Ostatnia zmiana pliku 27 października 2011 r.

 

Informacja o projektach ustaw wykonujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

wniesionych do rozpatrzenia przez Senat VII kadencji

 

 

Lp.

Projekt

Data wniesienia do Marszałka Senatu

Wykonywane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

I. czytanie

Data posiedzenia komisji

Sprawozdanie komisji

II. czytanie

Data posiedzenia Senatu

Ew. dodatkowe sprawozdanie

III. czytanie

Data posiedzenia Senatu

Uchwała Senatu

102.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych
druk nr 1266
2011-06-20

Wyrok TK z dnia 22 marca 2011 r.

Sygn. akt SK 13/08. W projekcie proponuje się między innymi analogiczne zasady zwrotu należności świadkom jak w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

2011-07-27
druk nr: 1266 S

Konsultacje:
Minister
Pracy i Polityki Społecznej
 
Minister Finansów
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

83.pos.Senatu
2011-09-14

83.pos.Senatu
2011-09-14
uchwała

101.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
druk nr 1262
2011-06-27

Wyrok TK z dnia 15 listopada 2010 r.

Sygn. akt S 4/10 oraz K 45/02. Nowelizacja identyfikuje typy przestępstw określonych przez ustawę karną, w związku z którymi, przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez policję, sąd może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. Proponuje się też, by w ustawie nowelizującej zawrzeć przepis - będący odpowiednikiem art. 62 ustawy, który nie obejmuje jednak skutków orzeczenia TK - przewidujący, że w przypadku funkcjonariusza pozostającego poza służbą w związku ze zwolnieniem na podstawie art. 230, okres pozostawania poza służbą traktuje się jako okres służby w agencji.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

 

 

100.

Projekt ustawy o zmianie statusu niektórych organów administracji rządowej
druk nr 1261
2011-06-17

Wyrok TK z dnia 20 kwietnia 2004 r
Sygn. akt K 45/02. Proponuje się nowelizację ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 90 ust. 1), o ochronie przyrody (art. 92 ust. 1), Prawo geologiczne i górnicze (art. 101 pkt 1).

Wymienieni w powyższych przepisach: Generalny Konserwator Zabytków, Główny Konserwator Przyrody, Główny Geolog Kraju - pełnią jednocześnie, z mocy ustawy funkcje sekretarza lub podsekretarza stanu w ministerstwie obsługującym właściwego ministra. Nowelizacja usuwa fragmenty przepisów mówiących o "sekretarzu stanu".

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

 

 

99.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
druk nr 1259
2011-06-15

Wyrok TK z dnia 15 marca 2011 r.
Sygn. akt P 7/09. Trybunał orzekł o częściowej niekonstytucyjności art. 95 ust. 1 prawa bankowego. To znaczy, że wskazane w tym przepisie inne rodzaje oświadczeń i pokwitowań wystawianych przez banki w zakresie praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń nie tracą mocy prawnej dokumentów urzędowych i znaczenia, jakie nadaje takim dokumentom ustawodawca w poszczególnych dziedzinach prawa (np. cywilnym, administracyjnym czy karnym)". W związku z powyższym wydaje się, że należy w ogóle pozbawić dokumenty bankowe statusu dokumentów urzędowych, a więc nie tylko w odniesieniu do konsumentów, lecz także innych podmiotów, w tym przedsiębiorców.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

2011-08-02
druk nr 1259 S
Konsultacje:
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 
Prezes  Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji
 
Związek  Banków Polskich
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Komisja Nadzoru Finansowego
 
Minister Finansów
 
Minister Sprawiedliwości

83.pos.Senatu
2011-09-14

83.pos.Senatu
2011-09-14
uchwała

98.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
druk nr 1258
2011-06-13

Wyrok TK z dnia 29 października 2010 r.
Sygn. akt P 34/08. Proponuje się uchylenie art. 35 ust. 4 ustawy. Uchylenia tego należy dokonać ze stosownym vacatio legis - 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy oraz ze stosownym przepisem przejściowym przewidującym, że do spraw wszczętych w związku z ust. 4 przed sądem, stosuje się ten przepis. Spółdzielnie, którym zależy na wyjaśnieniu stanu prawnego gruntu, będą mogły podjąć stosowne w tym kierunku kroki. Rozwiązanie to nie uniemożliwia w przyszłości stosowania takich instytucji jak zasiedzenie, roszczenie o wykup albo sprzedaż - na ogólnych zasadach dotyczących wszystkich podmiotów.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

Konsultacje:
Minister Infrastruktury
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 
Minister Skarbu Państwa

 
Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych

 

 

97.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
druk nr 1257
2011-06-13

Wyrok TK z dnia 7 sierpnia 2009 r.
Sygn. akt S 5/09. Proponuje się m.in. dodanie w art. 412 paragrafu 3¹, który określi, że sądem właściwym do merytorycznego rozpoznania sprawy, w razie wznowienia postępowania na podstawie art. 401¹ k.p.c., jest zawsze sąd pierwszej instancji, zaś rola sądu drugiej instancji (jeżeli oczywiście sąd taki orzekał w danej sprawie) ogranicza się wyłącznie do rozważenia, czy wniesiona skarga o wznowienie czyni zadość wszelkim warunkom i wymogom formalnym.

2011-07-27
druk nr 1257 S

Konsultacje:
Minister
Sprawiedliwości
 
Helsińska
Fundacja Praw Człowieka
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

83.pos.Senatu
2011-09-14

83.pos.Senatu
2011-09-14
uchwała

96.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
druk nr 1240
2011-06-08

Wyrok TK z dnia 28 października 2010 r.
Sygn. akt P 25/09. Proponuje się zastąpienie brzmienia art. 81 ust. 2, treścią, która będzie mogła mieć zastosowanie do różnych okoliczności, w których późne wystąpienie z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy było niezależne od osoby, która poniosła koszty pogrzebu. Chodzi też o to by uzależnić bieg terminu od daty pogrzebu (którego koszty zasiłek ma pokryć), a nie od daty czynności administracyjnych, takich jak wystawienie aktu zgonu.

2011-08-02
druk nr 1240 W

Projekt wycofany!!!

 

 

95.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego
druk nr 1176
2011-04-01

Wyrok TK z dnia 13 października 2010 r.
Sygn. akt Kp 1/09. Proponowana zmiana ustawy polega na nadaniu nowego brzmienia art. 23 ust. 1 oraz art. 23 ust. 3 pkt 2.
Projekt w istocie nie zmienia stanu prawnego, ponieważ zmieniane przepisy, a ściślej normy z nich wywodzone, już dziś mają treść wyrażoną w projekcie. Obecnie nie istnieją więc "inne miejsca pierwszej sprzedaży". Nadal możliwe jest funkcjonowanie większej lub mniejszej liczby "centrów pierwszej sprzedaży". Projekt ma na celu tylko usunięcie wątpliwości, które mogą istnieć po stronie adresatów.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-09-30
 

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

 

 

94.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
druk nr 1175
2011-04-01

Wyrok TK z dnia.20 października 2010 r.
Sygn. akt P 37/09. Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na uchyleniu w art. 32 zakwestionowanych przez TK ustępów. Przepisy te regulują postępowanie sądowo-administracyjne w przedmiocie skargi na odmowę udostępnienia przez IPN do wglądu dokumentów znajdujących się w zasobach IPN. Dotyczą one postępowania przed sądem administracyjnym pierwszej instancji oraz sądem kasacyjnym.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-08-31

 
Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

 

 

93.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
druk nr 1174
2011-04-01

Wyrok TK z dnia 18 listopada 2010 r.
Sygn. akt P 29/09. Proponowana zmiana sprowadza się do wprowadzenia w art. 24 ust. 1 ustawy systemowej zastrzeżenia, z którego to wynikać będzie, że podleganie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie stanowi negatywną przesłankę dla wymierzenia dodatkowej opłaty.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-09-30

2011-06-15
druk nr 1174 S

Konsultacje:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 
Minister Sprawiedliwości
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Prezes ZUS
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

81.pos.Senatu
2011-07-28

81. pos. Senatu
2011-07-29
uchwała

92.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
druk nr 1173
2011-04-01

Wyrok TK z dnia 10 października 2010 r.
Sygn. akt K 10/08. Proponowana zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia art. 80 § 2b zdanie pierwsze (art. 1 pkt 1 projektu). Zakłada się tutaj ograniczenie zakresu wstępnego badania wniosku o uchylenie sędziemu immunitetu wyłącznie do kwestii braków formalnych. Problem ewentualnej bezzasadności takiego wniosku będzie natomiast badany przez właściwy sąd dyscyplinarny.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-08-31

2011-06-07
druk nr 1173 S

Konsultacje:
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 
Minister Sprawiedliwości
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

80. pos. Senatu
2011-07-07
druk nr 1173 X

80. pos. Senatu
2011-07-07
uchwała

91.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
druk nr 1045
2010-11-19

Wyrok TK z dnia 19 października 2010 r.
Sygn. akt K 35/09. Proponuje się by zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich (ich liczba pozostaje bez zmian) byli powoływani i odwoływani samodzielnie przez Rzecznika. Uzasadnione wydaje się zaproponowanie w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka podobnych zmian.

2011-01-25
druk nr 1045 S
Konsultacje:
Rzecznik
Praw Obywatelskich
 
Rzecznik Praw Dziecka
 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

70. pos. Senatu
2011-02-03

70. pos. Senatu
2011-02-03
uchwała

90.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw
Druk nr 1038
2010-11-19

Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2010 r.
Sygn. akt P 28/09 . TK zakwestionował przepis ustawy uchylonej. Wydanie orzeczenia przez TK było konieczne po to by sąd, który zadał pytanie prawne w tej sprawie, mógł rozpoznać odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w czasie obowiązywania owej ustawy. Zmiana ustawy dotyczy kasacji przysługującej bez względu na rodzaj orzeczonej kary.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-04-30

2011-03-01
druk nr 1038 S
Konsultacje:
Główny
Inspektor Pracy
 
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Naczelna Izba Aptekarska
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
 
Ministerstwo Zdrowia
 
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

73. pos. Senatu
2011-03-31

73. pos. Senatu
2011-03-31
uchwała

89.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
druk nr 1012
2010-10-25

Wyrok TK z dnia 2 czerwca 2010 r.
Sygn. akt SK 38/09. Zmiana ustawy polega na nadaniu nowego brzmienia art. 531 i dodaniu w art. 3941 § 1 punktu trzeciego.
Celem inicjatywy jest m.in. wyeliminowanie przesłanki "oczywistej bezzasadności" jako tej, która zwalnia sędziego od konieczności ustosunkowania się do zarzutów czy też okoliczności podniesionych we wniosku o jego wyłączenie i która jednocześnie sprawia, że dany wniosek nie musi zostać merytorycznie rozpoznany.

2011-01-11
druk nr
1012 W
Projekt wycofany !!!

Konsultacje:
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 
Naczelna Rada Adwokacka
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP
 
Minister Sprawiedliwości

 

 

88.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
druk nr 1011
2010-10-25

Wyrok TK z dnia .26 maja 2010 r.
Sygn. akt P 29/08. Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na wprowadzeniu 10-letniego terminu przedawnienia nadpłaconych składek

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-04-30

2011-02-24
druk nr 1011 S
Konsultacje:
Prezes
ZUS
 
Prezes
Krajowej Rady Sądownictwa
 
Minister Sprawiedliwości
 
Minister Spraw Zagranicznych
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Rzecznik Ubezpieczonych
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego

72. pos. Senatu
2011-03-17

72. pos. Senatu
2011-03-17
uchwała

87.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
druk nr 994
2010-10-13

Wyrok TK z dnia 12 lipca 2010 r.
Sygn. akt P 4/10. Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na nadaniu nowego brzmienia art. 50 § 5, jako że to właśnie w tym przepisie uregulowana została kwestia alternatywnych roszczeń, jakie mogą zgłaszać niektórzy spośród pracowników zatrudnionych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-01-31
2011-04-30

2011-02-24
druk nr 994 S
Konsultacje: Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Forum Związków Zawodowych

OPZZ
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Prezes ZUS
 
Rzecznik Ubezpieczonych
 
Główny Inspektor Pracy
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 
Pracodawcy RP

72. pos. Senatu
2011-03-17

72. pos. Senatu
2011-03-17
uchwała

86.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
druk nr 993
2010-10-13

Wyrok TK dnia z dnia 5 lipca 2010 r.
Sygn. akt P 31/09. Proponuje się, aby zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych polegała na zniesieniu kryterium domicylu, jako przesłanki ograniczającej prawo do uzyskania świadczeń.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-01-31
2011-01-11
druk nr 993 S
Konsultacje:
Prezes
ZUS
 
Minister Spraw Zagranicznych
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej

70. pos. Senatu
2011-02-03

70. pos. Senatu
2011-02-03
uchwała

85.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
druk nr 970
2010-08-16

Wyrok TK z dnia 26 stycznia 2010 r
Sygn. akt K 9/08. Proponuje się, aby zmiana przepisów ustawy polegała na wprowadzeniu fakultatywności udzielania bonifikat od opłaty przekształceniowej w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-01-31
2011-02-08
druk nr 970 S
Konsultacje:
Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
 
Krajowa
Izba Radców Prawnych
 
Związek
Województw Rzeczypospolitej Polskiej
 
Minister
Infrastruktury

71. pos. Senatu
2011-03-03

71. pos. Senatu
2011-03-03
uchwała

84

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
druk nr 945
2010-08-05

Wyrok TK z dnia 1 czerwca 2010 r.
Sygn. akt S 1/10. Proponuje się, aby nowelizacja ustawy polegała na całkowitym wyeliminowaniu przesłanki objętej treścią art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. A. W ten sposób prawo do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne zyskają nie tylko zstępni opiekujący się jednym albo też dwojgiem niepełnosprawnych małżonków, lecz również mąż czy żona, którzy nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad swoim małżonkiem, pod warunkiem oczywiście, że legitymuje się on orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2010-11-23
druk nr 945 S
Konsultacje:
Minister
Spraw Zagranicznych
 
Krajowa
Izba Radców Prawnych
 
Minister
Pracy i Polityki Społecznej
 
Prezes
ZUS
 
Prokuratoria
Generalna Skarbu Państwa
 
Helsińska
Fundacja Praw Człowieka

 

67. pos. Senatu
2010-12-16
uchwała

83.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy
druk nr 936
2010-07-21

Wyrok TK z dnia .11 maja 2010 r.
Sygn. akt SK 50/08. Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na zmianie brzmienia art. 119 § 3. Roszczenie właściciela nie wygaśnie już po upływie 2 lat od prawomocnego orzeczenia, lecz ulegnie przedawnieniu na ogólnych zasadach k.c., do których odsyła art. 119 § 2

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania 2010-10-31
2010-10-29
druk nr 936 S
2010-12-13
druk nr 936 X
Konsultacje:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego RP
Helsińska
Fundacja Praw Człowieka
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

66. pos. Senatu
2010-11-24

67. pos. Senatu
2010-12-16
uchwała

82.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
druk nr 920
2010-07-01

Wyrok TK z dnia .23 lutego 2010 r.
Sygn. akt P 20/09. Proponuje się, aby nowelizacja ustawy polegała na nadaniu nowego brzmienia art. 123 § 2. Nowelizacja usunie nie tylko nierówność występującą na tle uregulowania odnoszącego się do wynagrodzenia wypłacanego więźniom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, ale też na gruncie postanowienia dotyczącego osób pozbawionych wolności zatrudnionych jedynie na część etatu.

2010-08-06
druk nr 920 S
2010-08-11
druk nr 920 X
Konsultacje:
Minister Sprawiedliwości
 
Pierwszy Prezes Sądy Najwyższego
 
Minister Spraw Zagranicznych
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

62. pos. Senatu
2010-08-12

62. pos. Senatu
2010-08-12
uchwała

81.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji
druk nr 919
2010-07-01

Wyrok TK z dnia. 23 lutego 2010 r.
Sygn. akt K 1/08. Proponuje się, aby zmiana przepisów ustawy polegała na skreśleniu części przepisu art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy obejmującej słowa "nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe". Konsekwencją dokonanej zmiany, jest konieczność odpowiedniego dostosowania ust. 3 wskazanego wyżej przepisu ustawy. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją zapis umożliwiający uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop jedynie za ostatnie 3 lata kalendarzowe.

2010-08-12
druk nr 919 S
2010-12-13
druk nr 919 X
Konsultacje:
Minister Sprawiedliwości
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Główny Inspektor Pracy
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
NSZZ Policjantów

63. pos. Senatu
2010-10-21

67. pos. Senatu
2010-12-16
uchwała

80.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
druk nr 918
2010-07-01

Wyrok TK z dnia.9 lutego 2009 r.
Sygn. akt P 58/08. Proponuje się zmianę ustawy polegającą na dodaniu w art. 87 (przepis przejściowy) ust. 3a. Wprowadzany wyjątek będzie dotyczył tylko tych przypadków, jakie mogą się zdarzać do czasu objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wszystkich terenów, na których przed 1 stycznia 1995 r. prowadzona była polityka planistyczna, lecz później uprawnione organy nie podjęły w tym przedmiocie prawem wymaganej uchwały.

2010-08-12
druk nr 918 S
Konsultacje:
Minister Spraw Zagranicznych
 
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Związek Powiatów Polskich
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Minister Infrastruktury
 
Związek Powiatów Polskich

63. pos. Senatu
2010-10-21

63. pos. Senatu
2010-10-21
uchwała

79.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum
Druk nr 855
2010-04-09

Wyrok TK z dnia 13 maja 2002 r. i Postanowienie TK z dnia 14 kwietnia 2004 r. i Wyrok TK z 21 lipca 2009 r.
Sygn. akt SK 32/01, K 7/09. Mając na uwadze konieczność wykonania obu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, proponuje się m.in., by utrzymać w procesach wyborczych wyłączenie skargi kasacyjnej, a dopuścić wyraźnie możliwość wznowienia postępowania.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania 2010-06-30

2010-07-08
druk nr
855 S
Konsultacje:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Państwowa Komisja Wyborcza
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sadownictwa
 
Minister Sprawiedliwości
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

61.pos. Senatu
2010-08-04

61.pos. Senatu
2010-08-05
uchwała

78.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Druk nr 854
2010-04-09

Wyrok TK z dnia 20 października 2009 r. i Postanowienie TK z 26 marca 2009 r.
Sygn. akt
SK 6/09. Proponuje się, aby nowelizacja ustawy polegała na zmianie brzmienia art. 47922 poprzez dodanie zdania drugiego przesądzającego, iż w sytuacji, gdy podstawą wznowienia ma być art. 4011 k.p.c. stosuje się termin pięcioletni (czyli analogicznie jak w wypadku spraw rozpoznawanych w zwykłym trybie - art. 408 k.p.c.). Tym samym jednoznacznie określony zostanie kolejny wyjątek od zasady, wedle której wznowienia postępowania w tzw. sprawach gospodarczych można domagać się w terminie nie przekraczającym lat dwóch.

2010-06-08
Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania 2010-06-30

20101-06-09
druk nr 854 S
Konsultacje:
Minister
Sprawiedliwości
 
Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego RP
 
Minister Spraw Zagranicznych
 
Przewodniczący  Krajowej Rady Sądownictwa

60. pos. Senatu
2010-07-21

60. pos. Senatu
2010-07-22
uchwała

77.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
druk nr 847
2010-04-08

Wyrok TK z dnia 1 grudnia 2009 r.
Sygn. akt K 4/08. Proponuje się, by zmiana ustawy polegała na nadaniu art. 90 ust. 2 i art. 95c pkt 1 brzmienia uwzględniającego treść sentencji wyroku. Nowelizacja przepisów sprowadza się głównie do  wyeliminowania zwrotu "albo postępowania przed sądem dyscyplinarnym". Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału, wszystkie gwarancje ustanowione w rozdziale II Konstytucji winny znajdować zastosowanie nie tylko w postępowaniu karnym, lecz we wszelkich postępowaniach o charakterze represyjnym, czyli takich, których celem jest poddanie obywatela jakiejś formie ukarania lub jakiejś sankcji.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania 2010-06-30

2010-06-08
2010-06-09
druk nr 847 S
Konsultacje:
Minister
Sprawiedliwości
 
Minister
Spraw Zagranicznych
 

Naczelna Rada Adwokacka
 
Krajowa Izba Radców Prawnych

60. pos. Senatu
2010-07-21

60. pos. Senatu
2010-07-21
uchwała

76.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
druk nr 837
2010-03-25

Postanowienie TK i Postanowienie TK z dnia 20 maja 2009 r. i 5 maja 2009 r.
Sygn. akt - I)S 2/09, -II) S 2/09.
 Proponuje się, aby zmiana k.k. polegała na rozszerzeniu zakresu podmiotowego zakazu orzekanego na podstawie art. 42 § 2 k.k. o inne pojazdy przez skreślenie słów "mechanicznych" w treści przepisu.

2010-05-11
druk nr 837 S
Konsultacje:
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
 
Stowarzyszenie Prokuratorów RP

57.pos. Senatu
2010-06-10

57.pos. Senatu
2010-06-10
uchwała

75.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Druk nr 836
2010-03-25

Wyrok TK z dnia  16 grudnia 2009 r.
Sygn. akt K 49/07. Proponuje się, aby zmiana przepisów ustawy polegała na rozszerzeniu zakresu podmiotowego osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej, o krąg osób przesiedlonych (wywiezionych) do pracy przymusowej w ramach terytorium państwa polskiego poza dotychczasowe miejsce zamieszkania na okres co najmniej 6 miesięcy, gdy towarzyszyła temu rozłąka z rodziną.

2010-05-31
druk nr
836 S
Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania 2010-06-30

Konsultacje:
Minister Spraw Zagranicznych
 
Kierownik
Urzędu ds. Kombatantów Osób Represjonowanych
 
Minister
Pracy i Polityki Społecznej
 
Związek
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 
Krajowa
Izba Radców Prawnych
 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

59. pos. Senatu
2010-07-08

59. pos. Senatu
2010-07-08
uchwała

74.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
druk nr 835
2010-03-25

Wyrok TK z dnia 4 listopada 2009 r.
Sygn. akt Kp 1/08. Proponuje się, aby nowelizacja ustawy polegała na dodaniu w art. 2 ust. 4 oraz art. 3a. Zmiana dotyczy zwrotu abonamentu zapłaconego z góry przez osoby, które na nowych zasadach zostały objęte zwolnieniem.

2010-05-11
druk nr 835 W
Projekt wycofany!!!

Konsultacje:
Minister Spraw Zagranicznych
 
Minister Skarbu Państwa
 
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

73.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
druk nr 834
2010-03-25

Wyrok TK z dnia 8 grudnia 2009 r.
Sygn. akt K 7/08. Proponuje się, aby nowelizacja ustawy polegała na zmianie brzmienia art. 15 ust. 2 i 2a - w przypadku tego pierwszego przepisu celowe jest wyeliminowanie zwrotu "z zastrzeżeniem ust. 2a", natomiast na gruncie drugiego należy rozstrzygnąć, iż opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w sklepach.

2010-05-25
Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania 2010-06-30
2010-06-10
druk nr 834 S
2010-07-30
druk nr 834 X
Konsultacje:
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
 
Minister Finansów
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców Drobnej Wytwórczości

59. pos. Senatu
2010-07-07

61. pos. Senatu
2010-08-05
uchwała

72.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
druk nr 814
2010-03-12

Wyrok TK z dnia 5 listopada 2009 r. , Wyrok TK z dnia 12 maja 2009 r.
Sygn. akt S 6/09, S 3/09. Proponuje się m.in., by akt prawny Rady Ministrów dotyczący kwestii, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 3 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym miał formę decyzji, podlegającej kontroli sądu administracyjnego.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania 2010-10-31
2011-01-31
2011-06-30
2011-10-30

Konsultacje:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Związek Gmin Wiejskich RP
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Związek Województw RP

 

 

71.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej
druk nr 813
2010-03-10

Wyrok TK z dnia  28 października 2008 r..
Sygn. akt S 4/08. Proponuje się, by w ustawie w art. 18b dokonać dwóch zmian. Pierwsza zmiana polega na pozostawieniu w ust. 2 samego dotychczasowego pkt 1. Oznacza to, że zarówno do obcych statków cywilnych, jak i wojskowych będzie się stosowało środek polegający na przechwyceniu. Druga zmiana polega na pozostawieniu - w dodawanym ust. 2a - dotychczasowych środków z ust. 2 pkt 2 i 3 (łącznie z zestrzeleniem), ale tylko w odniesieniu do obcych wojskowych statków powietrznych.

2010-05-11
2010-05-27
druk nr 813 S
Konsultacje:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Minister Obrony Narodowej
 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 
Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

59. pos. Senatu
2010-07-08

59. pos. Senatu
2010-07-08
uchwała

70.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
druk nr 812
2010-03-10

Wyrok TK z dnia 9 listopada 2009 r.
Sygn. akt S 7/09. Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na nadaniu nowego brzmienia art. 426. Artykuł ten normuje kwestię zaskarżalności orzeczeń wydawanych przez sąd odwoławczy.

2010-05-11
druk nr 812 S
Konsultacje:
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
 

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP
 
Minister Sprawiedliwości

57. pos. Senatu
2010-06-10

57. pos. Senatu
2010-06-10
uchwała

69.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
druk nr 811
2010-03-10

Wyrok TK z dnia 2000-12-05
Sygn. akt K 35/99. Proponuje się dokonanie dwóch zmian. Pierwsza polega na nadaniu nowego brzmienia art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Natomiast w przypadku pracowników samorządowych, pierwotnie zakwestionowany przepis uległ już derogacji w związku z uchwaleniem nowej ustawy. Przepis przejściowy nowej ustawy nakazuje jednak stosować do pracowników mianowanych przepisy dotychczasowe (czyli niekonstytucyjne). Oznacza to konieczność uzupełnienia przepisów przejściowych ustawy z 2008 r. o pracownikach samorządowych. Należy zatem nadać nowe brzmienie art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy.

2010-05-25
druk nr 811 S
Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2010-06-30
Konsultacje:
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Minister Pracy i Polityki Społecznych
 
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Prezes ZUS
 
Szef Służby Cywilnej

59. pos. Senatu
2010-07-08

59. pos. Senatu
2010-07-08
uchwała

68.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
druk nr 762
2010-01-15

Wyrok TK z dnia 2009-11-10
Sygn. akt P 88/08. Proponuje się, aby zmiana ustawy (art. 28) polegała na wprowadzeniu obowiązku wzywania wnioskodawcy niereprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego o uzupełnienie wniosku lub jego opłacenie. Umożliwienie dłużnikowi poprawienia wniosku i złożenia go ponownie z zachowaniem terminu pierwotnego wniesienia zapewni ochronę jego interesu prawnego, jak też  interesów jego wierzycieli.

2010-04-13
druk nr 762 S

2010-05-21
druk nr 762 X
Konsultacje:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Minister Sprawiedliwości
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 
Krajowa Izba Radców Prawnych

54. pos. Senatu
2010-05-12

56.pos Senatu
2010-05-28
uchwała

67.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
druk nr 761
2010-01-15

Wyrok TK z dnia 2007-12-04
Sygn. akt K 26/05. Proponuje się, aby zmiana ustawy (m.in. art. 2) o ochronie praw lokatorów polegała na wprowadzeniu definicji tymczasowego pomieszczenia, rozszerzeniu katalogu obowiązków gminy o obowiązek wskazywania tymczasowego pomieszczenia oraz określeniu maksymalnego okresu udostępnienia takiego pomieszczenia

2010-03-24
2010-05-25
 
Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2010-06-30
 
31-05-2010
druk nr 761 S
Konsultacje:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 
Unia Miasteczek Polskich
 
Minister Infrastruktury
 
Krajowa Izba Radców Prawnych

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Unia Miasteczek Polskich
 
Minister Sprawiedliwości

59. pos. Senatu
2010-07-08

59. pos. Senatu
2010-07-08
uchwała

66.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
druk nr 743
2009-12-17

Wyrok TK z dnia 2009-09-22
(sygn. akt P 46/07)
Proponuje się nowelizację ustawy, polegającą na uchyleniu w art. 5 ust. 5 i 6 oraz na zmianie brzmienia ust. 3 poprzez wyeliminowanie z jego części wspólnej fragmentu: "oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego".

2010-03-26
druk nr 743 W
Projekt wycofany !!!

Konsultacje:
Minister Sprawiedliwości
 
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego
 
Minister Spraw Zagranicznych
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Minister Sprawiedliwości
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

65.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
druk nr 733
2009-12-03

Wyrok TK z dnia 2009-03-10
(sygn. akt P 80/08)
Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na wprowadzeniu przepisów regulujących mechanizm jurydyczny, w tym także kwestie techniczne związane z możliwością złożenia korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty VAT przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej podatnikiem tego podatku.

2010-01-28
druk nr 733 S
Konsultacje:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 
Minister Finansów
 
Minister Gospodarki
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Minister Sprawiedliwości

49. pos. Senatu
2010-02-17
2010-02-22
druk nr 733X

50. pos. Senatu
2010-03-12
uchwała

64.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
druk nr 732
2009-12-03

Wyrok TK z dnia 2009-07-15
(sygn. akt K 64/07)
Proponuje się, by wprowadzić do ustawy regulację przewidującą, iż w razie zakwestionowania przez członka spółdzielni wysokości nowych opłat, prawo do wnoszenia owych opłat w dotychczasowej wysokości dotyczyło tylko opłat zależnych od spółdzielni, które zostały zdefiniowane w art. 4 ust. 71 ustawy.

2010-02-18
druk nr 732 W
Projekt wycofany!!!

Konsultacje:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 
Minister Sprawiedliwości
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego
 
Minister Infrastruktury

 

 

63.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
druk nr 731
2009-12-03

Wyrok TK z dnia 2009-09-21
(Sygn. akt SK 5/09)
Proponuje się, aby zmiana polegała na dodaniu w art. 63 ustępu 6. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 63 ust. 5 ustawy w zakresie, w jakim nie przyznaje zastępcy komornika - ustanowionemu w związku z odwołaniem albo śmiercią komornika - prawa do opłat egzekucyjnych prawomocnie przez niego ustalonych przed jego odwołaniem.

Projekt wycofany!!!
2010-08-05
2010-08-05
druk nr 731 W

 

 

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2010-06-30


2010-01-28
2010-03-24
2010-07-06
druk nr 731 S

 
Konsultacje:
Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej
 
Minister Sprawiedliwości
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego
 
Minister Finansów
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Krajowa Rada Komornicza
 
Minister Sprawiedliwości
 
Krajowa Rada Komornicza
 
Krajowa Rada Komornicza

 

 

62.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji
druk nr 730
2009-12-03

Wyrok TK z dnia 2006-01-25
(sygn. akt S 2/06)
Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na dodaniu do art. 19 ust. 16a oraz zmianie brzmienia ust. 17. Rezultatem powyższego będzie m.in. wprowadzenie pozytywnego obowiązku Policji informowania o przeprowadzeniu kontroli operacyjnej, jeśli w stosunku do osoby kontrolowanej nie są prowadzone dalsze czynności procesowe.

2010-05-11
druk nr 730 W
Projekt wycofany!!!
 
Konsultacje:
Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

61.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
druk nr 729
2009-12-03

Wyrok TK z dnia 2009-09-21
(sygn. akt P 46/08)
Proponuje się, aby zmiana polegała na skreśleniu w art. 49b ust. 2 tych części wskazanego przepisu, które zostały uznane za niekonstytucyjne. Rezultatem powyższego będzie usunięcie z przepisu wymogu, aby decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego na podstawie art. 49b prawa budowlanego.

2010-02-17
druk nr 729 S
Konsultacje:
Minister
Spraw Zagranicznych
 
Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Minister Infrastruktury
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

50. pos. Senatu
2010-03-11

50. pos. Senatu
2010-03-11
uchwała

60.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
druk nr 728
2009-12-03

Wyrok TK z dnia 2009-07-09
(sygn. akt K 31/08).
Proponuje się, by nadać nowe brzmienie art. 129 ust. 1 pkt 5 ustawy o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW. Proponowana regulacja ogranicza niejednolitość dotyczącą odpowiedzialności dyscyplinarnej w różnych służbach mundurowych, zbieżna jest bowiem z przepisem nowej ustawy o dyscyplinie wojskowej: "Obwiniony może wybrać obrońcę spośród żołnierzy lub ustanowić swoim obrońcą radcę prawnego lub adwokata".

2010-03-19
druk nr 728 S
Konsultacje:
Minister
Spraw Zagranicznych
 
Minister Sprawiedliwości
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczpospolitej
 
Służba Wywiadu Wojskowego
 
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 
Minister Obrony Narodowej
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Minister Sprawiedliwości
 
Minister Obrony Narodowej

52. pos. Senatu
2010-04-09
2010-04-21
druk nr 728 X

53. pos. Senatu
2010-04-29
uchwała

59.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
druk nr 655
2009-09-24

Wyrok TK z dnia .2009-05-14
(sygn. akt K 21/08)
Proponuje się, aby w ustawie między innymi wprowadzić następującą zmianę:
- w art. 8 ust. 7 otrzymałby brzmienie umożliwiające komornikowi odmowę przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub podjęcie innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika, w przypadku gdy czynności te miałyby być wykonywane poza granicami właściwości sądu apelacyjnego.

2009-11-03
druk nr 655 S
Konsultacje:
Minister
Sprawiedliwości
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

45. pos. Senatu
2009-12-03

45. pos. Senatu
2009-12-03
uchwała

58.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
druk nr 654
2009-09-24

Wyrok TK z dnia 2009-04-28
(sygn. akt P 22/07)
Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na nowelizacji art. 434 § 3. Rozszerza on stosowanie, korzystnego dla skazanego, zakazu reformationis in peius na sytuacje, w których od wyroku został przez niego wniesiony środek odwoławczy (a więc na korzyść skazanego), a następnie uchylenie zaskarżonego wyroku nastąpiło z powodu: 1) obrazy prawa materialnego, 2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia, lub 3) uchybień stanowiących tzw. bezwzględne przyczyny odwoławcze.

2009-11-03
druk nr 654 S
Konsultacje:
Minister Sprawiedliwości
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego
 
Stowarzyszenie Prokuratorów RP

45. pos.Senatu
2009-12-03

45. pos.Senatu
2009-12-03
uchwała

57.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
druk nr 633
2009-07-29

Wyrok TK z dnia 2009-04-28
(sygn. akt K 27/07)
Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na nadaniu nowego brzmienia art. 58 ust. 1. Proponowana zmiana polega na dodaniu do dotychczasowej treści ustępu 1 dyspozycji identycznej do tej, która znajduje się w art. 56 ust. 1 dotyczącym uczelni publicznej zobowiązującej podmiot nadający (uchwalający) statut do zasięgnięcia opinii związków zawodowych działających w uczelni.

2009-11-03
633 S
Konsultacje:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Ministerstwo i Nauki i Szkolnictwa Wyższego

45. pos. Senatu
2009-12-03
633 X

46. pos. Senatu
2009-12-17
uchwała

56.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
druk nr 632
2009-07-29

Wyrok TK z dnia 2009-05-12
(sygn. akt P 66/07)
Proponuje się, aby zmiana ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. polegała na dodaniu w art. 220 ustępu 3. Rezultatem tego jest możliwość stosowania do czynów popełnionych przed wejściem w życie ustawy o obrocie z 2005 r. - zarówno jeżeli chodzi o kwalifikację prawną, jak i o sankcje - w całości przepisów poprzedniej ustawy o obrocie z 1997 r.

2010-01-28
druk nr 632 W
Projekt wycofany!!!
Konsultacje:
Minister Sprawiedliwości
 
Minister Gospodarki
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Minister Sprawiedliwości
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Komisja Nadzoru Finansowego

 

 

55.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
druk nr 627
2009-07-16

Wyrok TK z dnia 2009-04-09
(sygn. akt P 11/08)
Proponuje się, by przywrócić w art. 148 kwalifikowany typ zabójstwa karanego karą surowszą niż w przypadku zabójstwa zwykłego. Jednocześnie pozwoli to sądowi - jeżeli zajdą okoliczności wskazane w ustawie - na nadzwyczajne złagodzenie kary.

2009-11-04
druk nr 627S
Konsultacje
:
Minister Sprawiedliwości
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP

45. pos. Senatu
2009-12-03

45. pos. Senatu
2009-12-03
uchwała

54.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
druk nr 614
2009-07-15

Wyrok TK z dnia 2009-03-31
(sygn. akt K 28/08).
Proponuje się nadanie nowego brzmienia art. 103 ustawy. Propozycja ta zakłada uregulowanie w ustawie (a nie w rozporządzeniu) i tylko w ustawie istotnych elementów stosunku między pracodawcą a pracownikiem w zakresie ich praw i obowiązków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika. Oznacza to zbędność konstruowania upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia.

Przedłużenie terminu przygotowania sprawozdania do dnia 2009-10-30

2009-09-23
2009-10-07
druk nr 614 S
Konsultacje:
Konfederacja Pracodawców Polskich,
Forum Związków Zawodowych,
NSZZ "Solidarność",
OPZZ,
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,
Minister Sprawiedliwości,
Minister Pracy i Polityki Społecznej,
UKIE,
Główny Inspektor Pracy,
Minister Edukacji Narodowej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

43. pos. Senatu
2009-11-04
druk nr 614 X

44. pos. Senatu
2009-11-19
uchwała

53.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
druk nr 613
2009-07-15

Wyrok TK z dnia 2005-12-21
(sygn. akt SK 10/05).
Proponuje się uzupełnienie postanowień art. 44 ustawy. Należy w nim dodać nowe jednostki redakcyjne (ust. 31 i 32), które wykluczałyby powstanie hipoteki łącznej w razie wyodrębnienia lokalu położonego w budynku mieszkalnym, który to znajduje się na nieruchomości obciążonej hipoteką istniejącą w dniu wejścia w życie ustawy i zabezpieczającą inną wierzytelność niż kredyt, o którym mowa w art. 44 ust. 11 u.s.m., a ponadto przyznawałyby wierzycielowi spółdzielni mieszkaniowej roszczenie o ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia dodatkowego w wypadku, gdy w oparciu o art. 44 ust. 21 u.s.m. hipoteka "zastępcza" nie mogła być ustanowiona lub gdy hipoteka taka nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia wierzytelności.

2009-10-06
druk nr 613 S
Konsultacje:
Minister Infrastruktury,
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP,
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
Minister Infrastruktury,
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
UKIE,
Ministerstwo Sprawiedliwości

43. pos. Senatu
2009-11-04

43. pos. Senatu
2009-11-05
uchwała

52.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
druk nr 561
2009-05-15

Wyrok TK z dnia 2006-05-17
(sygn. akt
K 33/05).
Proponuje się zmianę brzmienia art. 4 ust. 7 ustawy. Nowelizacja ma polegać na wydłużeniu okresu, który spółdzielnia zobowiązana jest zachować przy powiadamianiu konkretnych osób o ustaleniu nowej opłaty przypadającej od zajmowanych przez nie lokali i zastąpieniu przewidzianego w tym przepisie okresu 14 dni - okresem 3 miesięcy (przy pozostawieniu zwrotu "co najmniej" decydującego o tym, że jest to okres minimalny).

2009-06-17
druk nr 561 S
Konsultację:
Minister Sprawiedliwości
 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP

38. pos. Senatu
2009-07-16

38. pos. Senatu
2009-07-16
uchwała

51.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
druk nr 539
2009-04-21

Wyrok TK z dnia 2008-12-16
(sygn. akt
P 17/07).
Zmiana ustawy ma polegać na uzupełnieniu dotychczasowego brzmienia art. 28 o wyraźne wskazanie, że punktem odniesienia dla obliczenia opłaty od apelacji w postępowaniu uproszczonym jest wartość przedmiotu zaskarżenia. W ten sposób w wymienionym trybie (w fazie postępowania odwoławczego) przywrócona zostanie opłata rosnąca progresywnie.

2009-05-27
druk nr 539 S
Konsultacje:
Minister Sprawiedliwości,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
Krajowa Izba Radców Prawnych,
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA,
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

36. pos. Senatu
2009-07-01

36. pos. Senatu
2009-07-01
uchwała

50.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
druk nr 538
2009-04-21

Wyrok TK z dnia 2008-12-18
(sygn. akt K 19/07).
Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na dodaniu w art. 90 ust. 2c zastrzeżenia. Zgodnie z nim wskaźnik procentowy, według którego ustala się wysokość kosztów refundowanych przez gminę zobowiązaną, nie może być wyższy niż wskaźnik przyjęty przez tę gminę na potrzeby dotowania przedszkoli niepublicznych znajdujących się na jej terenie, tzn. stosownie do art. 90 ust. 2b
.

2009-05-26
druk nr 538 S
Konsultacje:
Minister Edukacji Narodowej,
Minister Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Finansów

36. pos. Senatu
2009-07-01

36. pos. Senatu
2009-07-02
uchwała

49.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
druk nr 537
2009-04-21

Wyrok TK z dnia 2008-12-11
(sygn. akt. K 33/07).
Proponuje się między innymi zmianę art. 89 ust. 5, która oznacza, że obwiniony pracownik nie jest ograniczony w wyborze obrońcy, tylko do kręgu pracowników mianowanych NIK. Może ich także wybrać spośród profesjonalistów.

2009-05-13
druk nr 537 W
Projekt wycofany!!!
Konsultacje:
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA,
Stowarzyszenie Prokuratorów RP,
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
Minister Sprawiedliwości

 

 

48.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
druk nr 534
2009-04-03

Wyrok TK z dnia 2008-12-15
(sygn. akt P 57/07).
Proponuje się w art. 27 K.p.a., po § 1, dodać § 1a, wprowadzający dodatkową przesłankę wyłączenia pracownika samorządowego kolegium odwoławczego. Zgodnie z projektowaną zmianą pracownik samorządowego kolegium odwoławczego powinien podlegać wyłączeniu z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.

2009-05-12
druk nr  534 S
Konsultacje:
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
Minister Sprawiedliwości,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

35. pos. Senatu
2009-06-17

35. pos. Senatu
2009-06-19
uchwała

47.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
druk nr 479
2009-03-03

Wyrok TK z dnia 2008-10-14
(sygn. akt SK 6/07).
Proponuje się wprowadzenie do ustawy dodatkowej przesłanki wyłączenia sędziego. Zgodnie z projektowaną zmianą sędzia winien podlegać wyłączeniu od orzekania w sprawie dotyczącej wznowienia postępowania administracyjnego, jeśli wcześniej brał udział w wydaniu orzeczenia dotyczącego decyzji, do której odnosiło się wznowienie postępowania.

2009-04-20
druk nr 479 S
Konsultacje:
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA,
Minister Sprawiedliwości,
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

33.pos. Senatu
2009-05-14

33.pos. Senatu
2009-05-14
uchwała

46.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
druk nr 478
2009-03-03

Wyrok TK z dnia 2002-06-11
(sygn. akt SK 5/02).
Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na nadaniu nowego brzmienia art. 40 ust. 3b. Między innymi przyznaje się wnoszącemu zażalenie prawo do udziału w posiedzeniu sądu. Na sąd odwoławczy nałożony zostanie obowiązek zawiadomienia skarżącego o czasie i miejscu posiedzenia, na którym przedmiotem rozpoznania miałby być wywiedziony przez niego środek odwoławczy.

2009-04-20
druk nr 478 S
Konsultacje:
Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwo Sprawiedliwości,
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

33.pos. Senatu
2009-05-14

33.pos. Senatu
2009-05-14
uchwała

45.

Projekt ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym
druk nr 445
2009-01-28

Wyrok TK z dnia 2008-06-12
(sygn. akt. S 3/08.)
Proponuje się, by w dekrecie z dnia 26 października 1950 r. w art. 10 po ust. 2 dodać ust. 2a. Proponowany ust. 2a pozwala na "doliczanie" podatku VAT do wynagrodzenia biegłych wszystkich kategorii.

2009-03-31
2009-04-14
druk nr 445 S
Konsultacje:
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych,
Krajowa Izba Radców Prawnych,
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA,
Minister Sprawiedliwości,
Minister Finansów,
Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne,
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych 1 ,

31.pos. Senatu
2009-04-22

31.pos. Senatu
2009-04-22
uchwała

44.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
druk nr 444
2009-01-28

Wyrok TK z dnia 2005-09-13
(sygn. akt K 38/04.)
W proponowanym art. 8 ust. 2 ustawy wykluczono możliwość wykładni dokumentów na podstawie ich obcojęzycznych wersji, jeżeli stroną umowy jest obywatel RP. W ust. 3 poszerzono także możliwość stosowania języka obcego do innych niż umowa dokumentów stosowanych w obrocie konsumenckim. Jednocześnie ograniczono możliwość stosowania ust. 3 do języków, którymi włada osoba świadcząca pracę lub konsument.

2009-02-18
2009-02-25
druk nr 444 S
Konsultacje:
Rada Języka Polskiego,
Ministerstwo Sprawiedliwości,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
Prezes Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji

2009-03-13
druk nr 444 X

29. pos. Senatu
2009-03-19
uchwała

43.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
druk nr 433
2009-01-14

Wyrok TK z dnia 2008-09-18
(sygn. akt K 7/07).
W dodanym art. 90a ust. 1 określono zasób lokali pozostających w dyspozycji MSW, które mogą być wykorzystywane jako mieszkania służbowe dla funkcjonariuszy Policji. Nowelizacja zmierza do wyłączenia mieszkań stanowiących własność prywatną z zasobu MSW, z którego przyznawane są lokale służbowe dla Policjantów

druk nr 433 S
Konsultacje:
Szef Służby Kontrwywiadu,
Szef Agencji Wywiadu,
Szef ABW
Minister Skarbu Państwa,
Minister Sprawiedliwości,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

33.pos. Senatu
2009-05-14

33.pos. Senatu
2009-05-14
uchwała

42.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
druk nr 432
2009-01-14

Wyrok TK z dnia 2003-02-26,
(sygn. K 30/02)

Proponuje się, aby w ustawie w art. 2 po ust. 1 dodać ust. 1a. Członkowie wspólnoty samorządowej, będą mogli zająć stanowisko w referendum w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organów innych władz publicznych.

2009-05-06
druk nr 432 S
Konsultacje:
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej,

Państwowa Komisja Wyborcza,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Unia Metropolii Polskich,

34.pos. Senatu
2009-05-28
druk nr 432 X

35. pos. Senatu
2009-06-17
uchwała

41.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
druk nr 416
2008-12-19

Wyrok TK z dnia 20 lutego 2006 r.
(sygn. akt K 9/05).
Proponuje się wprowadzenie do ustawy zmiany polegającej na zniesieniu cenzusu domicylu. W związku z tym  zmiany wymagają art. 6 i 6a ustawy, które odnoszą się zarówno do osób nie mających polskiego obywatelstwa, ale będących obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej jak również do obywateli polskich.

2009-05-06
druk nr 416 S
Konsultacje:
Unia Metropolii Polskich,
Państwowa Komisja Wyborcza,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

34.pos. Senatu
2009-05-27
druk nr 416 X

35. pos. Senatu
2009-06-17
uchwała

40.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
druk nr 404
2008-12-16

Wyrok TK z dnia 27 listopada 2006 r. (sygn. akt K 47/04).
Projekt, w art. 5 ust. 1, zakłada m.in. wprowadzenie 30-dniowego terminu na złożenie gwarancji przez inwestora. Ujednolica się niektóre pojęcia oraz konstrukcje prawne  z odnośnymi pojęciami i konstrukcjami występującymi w kodeksie cywilnym.

2009-04-22
2009-05-12
druk nr 404 S
Konsultacje:
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza,
Ministerstwo Infrastruktury,
Polski Związek Pracodawców Budownictwa,
Ministerstwo Sprawiedliwości,
Związek Rzemiosła Polskiego,
Związek Architektów RP

35. pos. Senatu
2009-06-17
druk nr 404 X

38. pos. Senatu
2009-07-16
uchwała

39.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
druk nr 403
2008-12-16

Wyrok TK z dnia 1 lipca 2008 r. (sygn. akt SK 40/07).
Zmiana ustawy polega na nadaniu nowego brzmienia art. 3986 § 1 i 2 ustawy. Zmiana w § 2 polega na usunięciu z niego fragmentu brzmiącego: "skargę nie spełniającą wymagań określonych w art. 3984 § 1", a zmiana § 1 powoduje, że w sytuacji, gdy skarga kasacyjna zawiera braki określone także w § 1 - sąd drugiej instancji będzie zobowiązany do wezwania skarżącego do usunięcia braków, zanim - gdy skarżący braków tych nie usunie - sąd skargę odrzuci.

2009-03-31
druk nr 403 S
Konsultacje:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
Minister Sprawiedliwości

31.pos. Senatu
2009-04-22

31.pos. Senatu
2009-04-22
uchwała

38.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
druk nr 402
2008-12-16

Wyrok TK z dnia 24 czerwca 2008 r. (sygn. akt SK 16/06).
Zmiana ustawy polega na nadaniu nowej treści art. 41 ust. 1. Przedstawiona propozycja stanowi powrót do treści przepisu, który obowiązywał poprzednio z redakcyjnymi modyfikacjami.

2009-04-22
druk nr 402 S
Konsultacje:
OPZZ,
NSZZ "Solidarność",
Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Forum Związków Zawodowych,
Prezes ZUS

33.pos. Senatu
2009-05-13

33.pos. Senatu
2009-05-14
uchwała

37.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
druk nr 401
2008-12-16

Wyrok TK z dnia 7 września 2006 r. (sygn. akt SK 60/05).
Zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia art. 540 § 2. Ma to wpłynąć na pewność i transparentność, jakimi powinny cechować się unormowania prawne, a ponadto umożliwić prawidłowe zredagowanie przesłanek wznowienia, ujętych w wymienionym artykule.

2009-03-26
2009-04-03
druk nr 401 S
Konsultacje:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
Minister Sprawiedliwości

31.pos. Senatu
2009-04-22

31.pos. Senatu
2009-04-22
uchwała

36.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
druk nr 370
2008-11-20

Wyrok TK z dnia 12 czerwca 2008 r. ( sygn. akt SK 17/07).
Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego polega na doprecyzowaniu sposobu obliczania okresu tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji. Służyć temu ma dodanie w art. 263 § 3 k.p.k. postanowienia przesądzającego wprost, iż przy obliczaniu okresu, o którym mowa w tym przepisie, należy uwzględniać także czas równoczesnego odbywania przez tymczasowo aresztowanego kary pozbawienia wolności orzeczonej w innej sprawie.

Projekt wycofany!!!
druk nr 370 W

 

 

35.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
druk nr 369
2008-11-20

Wyrok TK  z dnia 12 maja 2008 r. (sygn. akt SK 43/05).
Proponuje się, aby zmiana ustawy - Kodeks karny polegała na wyłączeniu przestępności zniesławienia, w sytuacji, kiedy podniesiony publicznie i prawdziwy zarzut, uczyniony za pomocą środków masowego komunikowania, dotyczy postępowania osób pełniących funkcje publiczne.

2009-03-26
2009-04-03
druk nr 369 S
Konsultacje:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
Minister Sprawiedliwości

31. pos. Senatu
2009-04-22

31. pos. Senatu
2009-04-22
uchwała

34.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
druk nr 368
2008-11-20

Wyrok TK z dnia 16 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 37/07).
Nowelizacja zmienia art. 117 k.p.c. dotyczący zwolnienia przez sąd od kosztów sądowych. Te same przesłanki mają być stosowane w odniesieniu do wszystkich stron.

2009-01-28
2009-02-13
druk nr 368 S

2009-02-17
druk nr 368 X

27. pos. Senatu
2009-02-18
uchwała

33.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
druk nr 367
2008-11-20

Wyrok TK z dnia 1 lipiec 2008 r. (sygn. akt K 23/07).
Projektowana nowelizacja zmienia  przepisy, które określają tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do reprezentatywnej organizacji związkowej.

2009-03-18
2009-03-27
druk nr 367 S
Konsultacje:
PKPP "Lewiatan",
Instytut Spraw Obywatelskich
Związek Rzemiosła Polskiego,
OPZZ,
Forum Związków Zawodowych
NSZZ "Solidarność",
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

druk nr 367 X

33.pos. Senatu
2009-05-14
uchwała

32.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
druk nr 352
06.11.2008

Wyrok TK z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 4/06).
Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na wprowadzeniu sądowego trybu rozstrzygania w przedmiocie utraty własności pojazdu usuniętego z drogi, który w określonym w ustawie terminie nie został odebrany przez osobę uprawnioną.

2009-06-05
druk nr 352 S
Konsultacja:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Sprawiedliwości

34. pos. Senatu
2009-05-27
druk nr 352 X

35. pos. Senatu
2009-06-19
uchwała

31.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych
druk nr 351
06.11.2008

Wyrok TK z dnia 13 maja 2008r. (sygn. akt P 50/07).
Proponuje się, aby zmiana ustawy o związkach zawodowych polegała na dodaniu przepisu karnego, w oparciu o treść którego w sposób precyzyjny możliwe będzie określenie czynów zabronionych przez prawo.

2009-03-18
2009-03-27
druk nr 351 S
Konsultacje:
PKPP "Lewiatan",
OPZZ,
Związek Rzemiosła Polskiego,
NSZZ "Solidarność",
Forum Związków Zawodowych

30. pos. Senatu
2009-04-02
druk nr 351 X

31. pos. Senatu
2009-04-22
uchwała

30.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie
druk nr 349
02.11.2008

Wyrok TK z dnia 26 marca 2008 r. (sygn. akt K 4/07).
Projektowana ustawa nowelizuje i uzupełnia przepisy określające sposób powoływania i tryb pracy zespołu opracowującego zestaw pytań na egzamin notarialny, czyli art. 74 § 6.

Projekt wycofany!!!
druk nr 349 W

 

 

29

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
druk nr 348
02.11.2008

Wyrok TK z dnia 26 maja 2008 r. (sygn. akt SK 25/07).
Nowelizacja wyklucza możliwość niedotrzymania w dłuższej perspektywie czasowej ustawowego metrażu celi mieszkalnej. Odejście od zasady 3 m kw. musi poprzedzić przesłanka "wyjątkowego wypadku, uzasadnionego szczególnymi okolicznościami".

Projekt wycofany!!!
druk nr 348 W

 

 

28.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
druk nr 347
02.11.2008

Wyrok TK z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 42/07).
Proponuje się, by zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego polegała na stworzeniu instytucjonalnych gwarancji dostępu do części akt postępowania przygotowawczego dla podejrzanego (jego obrońcy) - chodzi o te akta, które uzasadniają zastosowanie albo przedłużenie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. W aktualnym stanie prawnym udostępnienie akt sprawy na tym etapie jest uwarunkowane zgodą prokuratora.

2009-01-28
2009-02-13
druk nr 347 S

27. pos. Senatu
2009-02-17

27. pos. Senatu
2009-02-18
uchwała

27.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
druk nr 346
02.11.2008

Wyrok TK z dnia 24 czerwca 2008 r.  (sygn. akt P 8/07).
Proponowana nowelizacja nadaje nowe brzmienie art. 49 k.p.c. Przepis o podobnym brzmieniu, nie ograniczający przesłanek wyłączenia sędziego, znajduje się już w ustawie - Kodeks postępowania karnego.

Projekt wycofany!!!
druk nr 346 W

 

 

26.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
druk nr 285
14-10-2008

Wyrok TK z dnia 7 listopada 2007 r. (sygn. akt K 18/06.) .
Projekt ustawy dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych przez podatników, o których mowa w art. 27 ust. 8, 9 i 9a ustawy, z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium RP, w przypadku gdy składki te nie zostały odliczone od dochodu w państwie członkowskim UE, na terenie którego działalność ta była wykonywana.

Projekt wycofany!!!
druk nr 285 W

 

 

25.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
druk nr 284
10-08-2008

Wyrok TK z dnia 27 maja 2008 r. (sygn. Akt SK 57/06). dotyczący niezgodność art. 13 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082, ze zm.) z Konstytucją.
Nowelizacja ustawy dotyczy art. 13. Pominięcie  pkt 2 i 3 powoduje, że skargi na decyzje KRS dotyczące powoływania sędziów będzie rozpatrywał Sąd Najwyższy. Skarga ta będzie mogła jednak dotyczyć tylko sprzeczności z procedurą.

Projekt wycofany!!!
druk nr 284 W

 

 

24.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
druk nr 283
10-08-2008

Wyrok TK z dnia 3 kwietnia 2008 r. (sygn. Akt K 6/05) dotyczący art. 136 ust. 6, art. 137 ust. 2, art. 229a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 ze zm.).
Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wyraźnym wskazaniu, że przepisy art. 136 ust. 1-5 mają odpowiednie zastosowanie również w sytuacji, kiedy wywłaszczenie dotyczy prawa użytkowania wieczystego

Projekt wycofany!!!
druk nr 283 W

 

 

23.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
druk nr 208
10-07-2008

Wyrok TK z dnia 28 listopada 2007 r. (sygn. akt K 39/07) dotyczący art. 80 § 2f i 2g, art. 80a § 1 i § 3, art. 80b § 1 i 3-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a także art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Zmiana dotyczy trybu i przesłanek wyrażania przez sąd dyscyplinarny zgody na zatrzymanie sędziego, zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

2008-08-07
druk nr 208 S

18. pos. Senatu
2008-09-25

18. pos. Senatu
2008-09-25
uchwała

22.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
druku nr 207
10-07-2008

Wyrok TK z dnia 27 listopada 2007 r. (sygn. akt SK 18/05) dotyczący zmiany art. 51 i art. 61 ustawy.
Pierwsza zmiana dotyczy bezprawnego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem (wszystkich jej wariantów regulowanych w oddziale 4), a druga, dotycząca bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, odsyła do tej pierwszej.

2008-09-24
druk nr 207 S

20. pos. Senatu
2008-10-29

20. pos. Senatu
2008-10-30
Projekt został odrzucony

21.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
druk nr 206
10-07-2008

Wyrok TK z dnia 8 października 2007 r. (sygn. akt K 20/07) dotyczący art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie przepisu nakazującego ministrowi udzielenie dotacji na dofinansowanie badań archeologicznych i ich dokumentacji. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% kosztów badań archeologicznych i ich dokumentacji, a jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość w wysokości do 100%.

2008-10-08
druk nr 206 S

20. pos. Senatu
2008-10-29

20. pos. Senatu
2008-10-30
uchwała

20.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
druk nr 202
09-07-2008

Wyrok TK z dnia 23 października 2007 r. (sygn. akt P 28/07) dnia 23 października 2007 r. dotyczący art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych polega na odejściu od dotychczasowego unormowania, zakładającego, że początkowy termin okresu zasiłkowego związany jest z początkiem miesiąca, w którym osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny złożyła komplet dokumentów.

Projekt wycofany!!!

 

 

19.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
druk nr 201
09-07-2008

Wyrok TK z dnia 27 marca 2007 r. (sygn. akt SK 3/05) dotyczący art. 39318 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.
Projektowana zmiana umożliwia zaskarżenie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji. Na postanowienie służy, zgodnie projektem, zażalenie do Sądu Najwyższego.

2008-09-23
druk nr 201 S

19. pos. Senatu
2008-10-16

19. pos. Senatu
2008-10-16
uchwała

18.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
druk nr 200
09-07-2008

Wyrok TK z dnia 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt P 39/06) dotyczący art.. 1302 § 4 zdanie pierwsze w związku z art. 494 § 1 Kodeksu z Konstytucją.
Zaproponowana nowelizacja pozwoli na zrównanie procesowe podmiotów nieprofesjonalnych, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie.
Jednocześnie proponuje się w przepisie przejściowym, by do postępowań nakazowych nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosować przepisy nowe.

2008-09-23
druk nr 200 S

19. pos. Senatu
2008-10-16

19. pos. Senatu
2008-10-16
uchwała

17.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
druk nr 142
09-05-2008

Wyrok TK z dnia 10 lipca 2007 r. (sygn. akt SK 50/06) dotyczący art. 203 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
Nowelizacja ma za zadanie wzmocnienie gwarancji procesowych oskarżonego (podejrzanego), który ma zostać poddany obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczniczym.

2008-07-17
druk nr 142 S

16. pos. Senatu
2008-07-24
druk nr 142 X

16. pos. Senatu
2008-07-24
uchwała

16.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
druk nr 134
08-05-2008

Wyrok TK z dnia 16 lipca 2007 r. (sygn. akt SK 61/06) dotyczący art.. 76 z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
W proponowanej regulacji jako zasadę ogólną przyjęto dopuszczalność uznawania ojcostwa dziecka, które zmarło (art. 761 in principio). W art. 791 został ograniczony czas na złożenie oświadczenia o uznaniu dziecka przez mężczyznę. Ważny element stanowi przekazanie kompetencji decyzyjnych w ręce sądu opiekuńczego (wyłączenie możliwości uznawania przed kierownikiem Urzędy Stanu Cywilnego albo konsulem), który rozstrzygałby dopuszczalność uznania dziecka.

Projekt wycofany!!!

 

 

15.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
druk nr 100
31-03-2008

Wyrok TK z dnia 11 września 2007 r. (sygn. akt P 11/07), dotyczący art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Proponuje się, aby interpretacyjne rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego - zawarte w sentencji wyroku - przenieść do art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyjmując dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji uważa się również dzień wpływu prawomocnego orzeczenia organu odwoławczego, jeżeli organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

2008-06-03
druk nr 100 S

14. pos. Senatu
2008-06-25

14. pos. Senatu
2008-06-26
uchwała

14.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
druk nr 78
06-03-2008

Wyrok TK z dnia 4 września 2007 r. (sygn. akt P 43/06), dotyczący art.. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Proponuje się uzupełnienie art. 109 ust. 5 o podatku od towarów i usług o regulację wyłączającą kumulację odpowiedzialności administracyjnej i karnoskarbowej, w stosunku do osób fizycznych (dodanie zd. 2).

2008-05-14
druk nr 78 S

13. pos. Senatu
2008-06-05

13. pos. Senatu
2008-06-05
uchwała

13.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
druk nr 77
0
6-03-2008

Wyrok TK z dnia 19 września 2007 r. (sygn. akt SK 4/06), dotyczący art. 82 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.
Nowelizacja dodała do art. 82 prawa upadłościowego i naprawczego dodać przepis gwarantujący drogę odwoławczą od postanowienia sędziego-komisarza, stwierdzającego niedopuszczalność wpisu hipoteki lub zastawu w księdze wieczystej lub właściwym rejestrze.

KU,
2008-03-27
druk nr 77 S

7. pos. Senatu
27.03.2008 r.

7. pos. Senatu
27.03.2008 r.
uchwała

12.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
druk nr 60
04-02-2008

Wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r. (sygn. akt K 8/07) dotyczący art. 190 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, art. 26 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz art. 24j ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Nowelizacja ujednolica terminy składania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń i informacji wymaganych na podstawie art. 24j ust. 1 i 2 przez nowo wybranych radnych i wójtów. Wszystkie wymagane przepisami prawa oświadczenia i informacje będą przez nich składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

KU, KSTAP
4-03-2008
druk nr 60 S

6.pos. Senatu
5-03-2008
druk nr 60 X

6.pos. Senatu
6-03-2008
uchwała

11.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
druk nr 59
04-02-2008

Wyrok TK z dnia 22 maja 2007 r. (sygn. akt SK 36/06) dotyczący art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Proponuje się, aby w art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wprowadzić możliwość podania danych identyfikujących dokument stwierdzający zapłatę również na fakturze dotyczącej zakupu produktów rolnych. Zmiana pozwoli zlikwidować nierówne traktowanie podatników VAT, których prawo do odliczenia podatku naliczonego było dotąd uzależnione od momentu, w jakim zapłacili oni za towar lub usługę (bez przekroczenia ustawowego terminu).

KU, KGN
4-03-2008 r.
druk nr 59 S

6.pos. Senatu
5-03-2008

6.pos. Senatu
6-03-2008
uchwała

10.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
druk nr 58
04-02-2008

Wyrok TK z dnia 17 lipca 2007 r. (sygn. akt P 19/04) dotyczący art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Nowelizacja polega na stworzeniu takiego mechanizmu proceduralnego, aby w przypadku wydania zarządzenia zastępczego przez wojewodę, stwierdzającego wygaśnięcie mandatu, odwołanie ze stanowiska lub rozwiązanie umowy o pracę podmiotów, o których mowa w art. 98a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, również te podmioty mogły samodzielnie składać skargi na akty nadzoru wojewody do sądu administracyjnego. Powyższą nowelizacją dokonano również identycznych zmian w art. 85a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

KU, KSTAP
4-03-2008 r.
druk nr 58 S

6.pos. Senatu
5-03-2008

6.pos. Senatu
6-03-2008
uchwała

9.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
druk nr 47
15-01-2008

Wyrok TK z dnia 19 marca 2007 r. (sygn. akt K 47/05) dotyczący: art. 136a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, art. 135f ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
Proponuje się, aby w zakwestionowanych przez Trybunał przepisach poszerzyć krąg osób, spośród których obwiniony w postępowaniu dyscyplinarnym może wybrać obrońcę (adwokaci, radcowie prawni oraz odpowiednio funkcjonariusz Straży Granicznej bądź funkcjonariusz Służby Celnej).

KU, KPCP
5-02-2008
druk nr 47 S

5. pos. Senatu
6-02-2008

5. pos. Senatu
7-02-2008
uchwała

8.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
druk nr 46
15-01-2008

Wyrok TK z dnia 15 marca 2005 r. (sygn. akt K 9/04) dotyczący art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Nowelizacja nadała nową treść atr. 179 kodeksu cywilnego dotyczacego mozliwosci zrzeczenia się nieruchomości poprzez przywrócenie przepisu, który obowiązywał przed nowelizacją kodeksu cywilnego z 2003 r. oraz nałożyła na notariusza, który sporządził akt notarialny dotyczący zrzeczenia własności nieruchomości, obowiązek niezwłocznego przesłania (z urzędu) wypisu tego aktu właściwemu staroście.

KU, KSTAP
5-02-2008
druk nr 46 S

5. pos. Senatu
6-02-2008

5. pos. Senatu
7-02-2008
uchwała

7.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
druk nr 45
15-01-2008

Wyrok TK z dnia 11 października 2006 r. (sygn. akt P 3/06) dotyczący art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
Nowelizacja nadała art. 226 § 1 k.k. nową treść wyłączając tym samym  możliwość inicjowania odpowiedzialności karnej z oskarżenia publicznego w wypadkach zniewagi funkcjonariusza publicznego, która nie miała miejsca podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, ani też nie pozostawała z nimi w związku.

KU, KPCP
5-02-2008
druk nr 45S

5. pos. Senatu
6-02-2008
druk nr 45X

5. pos. Senatu
7-02-2008
uchwała

6.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych druk nr 36
21-12-2007

Wyrok TK z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 51/06) dotyczący art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Proponuje się, aby w art. 21 ust.1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodać zastrzeżenie, iż wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wynikające z zawartych ugód sądowych (dotyczy to odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw).

KU, KGN
31-01-2008
druk nr 36S

5. pos. Senatu
6-02-2008

5. pos. Senatu
7-02-2008
uchwała

5.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
druk nr 35
21-12-2007

Wyrok TK z dnia 28 marca 2007 r. (sygn. akt K 40/04) dotyczący art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Proponuje się, aby wykonanie wyroku polegało na uchyleniu art. 8 ust. 2a, który wprowadzał zakaz finansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych "pozakrajowych" form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej.

KU, KRPS
5-02-2008
druk nr 35S

5. pos. Senatu
6-02-2008

5. pos. Senatu
7-02-2008
uchwała

4.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
druk nr 34
21-12-2007

Wyrok TK z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt P 31/05) dotyczący art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Proponuje się, aby uchylić z przedmiotowej ustawy cały art. 5, co skutkowałoby tym, że przekazywanie gminom nieruchomości przez przedsiębiorstwa państwowe i spółki odbywałoby się na zasadach ogólnych, czyli wymagałoby zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 4 ustawy o zasadach przekazywania budynków). W ten sposób zostałaby zachowana zasada równorzędności stron zawierających umowę, chroniony byłby również interes majątkowy gminy, która w konkretnej sytuacji mogłaby odmówić zawarcia umowy, na warunkach określonych w ustawie.

KU, KGN, KSTAP
31-01-2008
druk nr 34S

5. pos. Senatu
6-02-2008

5. pos. Senatu
7-02-2008
uchwała

3.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
druk nr 14
28-11-2007

Wyrok TK z dnia 6 marca 2006 r. (sygn. akt P 45/06) dotyczący art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Projekt ustalił nowe brzmienienie przepisu poprzez wykreslenie wyrazu "obowiązkowy". Co w konsekwencji oznaczało zlikwidowanie zakwestionowanego przez Trybunał zróżnicowania świadczeń w ramach ubezpieczenia chorobowego.

KRPS, KU
18-12-2007
druk nr 14S

3. pos. Senatu
20-12-2007

3. pos. Senatu
20-12-2007
uchwała

2.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
druk nr 13
28-11-2007

Wyrok TK z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 19/05) dotyczący art. 416 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego
Nowelizacja dopuściła dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie jeżeli kolejna skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie wznowienia określonej w art. 401[1] kodeksu postępowania cywilnego a więc w sytuacji gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

KPCP, KU
18-12-2007
druk nr 13S

3. pos. Senatu
20-12-2007

3. pos. Senatu
20-12-2007
uchwała

1.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
druk nr 12
28-11-2007

Wyrok TK z dnia 3 października 2006 r. (sygn. akt K 30/05) dotyczący art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Projekt niesie ze sobą zmianę ustawowej definicji dochodu, w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez co rozszerza  dostępność pomocy społecznej dla wymienionej kategorii osób.

KRPS, KU
18-12-2007
druk nr 12S

3. pos. Senatu
20-12-2007

3. pos. Senatu
20-12-2007
uchwała

 

Teksty orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wraz z uzasadnieniami zostały skopiowane ze strony www.trybunal.gov.pl