18 grudnia 2007 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej zapoznali się z informacją rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się 14 grudnia 2007 r. (sygn. Rady UE 15278/07). Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw zagranicznych Jan Borkowski.

W kolejnym punkcie porządku dziennego - w związku z planowaną na 3. posiedzeniu Senatu debatą nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 r. - Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła, w trybie art. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2008 r." (COM(2007) 640), sygn. Rady UE 14663/07. Program działalności legislacyjnej i prac Komisji omówił podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Szczerski.

Następnie senatorowie omówili procedury związane z kontrolą zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu decyzji ramowej Rady zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM (2007) 650) i przyjęli plan pracy nad tym projektem pilotażowym COSAC.

Komisja wskazała Komisję Praw Człowieka i Praworządności jako branżową, opiniującą wskazany projekt decyzji ramowej. Zdecydowano również o wyznaczeniu ekspertów, którzy do 7 stycznia 2008 r. mają przygotować opinię na temat rozpatrywanego projektu. Na sprawozdawcę projektu wyznaczono senatora Jana Wyrowińskiego. Ustalono, że wspólne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej z Komisją Praw Człowieka i Praworządności odbędzie się 8 stycznia 2008 r. Podczas posiedzenia senatorowie wysłuchają opinii przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz UKIE, zapoznają się z opiniami ekspertów, a następnie dokonają ceny projektu decyzji ramowej i zgłoszą wnioski.

Po tym posiedzeniu odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej, która - na podstawie zgłoszonych wniosków - przyjmie swoją opinię. Przygotuje także raport i prześle go do sekretariatu COSAC. Opinia komisji zostanie przekazana do Komisji Europejskiej do 21 stycznia 2008 r.

Na zakończenie swojego posiedzenia Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji, (COM(2007) 709), sygn. Rady UE 14526/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator Tadeusz Gruszka.

Przedstawiciel rządu: prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

  • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

  • w trybie art. 6 ust. pkt 2: COM(2007) 657, 677, 701, 705, 712, 713, 715, 717, 718, 719, 728, 729, 731, 734, 742, 743, 744, 751, 752, 14423/07,
  • w trybie art. 6 ust. 1 pkt 4: COM(2007) 748, 761.