13 grudnia 2007 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej wybrała drugiego zastępcę przewodniczącego komisji. W trakcie dyskusji senator Jerzy Chróścikowski zgłosił senatora Zdzisława Pupę na to stanowisko. W tajnym głosowaniu, przeprowadzonym przez senatorów J. Chróścikowskiego, Romana Ludwiczuka i Mariusza Witczaka, zgłoszony kandydat uzyskał poparcie komisji: za głosowało 10 senatorów, a 1 osoba była przeciw.

Senatorowie zapoznali się następnie z informacją rządu na temat przygotowania Polski do wejścia do strefy Schengen. Informację przedstawili podsekretarze stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż i Piotr Stachańczyk. Szczegółowych wyjaśnień udzielał także wicedyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w tym resorcie Grzegorz Polak.

Na zakończenie swojego posiedzenia Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 8 ust. 1

  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego wspólnotowe procedury ustanawiania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 (COM(2007) 194).

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Stanisław Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Marek Chrapek.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła stanowisko rządu w tej sprawie.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2

  • Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia wymagającego wysokich kwalifikacji. Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment (COM(2007)637), sygnatura Rady UE 14490/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Referent: senator Piotr Głowski.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt dyrektywy Rady z uwzględnieniem uwag rządu.

  • Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie jednolitej procedury wnioskowania o jednolite zezwolenie na pracę i pobyt na terytorium państwa członkowskiego dla obywateli państw trzecich oraz w sprawie zakresu praw pracowników z państw trzecich legalnie przebywających w państwie członkowskim (COM(2007)638), sygn. Rady UE 14491/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Referent: senator P. Głowski.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu K. Kuberski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt dyrektywy Rady z uwzględnieniem uwag rządu.

  • Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (COM(2007) 680), sygn. Rady UE 13672/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Referent: senator Janusz Rachoń.

Przedstawiciel rządu: podsekretrz stanu Zbigniew Włodkowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

  • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez Komisję Spraw Unii Europejskiej:

  • art. 6 ust. 1 pkt 2 - COM(2007) 605, 633, 653, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 667, 682, 710, 714, 730,
  • art. 6 ust. 4 - COM (2007) 706, 730.