Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (11) z 1. posiedzenia

Komisji Spraw Unii Europejskiej

w dniu 9 listopada 2007 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 15)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Otwieram posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Proponuję, aby porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obejmował tylko jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji?

Wobec braku zgłoszeń stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Przystępujemy więc do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczącego. Wybór kandydata, zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu, odbywa się w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Pragnę poinformować, że przebieg naszego posiedzenia będzie wyglądał następująco: za chwilę poproszę państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji, następnie zarządzę krótką przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania tajnego, a po przerwie w obradach przystąpimy do głosowania tajnego w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę teraz państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo. Proszę się przedstawić.

Senator Jan Wyrowiński:

Senator Jan Wyrowiński.

Panie Marszałku! Panowie Senatorowie!

Pragnę w imieniu klubu senatorskiego Platformy Obywatelskiej przedstawić kandydaturę pana profesora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego naszej komisji.

Pan Edmund Wittbrodt jest profesorem nauk technicznych, pełnił szereg funkcji akademickich, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, następnie przez dwie kadencje rektorem tej uczelni. Przewodniczył Radzie Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego, był przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. W latach 2000-2001 był ministrem edukacji narodowej. Od 1991 r. kieruje Katedrą Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.

Jeżeli chodzi o aktywność parlamentarną, to jest ona równie bogata jak ta, którą przedstawiłem przed chwilą. Jest senatorem od 1997 r. Był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, członkiem i przewodniczącym Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, uczestniczył w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przewodniczył polskiej delegacji w Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego, był też wiceprzewodniczącym komisji wspólnej parlamentu polskiego i Parlamentu Europejskiego w latach 2001-2003. Był członkiem Konwentu Europejskiego do spraw Przyszłości Europy, obserwatorem, a następnie posłem do Parlamentu Europejskiego w latach 2003-2004, czyli w okresie przedakcesyjnym. Był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Senatu w latach 2001-2004, a następnie jej wiceprzewodniczącym oraz przewodniczącym Komisji Spraw Unii Europejskiej w latach 2005-2007, czyli w minionej kadencji Senatu.

Myślę, że to wszystko, co w ogromnym skrócie przedstawiłem, jeżeli chodzi o biografię naszego kandydata, kwalifikuje go w ponad 100% do tego, aby pełnił odpowiedzialną funkcję przewodniczącego naszej komisji, o powierzenie której panów senatorów uprzejmie proszę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy pan senator wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Edmund Wittbrodt:

Tak, wyrażam zgodę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że senator Edmund Wittbrodt został zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Zarządzam dwuminutową przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania tajnego.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę trzech senatorów o zgłoszenie się do przeprowadzenia głosowania nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Wyznaczam panów senatorów Witczaka i Ludwiczuka oraz z PiS pana senatora Chróścikowskiego.

Panie i Panowie Senatorowie, zanim przystąpimy do głosowania tajnego, pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków. Komisja została powołana w składzie czternastu senatorów, zatem aby komisja mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej pięciu z nich. Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z tym możemy przystąpić do wyboru kandydata na przewodniczącego.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów proszę o wypełnienie tych kart.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak "x". Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "x" lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo senatorowie wypełnili już karty? Bardzo proszę o wrzucenie wypełnionych kart do głosowania tajnego do urny.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam dwuminutową przerwę w obradach.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Informuję, że senatorowie wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego obliczyli głosy i sporządzili protokół głosowania tajnego. Odczytuję protokół:

Protokół głosowania tajnego w dniu 9 listopada 2007 r. w sprawie wyboru senatora Edmunda Wittbrodta na kandydata na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie: Roman Ludwiczuk, Jerzy Chróścikowski oraz Mariusz Witczak stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Edmunda Wittbrodta na kandydata na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej oddano 12 głosów, w tym 12 głosów ważnych. 11 senatorów głosowało za, 1 senator głosował przeciw. Warszawa, dnia 9 listopada 2007 r., a dalej są trzy podpisy.

Czy pan senator kandydat na przewodniczącego komisji chciałby zabrać głos?

Senator Edmund Wittbrodt:

Panie Marszałku, chciałbym podziękować komisji za wynik głosowania. Oczywiście postaram się, żeby obrady komisji przebiegały sprawnie, tak jak to zresztą było w poprzedniej kadencji. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pana senatora na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu?

(Głos z sali: Senator Wyrowiński.)

Pan senator Wyrowiński.

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 28)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów