Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Grzegorza Wojciechowskiego,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie postulatów środowiska aptekarzy (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej(odpowiedź) oraz do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie osób poszkodowanych przez funkcjonariuszy niemieckiego państwa (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury(odpowiedź), do ministra środowiska(odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych i administracji(odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie planowanej w miejscowości Zakulin budowy farmy wiatrowej "Bonwid" (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, do ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do prokuratora generalnego(odpowiedź) w sprawie skargi na działalność Sądu Rejonowego w Sieradzu - Wydział Gospodarczy w zakresie procesu ogłoszenia upadłości Spółdzielni Mleczarskiej "OSMLECZ" w Sokolnikach (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Wojciecha C. (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie pomocy rolnikom w powiecie brzeskim (województwo opolskie) w gminach Lewin Brzeski, Skarbimierz i Lubsza.
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie postulatów środowiska aptekarzy (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie pana Jerzego J. (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego oraz do ministra sprawiedliwości w sprawie upadłości spółki "Galbex" (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie gminy Maków (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich w sprawie pań Doroty A. i Zdzisławy K. (odpowiedź) (odpowiedź 1) (odpowiedź 2)
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości(odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji(odpowiedź) w sprawie decyzji administracyjnych .
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej(odpowiedź) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(odpowiedź) w sprawie zmian w prawie i interpretacji prawa odnośnie do pracy nakładczej i umów zlecenia.
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S8 (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki(odpowiedź ) oraz do prokuratora generalnego w sprawie pana Grzegorza B.(odpowiedź) .
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów oraz do ministra spraw zagranicznych w sprawie wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do dziennikarzy podczas jego wizyty w Londynie (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie notatki służbowej z dnia 7 grudnia 2007 r. sporządzonej przez trzech wysokich urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi(odpowiedź) oraz do ministra środowiska(odpowiedź) w sprawie upraw GMO.
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi ograniczenia dopłat bezpośrednich dla wielkoobszarowych gospodarstw rolnych (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu(odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych i administracji(odpowiedź) oraz do ministra spraw zagranicznych(odpowiedź) w sprawie rodziny pana Walerego B.
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) w sprawie powodzi w maju 2010 r.
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów( odpowiedź, do prokuratora generalnego(odpowiedź) oraz do rzecznika praw obywatelskich(odpowiedź) w sprawie legalności prowadzonych postępowań egzekucyjnych .
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego(odpowiedź) oraz szefa Kancelarii Prezydenta RP (odpowiedź)w sprawie możliwości wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku w sprawie Tomasza T.
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości(odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego(odpowiedź). w sprawie rolników poszkodowanych przez nierzetelne firmy skupujące płody rolne.
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dyskryminujących polskich eksporterów owoców i warzyw praktykach władz rosyjskich (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie transportów żywych kur z Holandii.
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dofinansowania ze środków PROW (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do członka Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusza Klimczaka w sprawie planowanej likwidacji dwóch oddziałów w szpitalu w Tuszynie (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zgonu księdza prałata Józefa Obrembskiego.
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zagrożenia epidemią choroby wywołanej przez bakterie coli EHEC (odpowiedź)
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie sytuacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie repatriacji Polaków żyjących w Kazachstanie (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie fałszywych informacji o źródłach zakażenia bakteriami coli, EHEC (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kryteriów doświadczenia na stanowisku kierowniczym (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kryteriów i procedur weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś II, środek 2.2 - działania wodnośrodowiskowe (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów(odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli(odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie decyzji dyrektora Izby Celnej w Przemyślu .
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie pana Grzegorza B. (odpowiedź)
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie rolników poszkodowanych i oszukanych przez nieuczciwe firmy skupujące płody rolne (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra infrastruktury (odpowiedź) (odpowiedź 1)w sprawie linii wysokiego napięcia Rawa Mazowiecka-Żurawia .
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie aptekarzy (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie dokumentu dotyczącego przyszłego kształtu WPR, przyjętego na posiedzeniu Rady Ministrów UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 18 marca 2011 r.
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dopłat ryczałtowych (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi(odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji(odpowiedź) w sprawie wyjaśnienia i ustalenia rzeczywistego przebiegu granic działek.
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaświadczeń o pracy w warunkach szkodliwych (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rynku żywności (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości(odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego(odpowiedź) w sprawie rolników z powiatu grójeckiego, którzy w 2009 r. zostali oszukani przez nierzetelną firmę A.
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania upadłościowego w sprawie nr XIVGup/810 prowadzonego w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie obowiązków i kar nakładanych na przedsiębiorców na podstawie ustawy o odpadach (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie punktualności kursowania pociągów (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości(odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź)w sprawie przyznawania środków z funduszy UE gospodarstwom rodzinnym .
 • 73. posiedze73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź) w sprawie informacji prasowych dotyczących przyznania nagrody przez koncerny tytoniowe dla służb celnych za walkę z przemytem wyrobów tytoniowych (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie programu audytów dla najbiedniejszych gmin (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie planowanego wzrostu opłaty za wydanie interpretacji podatkowej z 40 do 1 tysiąca zł (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej, do ministra sprawiedliwości, do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podstawy rozwiązania umowy o pracę (odpowiedź) (odpowiedź 1) (odpowiedź 2)..
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wielkości środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej skierowanych bezpośrednio na rolnictwo (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, do ministra, do ministra zdrowia środowiska, do głównego lekarza weterynarii(odpowiedź), do głównego inspektora sanitarnego w sprawie genetycznie modyfikowanych roślin (odpowiedź) (odpowiedź 1) (odpowiedź 2)..
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie powierzchni gruntów rolnych (odpowiedź), (odpowiedź 1).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa(odpowiedź) i rozwoju wsi oraz do głównego lekarza weterynarii w sprawie oznakowania świń rzeźnych (odpowiedź)
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie skuteczności przepisów postępowania cywilnego w zakresie postępowań między rodzicami a dziećmi (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie odpowiedzi na oświadczenie senatorskie (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości(odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego(odpowiedź) w sprawie ustalenia odszkodowania za wycinkę drzew na podstawie decyzji wydanej na podstawie art. 126 §1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie eksportu i importu mięsa do, i z Rosji i Chin (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka w sprawie odbierania uprawnień emerytalnych przez ZUS (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie działań aparatu skarbowego wobec przedsiębiorców transportowych województwa łódzkiego.
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie firmy rodzinnej Tran-Tank Spółka Cywilna w Łężynach, województwo podkarpackie (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie sprawdzenia prawidłowości postępowania upadłościowego (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa(odpowiedź) w sprawie nadawania numerów identyfikacyjnych gospodarstw małżonkom.
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (odpowiedź) w sprawie niezgodności wypisów z rejestru gruntów z pomiarami prowadzonymi przez ARiMR.
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego(odpowiedź) oraz do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (odpowiedź) w sprawie błędnie zadeklarowanych powierzchni gruntów we wniosku o dopłaty bezpośrednie.
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wyjaśnienia i interpretacji przepisów regulujących zasady rozliczania podatku VAT przez rolników świadczących usługi wspomagające produkcję roślinną (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie grupy przedsiębiorców transportowych z województwa łódzkiego (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź), do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie rynku mięsa drobiowego.
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa dotyczącego domniemanych nadużyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Łodzi (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie sposobu egzekucji decyzji wydanej na podstawie art. 126 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • 66. posiedzenie Senatu, 25 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przymusowej egzekucji komorniczej ze świadczeń emerytalnych i rentowych (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie egzekucji komorniczych (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie mieszkanki Białej Rawskiej (odpowiedź).
 • 65. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie osób poszkodowanych przez UPA (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiedź) w sprawie odebrania prawa do emerytury .
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź) oraz do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie ustalenia prawidłowości map geodezyjnych.
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź), przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (odpowiedź), prokuratora okręgowego w Łodzi (odpowiedź) oraz do asesora (odpowiedź, odpowiedź 2) Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach w sprawie egzekucji decyzji wydanej na podstawie art. 126 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie form wsparcia na ponowne uruchomienie produkcji rolnej po klęskach żywiołowych (odpowiedź) .
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie młodych rolników.
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie słupów elektrycznych (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego (odpowiedź) oraz do marszałka województwa świętokrzyskiego (odpowiedź) w sprawie likwidacji połączenia kolejowego Łódź - Dębica.
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie producentów malin i truskawek (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie problemów młodych rolników z uzupełnieniem wykształcenia, które uprawnia do prowadzenia działalności rolniczej, a w szczególności umożliwia aplikację o fundusze strukturalne .
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 162 poz. 1118 ze zm.) (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przyjmowania skarg i wniosków (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie wykorzystania przez Polskę środków na wspólną politykę rolną .
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rolników beneficjentów programu "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych", którzy przekazali gospodarstwo przed upływem pięciu lat od dnia przyznania płatności z uwagi na zły stan zdrowia (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie oświadczenia z dnia 26 marca wysłanego 31 marca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2625/10 (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie skarg na działalność prokuratury (odpowiedź).
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przedsiębiorców transportowych z województwa łódzkiego (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie rzekomych nadużyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Łodzi (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do prokuratora generalnego w sprawie decyzji o tymczasowym zajęciu nieruchomości.
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do głównego geodety kraju w sprawie dokładności określania wysokości nad poziomem morza na mapach (odpowiedź).
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie wykładni obowiązujących przepisów prawnych odnoszących się do przepisów, postanowień i zasad regulujących tak zwaną upadłość konsumencką w przypadku, gdy postępowanie upadłościowe zostaje wszczęte wobec rolnika, właściciela ziemi lub rolnika prowadzącego produkcję w działach specjalnych.
 • 58. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie BIP organów władzy publicznej (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie funkcji kontrolnych Sejmu i NIK wobec prokuratury (odpowiedź).
 • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie skarg na działalność prokuratury (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) sprawie wyjaśnienia sytuacji prawnej właścicieli gospodarstw rolnych, którzy otrzymali je do majątku odrębnego, pozostając w związku małżeńskim, w trybie ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (DzU nr 32, pozycja 140).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej sprawie osób z orzeczeniami o trwałej niezdolności do pracy (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi sprawie rynku środków ochrony roślin (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów sprawie niedostatecznej reprezentacji Polaków na wyższych stanowiskach urzędniczych w Komisji Europejskiej (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie okoliczności i przyczyn odrzucenia złożonego przez ministra wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie specjalnego wsparcia dla plantatorów tytoniu w trybie art. 68 rozporządzenia Rady 73/2009 (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie zakresu korzystania ze służebności drogowej.
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie transmisji obrad parlamentu (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wzrostu populacji dzikich zwierząt (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego RP (odpowiedź), ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Jantur".
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie stanu prac i opinii resortu na temat społecznego projektu ustawy o broni i amunicji (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie zgodności polskiego prawodawstwa w zakresie organizmów genetycznie modyfikowanych z prawodawstwem Unii Europejskiej .
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o sporcie (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rolników (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie likwidacji połączenia kolejowego Łódź - Dębica (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych Polsce (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie sytuacji producentów drobiu i trzody chlewnej w Polsce (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu oraz do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) w sprawie ustawy o prokuraturze.
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie realizacji obowiązującej ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i postępowania z tymi organizmami.
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie listu prokuratora okręgowego w Łodzi.
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie wykazu kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych, których ukończenie lub posiadanie uznać można za wykształcenie rolnicze (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej w Polsce.
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie możliwości udzielenia pomocy beneficjentom programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom", którzy nie są w stanie, nie z powodu własnych błędów i zaniedbań, wypełnić podpisanej z ARiMR umowy o dofinansowanie (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pozbawienia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę.
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu oraz prezesa Rady Ministrów w sprawie znowelizowanej ustawy o prokuraturze (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie produkcji żywca wieprzowego (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu oraz prezesa Rady Ministrów w sprawie interwencji podejmowanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie konsolidacji zakładów branży rolno-spożywczej (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie nadwyżek zbóż (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu "Owoce w szkole" (odpowiedź).
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie zasad i trybu wywłaszczeń gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy Pabianic i autostrady A4 (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie sytuacji na rynku drobiu (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie niegospodarności w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie likwidacji zamiejscowych wydziałów cywilnego i karnego Sądu Okręgowego w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach (odpowiedź).
 • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie GMO.
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ugody z firmą Eureko (odpowiedź).
 • 41. posiedzenie Senatu, 7 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom" (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) w sprawie rodziny pani S. Z.
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do głównego lekarza weterynarii dotyczące rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na 2009 r."
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczące trudności w terminowym wdrożeniu wymagań dyrektywy Rady 1999/74/WE w sprawie norm ochronnych kur nieśnych (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie działania sądów, prokuratury i komorników w Polsce (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie wyjaśnienia zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach piątej osi priorytetowej "Infrastruktura Społeczna" działania 5.3 "Infrastruktura edukacyjna" (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie środków na leczenie chorych na raka (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wstrzymywania rolnikom płatności do gospodarstw niskotowarowych (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie GMO.
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę autostrady A4 (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju w sprawie produkcji rolnej w Polsce (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu zwalczania salmonelli (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 1 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) i głównego inspektora nadzoru budowlanego (odpowiedź) w sprawie budowy masztów sieci komórkowych.
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego (odpowiedź), ministra zdrowia (odpowiedź) i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie kampanii edukacyjnej promującej wiedzę o prawie konkurencji.
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie osób opłacających składki w ZUS i KRUS (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian do ustawy o systemie rejestracji i identyfikacji zwierząt (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie wyjaśnienia zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach piątej osi priorytetowej "Infrastruktura Społeczna" działania 5.3 "Infrastruktura edukacyjna" (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź, odpowiedź 2), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do generalnego inspektora ochrony danych osobowych (odpowiedź) w sprawie planów wprowadzenia publicznego ogłaszania wyroków dla pijanych kierowców lub rowerzystów.
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) do sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania (odpowiedź), do rzecznika praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do rzecznika praw dziecka (odpowiedź) w sprawie ojców pokrzywdzonych w sądach rodzinnych.
 • 32. posiedzenie Senatu, 7 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zasad wydawania licencji pracownikom ochrony (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie pielęgnowania zieleni miejskiej niepodlegającej ochronie konserwatorskiej (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie likwidacji najstarszego w Łodzi szpitala pediatrycznego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przepisów prawa budowlanego i kwestii związanych z planowaniem nowych budynków gospodarczych w obrębie budynków mieszkalnych (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej piątej "Infrastruktura społeczna", działania 3 "Infrastruktura edukacyjna", finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie planów wprowadzenia zmian do przepisów ustalających sposób funkcjonowania planów zagospodarowania przestrzennego (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie usytuowania linii wysokiego napięcia w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 19 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie programów wspierania uprawy roślin wysokobiałkowych (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie programu "Ułatwianie startu młodym rolnikom" (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie funkcjonowania rynku pasz (odpowiedź).
 • 27. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów, ministra gospodarki i ministra rolnictwa (odpowiedź) dotyczące problemów, z jakimi borykają się obecnie rolnicy (odpowiedź1).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie terminowości i rzetelności odpowiedzi na oświadczenia (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu sądowym i komorniczym (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie problemów młodych rolników (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie rozważenia możliwości umorzenia należności rolnika wobec ARiMR, powstałych w wyniku wypowiedzenia umowy preferencyjnego kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie rozważenia możliwości umorzenia należności rolnika wobec ARiMR, powstałych w wyniku wypowiedzenia umowy preferencyjnego kredytu inwestycyjnego na zakup ziemi (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa a w sprawie importu skażonego mięsa wieprzowego do Polski (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie uznawalności doświadczenia zawodowego osób nieletnich (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie problemów, z jakimi boryka się branża drobiarska w Polsce (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie nadużyć w czynnościach podejmowanych przez komornika (odpowiedź), (odpowiedź1)
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) w sprawie niezgodności warunków uzyskania rent strukturalnych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie rent strukturalnych w ramach PROW na lata 2007-2013 z rozporządzeniem Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. oraz rozporządzeniem Komisji (WE) 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
 • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Jerzego S.
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie liczby pracujących w Warszawie mieszkańców województwa łódzkiego (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa ARiMR w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do głównego geodety kraju w sprawie problemów mieszkańców wsi Bogusławki Małe (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie gminy Bełchatów w województwie łódzkim (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie wykorzystania sprzętu medycznego w placówkach służby zdrowia (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie barier budowlanych dla osób niedowidzących i niewidomych (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie interwencji (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie uznawalności doświadczenia zawodowego osób nieletnich (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie pomocy dla gospodarstw niskotowarowych (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 w zakresie działania 1.2 "Ułatwianie startu młodym rolnikom" (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie producentów owoców miękkich i jabłek (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie lokalizacji centralnego portu lotniczego (odpowiedź).
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie zmian do PROW na lata 2007-2013.
 • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa NIK w sprawie kontroli dotyczącej realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 w zakresie działania 1.2. "Ułatwianie startu młodym rolnikom" (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie eksternistycznych kursów rolniczych (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie prac nad zmianą ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: gospodarki (odpowiedź) i rolnictwa (odpowiedź) w sprawie niskich cen skupu owoców miękkich (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie programu Premia dla Młodych Rolników (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie pana Józefa U.
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie eksternistycznych kursów rolniczych (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie kryterium oceny osiągnięć dydaktycznych uczniów (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do wojewody łódzkiego w sprawie uchwały Rady Gminy Wielgomłyny (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do GIODO w sprawie naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa GUGiK w sprawie niezgodności map ewidencyjnych ze stanem faktycznym (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Stanisława W.
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie nieuzyskania informacji od Rządu na temat płatności bezpośrednich (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa (odpowiedź) w sprawie pana Jana S.
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie likwidacji objazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 8 t, poruszających się na drodze krajowej nr 12, na odcinku od Wadlewa do Piotrkowa Trybunalskiego (odpowiedź).
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: rolnictwa (odpowiedź) i środowiska (odpowiedź) w sprawie Programu Poprawy Odmian Roślin.
 • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: rolnictwa (odpowiedź) i środowiska (odpowiedź) w sprawie pasz.
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie barier budowlanych dla osób niedowidzących i niewidomych (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: rolnictwa (odpowiedź) i środowiska (odpowiedź) w sprawie upraw GMO.
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie przedsiębiorcy pana Wiesława J.
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie przedsiębiorcy pana Wiesława J.
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie rolnika korzystającego z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie warunków uzyskania rent strukturalnych (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie sektora drobiarskiego (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: finansów i rolnictwa w sprawie zatrzymania polskiego mięsa na granicy z Rosją (odpowiedź), (odpowiedź1).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych w gminie Zawidz (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora środowiska w sprawie nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych w gminie Zawidz (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie sytuacji na rynku drobiarskim (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie pomocy dla gospodarstw niskotowarowych (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: skarbu (odpowiedź) i rolnictwa (odpowiedź) w sprawie stosowania w produkcji roślinnej kwalifikowanego materiału siewnego.
 • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie likwidacji burs szkolnych (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: finansów i rolnictwa w sprawie niekontrolowanego importu drobiu i mięsa drobiowego (odpowiedź), (odpowiedź1), (odpowiedź2).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie rynku trzody chlewnej (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie ubezpieczeń gospodarstw rolnych (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: rolnictwa (odpowiedź) i gospodarki (odpowiedź) w sprawie sytuacji na rynku drobiarskim.
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministrów: środowiska (odpowiedź) oraz rolnictwa (odpowiedź) w sprawie nadzoru administracji państwowej nad działalnością podmiotów prowadzących fermy wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej.
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: środowiska (odpowiedź), i rolnictwa (odpowiedź) w sprawie uprawy roślin transgenicznych GMO.