Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1792) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Gospodarki Narodowej (266.)

oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej (119.)

w dniu 20 października 2010 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu opinii Senatu o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 379.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Edmund Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Proszę państwa, mamy już kworum, przynajmniej jeżeli chodzi Komisję Gospodarki Narodowej.

Proszę państwa, otwieram wspólne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Gospodarki Narodowej.

Mamy rozpatrzyć tylko jeden punkt. Jest to pierwsze czytanie projektu opinii Senatu o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej. To dokument o sygnaturze KOM (2010) 379.

W wyniku zakwestionowania przez Komisję Spraw Unii Europejskiej tego dokumentu, który wymieniłem - stwierdziliśmy, że dyrektywa jest niezgodna z zasadą pomocniczości, a w takim przypadku, zgodnie z obowiązującym regulaminem, opinię w tej sprawie wyraża cała Izba, cały Senat - na nasz wniosek marszałek skierował tę sprawę do rozpatrzenia jednocześnie przez dwie komisje.

Jeżeli państwo pozwolą, to zaproponowałbym następujące procedowanie. Zaraz oddam głos senatorowi sprawozdawcy, panu Piotrowi Głowskiemu, który ten projekt nam przedstawi.

Chciałbym jeszcze tylko dopowiedzieć, że przyjęliśmy stanowisko wyrażające uzasadnioną opinię, że nie ma zgodności z zasadą pomocniczości. Mamy w tej kwestii wsparcie ze strony innych parlamentów - wspierają nas i Czechy, i Holandia, i Austria, i Portugalia, i Irlandia, i Francja - w tym Izby Lordów, która nas zachęciła, żeby rozpatrywać tę sprawę na posiedzeniu plenarnym, mimo że jest już po terminie; oni też prześlą swoją opinię po terminie. I wtedy będziemy mieli nie tylko opinię komisji, ale też całej naszej Izby. Wspiera to też Litwa i Łotwa. Brakuje jeszcze chyba dwóch parlamentów, żeby mieć taką większość, która...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sejm też się negatywnie wyraził, z tym że w ich regulaminie nie ma zapisu, że cała Izba to rozpatruje, wystarczy sama komisja do spraw Unii.

Czy są jakieś uwagi w tej sprawie? Nie ma.

Skoro nie ma, to proszę bardzo, pan senator Piotr Głowski. Proszę o krótkie przedstawienie projektu tej opinii.

Senator Piotr Głowski:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

To trzecie posiedzenie poświęcone temu dokumentowi. Chciałbym zwrócić uwagę, że w przypadku kwestii dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości już 1/4 przyznanych państwom członkowskim głosów wystarczy, byśmy mogli przyznać tak zwaną żółtą kartkę. W tym przypadku jest to czternaście głosów parlamentów. Uzasadniona opinia została wydana do tej pory tylko przez sześć parlamentów, pozostałe dziewięć zgłosiło tylko swoje uwagi, czyli te głosy nie mają jakby odpowiedniej mocy urzędowej. Jednak Komisja ma obowiązek zająć się każdym takim przypadkiem, niezależnie od liczby zgłaszanych głosów. W związku z tym, pomimo tego, że już przesłaliśmy swoje uwagi, w druku nr 995 jest zawarta propozycja, byśmy jako Senat wydali opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej KOM (2010) 379. Opinia brzmi następująco. Pozwolę sobie to państwu zacytować.

"Senat, po rozpatrzeniu projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej, KOM (2010) 379, stwierdza, że projekt ten nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej".

I akapit pierwszy. "Projektowane regulacje dotyczą wyłącznie wydawania zezwoleń na pobyt w konkretnym państwie członkowskim, a zezwolenia nie będą dotyczyły uprawnień do pobytu w innych państwach członkowskich. Ponadto projektowane przepisy dyrektywy nie będą dotyczyły w żaden sposób współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie wydawania zezwoleń dla pracowników sezonowych. Tym samym nie występuje w przedmiotowym akcie element ponadnarodowy".

Kolejny akapit. "Pomiędzy państwami członkowskimi występują znaczne różnice w zakresie roli, jaką w gospodarce odgrywają pracownicy sezonowi z innych państw. W sytuacji, gdy przepisy Unii Europejskiej nie przewidują swobodnego przepływu pracowników z państw trzecich pomiędzy państwami członkowskimi, a zezwolenia wydawane są przez władze krajowe i mają jedynie krajowy zasięg, nie ma potrzeby harmonizacji przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na pracę sezonową".

I ostatni akapit. "W projekcie ujęto nie tylko przepisy dotyczące wydawania zezwolenia, ale także dotyczące warunków pobytu pracowników sezonowych w państwie przyjmującym. Wymóg zapewnienia zakwaterowania o odpowiednim standardzie jest uprawnieniem dalej idącym niż w przypadku pracowników krajowych czy z innych państw członkowskich. Kwestia ta nie wpływa na bezpieczeństwo Unii Europejskiej czy napływ nielegalnej imigracji. Jednocześnie nałożenie zbytnich obciążeń na pracodawców i niewielka elastyczność projektowanych przepisów może przyczynić się do wzrostu nielegalnej imigracji zarobkowej do państw członkowskich, a zatem odnieść skutek przeciwny do zamierzonego".

Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.

Czy są zapytania? Nie ma.

Wobec tego otwieram dyskusję. Proszę bardzo.

U nas to nie budziło żadnych wątpliwości, rząd też się pod tym podpisuje... Nie ma wątpliwości, tak?

Pan przewodniczący Wyrowiński.

Senator Jan Wyrowiński:

Komisja Gospodarki Narodowej nie odniosła się do samej zasady pomocniczości, bo miała wtedy za mało czasu, ale teraz upływ czasu skłania nas, jeżeli mogę mówić za senatorów, którzy są w tej komisji pod moją komendą, do tego, aby przychylić się do przedstawionej opinii. Zasadnicze tezy tu sformułowane przewijały się również w czasie debaty przeprowadzonej podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej, które było poświęcone między innymi temu aktowi legislacyjnemu.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.

Wobec tego przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem proponowanej opinii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej? Proszę o podniesienie ręki. (13)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (2)

Połączone komisje zaproponują Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej przyjęcie opinii w takim brzmieniu, jaką przedstawił pan senator Piotr Głowski.

I jeszcze jedna sprawa - wybór senatora sprawozdawcy połączonych komisji. Proponuję, żeby dalej był to pan senator Głowski.

Czy są inne propozycje? Nie ma, wobec tego przyjmujemy moją.

Proszę państwa, wyczerpaliśmy porządek obrad naszego spotkania.

W imieniu pana przewodniczącego Jana Wyrowińskiego i własnym zamykam posiedzenie połączonych komisji. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 43)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów