Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2025) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (144.)

oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej (138.)

w dniu 23 lutego 2011 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM (2010) 799 (druk senacki nr 1115).

2. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM (2010) 799 (druk senacki nr 1117).

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Edmund Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Proszę Państwa!

Otwieram - wspólnie z panem przewodniczącym Chróścikowskim -posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Chciałbym powitać członków obu komisji, a szczególnie serdecznie zaproszonych gości: pana ministra Andrzeja Butrę oraz panią dyrektor Bogumiłę Kasperowicz i wszystkie inne osoby, które państwu towarzyszą.

Proszę państwa, na dzisiejszym posiedzeniu mamy do rozpatrzenia dwa punkty, tak przynajmniej mam tu napisane. Punkt pierwszy: pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych - i tu jest dokument o numerze KOM (2010) 799 oraz druk senacki nr 1115. I drugi punkt, dokładnie o tym samym tytule i brzmieniu, tylko że chodzi o innym dokument, który znajdą państwo w druku nr 1117.

Ja teraz wyjaśnię, skąd to się bierze. Otóż na wniosek naszej komisji sprawą zajęła się branżowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowała opinię a my potem się spotykaliśmy w Komisji Spraw Unii Europejskiej i również o tym dyskutowaliśmy, i przyjęliśmy swoją opinię. I okazuje się - czego właściwie można się było spodziewać - że te opinie są jednobrzmiące. I takie właśnie opinie dotarły do marszałka.

I teraz tak, ponieważ my kwestionujemy przestrzeganie zasady pomocniczości, to wobec tego w tej sprawie ma się wypowiedzieć cała Izba. Marszałek skierował do nas te dokumenty, żebyśmy my, czyli obie komisje, rozpatrzyli je wspólnie, tak, jak to się dzieje obecnie. Tak że my dzisiaj, proszę państwa, debatujemy nad czymś, w sprawie czego nasze komisje wypowiedziały się jednomyślnie, to jest problematyka dobrze nam znana, ten temat już przedyskutowaliśmy, i chodzi o to, żebyśmy przyjęli jeden wspólny dokument, o jednakowej treści.

I teraz tak, w art. 84 ust. 5 Regulaminu Senatu jest mowa o tym, że "komisje mogą postanowić o łącznym rozpatrzeniu skierowanych do nich projektów uchwał. W takim przypadku we wspólnym sprawozdaniu komisje przedstawiają wniosek o przyjęcie projektów w formie jednego tekstu jednolitego" itd., czyli my złączymy te dwa teksty, jeżeli nie będzie propozycji poprawek... Te teksty były jednobrzmiące. No, możemy też oczywiście tę opinię odrzucić.

Proszę państwa, my przygotowaliśmy opinie jednobrzmiące, ale też jednobrzmiąco popełniliśmy tutaj takie drobiazgi, które by pewnie trzeba było skorygować. W tym naszym jednobrzmiącym dokumencie... Czy wszyscy państwo macie ten dokument i możemy go omawiać? Mówię o druku nr 1115. Otóż w pkcie 6, w przedostatnim wierszu znajduje się sformułowanie: "interwencji publicznej lub prywatnego przechowywania również ma charakter istotnego"... Tu powinno być słowo "mają", a nie "ma". To wychwycili nasi państwo analitycy.

Dalej, pkt 9: "art. 47 - środki ułatwiające dostosowanie podaży do wymogów rynku - i tu jest takie mało klarowne zdanie - które mogą obejmować w odniesieniu do sektorów żywych roślin, wołowiny"... itd. No, to po prostu źle brzmi. I propozycja jest taka, żeby wykreślić słowa "w odniesieniu do", czyli byłoby tak: "które mogą obejmować sektory: żywych roślin, wołowiny" itd. Czyli upraszczamy to zdanie, skreślając wyrazy "w odniesieniu do", i zamiast "sektorów" napiszemy "sektory".

(Wypowiedź poza mikrofonem)

I dwukropek, tak jest.

I jeszcze jedna, taka techniczna, powiedziałbym, poprawka. To jest pkt 17, trzeci wiersz: "na podstawie otrzymanych wniosków, wszelkie zmniejszenia stosowanych w związku z"... - i tu powinno być "stosowane" zamiast "stosowanych".

(Głos z sali: Tak jest.)

Moja propozycja jest taka, żebyśmy dokonali takiej autopoprawki, autokorekty w obu tych stanowiskach. I jeżeli nie będzie, proszę państwa, innych wątpliwości - powtarzam, to było dyskutowane i resort się wypowiadał obszernie na ten temat - to wtedy możemy te dokumenty scalić.

Proszę bardzo, pan...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie ma, nie ma. Wobec tego...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy pan minister chciałby może coś jeszcze skorygować, dodać albo powiedzieć, że powinniśmy to wszystko dzisiaj zmienić.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Butra:

Nie, Panie Przewodniczący, nie wnosimy żadnych uwag, wszystko jest w porządku, naszym zdaniem.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Czyli wszystko to, co wcześniej było zapisane i co lekko korygujemy, jest do przyjęcia dla resortu.

Panie Przewodniczący?

Senator Jerzy Chróścikowski:

Możemy przejść do głosowania.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dobrze.

My nad tym głosowaliśmy, pani Lidko?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czyli teraz trzeba głosować...

Kto jest za przyjęciem stanowiska, które jest zawarte w druku nr 1115, z tą korektą, o której przed chwilą powiedziałem? (18)

Kto jest przeciw? (0)

Nikt.

Kto się wstrzymał? (0)

Nikt.

Czyli połączone komisje jednomyślnie przyjęły zaproponowane stanowisko.

Powinniśmy jeszcze wyznaczyć senatora sprawozdawcę. A kto był dotychczas? Pan...

(Głos z sali: Pan senator Wojciechowski.)

Pan senator Wojciechowski.

Czy pan senator się zgadza nadal być sprawozdawcą?

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Tak.)

Zgadza się.

Czy są inne propozycje? Nie ma.

Wobec tego, proszę państwa, skoro mamy już jednolity tekst stanowiska połączonych komisji, mamy senatora sprawozdawcę, Grzegorza Wojciechowskiego, i wyczerpaliśmy porządek obrad, to ja bym chciał podziękować panu ministrowi i pani dyrektor, a także wszystkim osobom towarzyszącym.

I wspólnie z panem senatorem Chróścikowskim zamykamy posiedzenie połączonych komisji.

Dziękuję bardzo.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Przypominam, że komisja rolnictwa spotyka się za 25 minut.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 08)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów