. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu