28 listopada 2007 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej wybrali zastępcę przewodniczącego komisji. W dyskusji senator Stanisław Gorczyca zgłosił na to stanowisko kandydaturę senatora Jana Wyrowińskiego. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Piotra Głowskiego, Stanisława Gorczycę i Tadeusza Gruszkę, senator uzyskał jednomyślne poparcie członków komisji.

Następnie Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2

  • Projekt rozporządzenia Rady ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r. (COM(2007)492), sygnatura Rady UE 12582/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Edmund Wittbrodt.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Jan Krzysztof Ardanowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (COM(2007)531), sygnatura Rady UE 13048/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Gospodarki.

Referent: senator Stanisław Iwan.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Marcin Korolec.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

  • Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (COM(2007)532), sygnatura Rady UE 13049/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Gospodarki.

Referent: senator S. Iwan.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu M. Korolec.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

  • Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii MON810) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)586), sygnatura Rady UE 13702/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Środowiska.

Referent: senator Zdzisław Pupa.

Przedstawiciel rządu: sekretarz stanu Stanisław Gawłowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej po rozpatrzeniu projektu decyzji Rady przyjęła opinię nie popierającą tego wniosku.

  • Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii T25) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)589), sygnatura Rady UE 13701/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Środowiska.

Referent: senator Z. Pupa.

Przedstawiciel rządu: sekretarz stanu S. Gawłowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej po rozpatrzeniu projektu decyzji Rady przyjęła opinię nie popierającą tego wniosku.

  • Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki europejskiej (COM(2007)625), sygnatura Rady UE 14094/07.

Instytucja wiodąca: Główny Urząd Statystyczny.

Referent: senator Jan Wyrowiński.

Przedstawiciel rządu: prezes Józef Oleński.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

  • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez Komisję Spraw Unii Europejskiej:

  • art. 6 ust. 1 pkt 2: COM(2007) 436, 437, 560, 571, 576, 593, 594, 603, 611, 612, 613, 614, 615, 619, 623, 626, 629, 634, 636, 652, 655, 669, 670, 671, 672, 673, 688,
  • art. 6 ust. 4: COM(2007) 683, 702.