Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1872) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (135.)

oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej (125.)

w dniu 24 listopada 2010 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM (2010) 537 (druk senacki nr 1032).

2. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM (2010) 539 (druk senacki nr 1033).

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Edmund Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Witam wszystkich państwa w imieniu własnym, jak również pana przewodniczącego Jerzego Chróścikowskiego.

Witam serdecznie naszych gości. Dzisiaj rozpatrujemy kwestie, które są w gestii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wobec tego chciałbym serdecznie powitać pana ministra Artura Ławniczaka i pana dyrektora Michała Marciniaka.

Proszę państwa, mamy dziś do rozpatrzenia dwa punkty. One dotyczą w zasadzie tej samej problematyki. Punkt pierwszy obejmuje pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich KOM (2010) 537. A punkt drugi - pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM (2010) 539.

Proszę państwa, te dwie propozycje były rozpatrywane przez Komisję Spraw Unii Europejskiej, jak również przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi i opinie obu komisji są zgodne co do tego, że te dokumenty są niezgodne z zasadą pomocniczości. Wobec tego ja nie wiem, czy my musimy jeszcze raz przedstawiać swoją opinię.

Gdyby były pytania, Panie Ministrze, to wtedy bym prosił...

Rozpoczniemy może od tego, że oddam głos przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, panu Jerzemu Chróścikowskiemu, aby krótko przedstawił te dokumenty.

Dzisiaj chodzi o to, żebyśmy przyjęli wspólne stanowisko, a nasze opinie w tych dokumentach są takie same.

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Proszę państwa, na posiedzeniu naszej komisji, czyli komisji rolnictwa, przyjęliśmy dokument, który mają państwo przed sobą. Ja prezentowałem go w imieniu naszej komisji na posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej. Nasze stanowiska w zasadzie są zbieżne. Państwo mają przed sobą projekt opinii, więc nie będę go czytał. Powiem tylko tyle, że w uzasadnieniu dopisaliśmy uwagi, z których pierwsza dotyczy art. 5 ust. 2, druga - ust. 6 w art. 5, trzecia - art. 20a, art. 36a, art. 52a i art. 63a, i czwarta - art. 71 ust. 5. Uzasadnienia nie odczytuję, bo państwo ten tekst mają. Myślę, że to zostało już tu przedyskutowane.

Poprzednio stanowisko rządu zostało przez pana ministra podtrzymane, więc myślę, że się nie zmieniło. A jeśli tak, to prosiłbym o komentarz ze strony pana ministra.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, ja tylko jeszcze przypomnę, że Senat przyjmuje tego typu stanowiska na posiedzeniu plenarnym. Wobec tego my przygotowujemy to stanowisko dla Senatu.

Chciałbym też przypomnieć, że my możemy zgłosić uzasadnione zastrzeżenia do 1 grudnia, czyli gdyby tak było, to prawdopodobnie marszałek musiałby rozszerzyć porządek obrad tego posiedzenia Senatu o te punkty i jeszcze byśmy, myślę, to w miarę sprawnie rozpatrzyli.

Pytanie do pana ministra: czy chciałby coś dodać w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak:

Panowie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie!

Oczywiście, rząd podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. Ono jest zbieżne z państwa opinią.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Iwan ma pytanie. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Iwan:

Ja mam do pana ministra takie oto pytanie: czy komisje sejmowe zajmują w tej sprawie podobne stanowisko?

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.

Czy są inne pytania? Nie ma.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak:

Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

To stanowisko jest identyczne z państwa opinią.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze inne pytania bądź jakieś uwagi? Skoro nie ma, to za chwilę będziemy głosowali nad przyjęciem opinii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - takiej, jaka została przewidziana w projekcie.

Jeszcze raz pytam: czy są uwagi do tekstu tego projektu? Nie ma, tak?

Wobec tego możemy przystąpić do głosowania.

Rozpoczynamy od punktu pierwszego: pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich KOM (2010) 537.

Kto jest za przyjęciem takiej opinii? (23)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Połączone komisje jednomyślnie przyjęły projekt opinii o niezgodności.

Przystępujemy do głosowania w sprawie drugiego punktu porządku obrad: pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM (2010) 539.

Kto jest za przyjęciem takiej opinii połączonych komisji? (23)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Projekt drugiej opinii połączone komisje również przyjęły jednomyślnie.

Pozostaje nam wybór sprawozdawcy.

Ja bym proponował na sprawozdawcę obu projektów opinii pana senatora, pana przewodniczącego Jerzego Chróścikowskiego.

Czy są inne propozycje?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czyli jest akceptacja.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, aż tak daleko nie sięgamy, ale w sprawie tych dwóch projektów nie mamy wątpliwości.

Proszę państwa, wyczerpaliśmy porządek posiedzenia.

Dziękuję panu ministrowi, dziękuję wszystkim państwu w imieniu własnym i pana przewodniczącego za udział w posiedzeniu połączonych komisji.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 43)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów