8 stycznia 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrywała ustawę budżetową na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

  • część 23 - Integracja europejska,
  • część 83 - Rezerwy celowe,
  • część 84 - Środki Własne Unii Europejskiej.

Senatorowie wysłuchali informacji na temat rozpatrywanych części budżetowych, przedstawionych przez podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz wiceminister finansów Katarzynę Zajdel-Kurowską.

W opinii przyjętej dla Komisji Gospodarki Narodowej stwierdzono, że komisja nie zgłasza zastrzeżeń do rozpatrzonych części budżetu na rok 2008 i proponuje przyjęcie ich bez poprawek. Ustalono, że opinię komisji podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej przedstawi senator Stanisław Iwan.

Następnie Komisja Spraw Unii Europejskiej, w trybie art. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrzyła projekt decyzji ramowej Rady zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM(2007) 650), sygn. Rady UE 14960/07. Rozpatrzenie tego projektu związane było z projektem pilotażowym COSAC i kontrolą zasady pomocniczości i proporcjonalności.

Na temat rozpatrywanego projektu decyzji ramowej Rady wypowiadał się podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak. Senatorowie wysłuchali także prof. Zdzisława Galickiego z Instytut Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego, który na zamówienie komisji przygotował ekspertyzę prawną w sprawie zgodności z zasadą subsydiarności rozpatrywanego projektu decyzji ramowej.

Jak stwierdził ekspert, mimo pewnych uwag polemiczno-krytycznych na pytania postawione w kwestionariuszu przygotowanym przez COSAC można odpowiedzieć raczej jednoznacznie, że w opiniowanym projekcie nie stwierdzono istotnego naruszenia zasady subsydiarności i komisja w sposób zadowalający udowodniła przestrzeganie tej zasady przy formułowaniu projektu. Inne uwagi na temat zasady subsydiarności mogą dotyczyć raczej technicznej strony jej realizacji. Chodzi na przykład o możliwość skrócenia okresu kontroli parlamentarnej projektów aktów unijnych, tak aby - zgodnie z uzasadnieniem opiniowanego projektu - zastosowanie instrumentów unijnych mogło rzeczywiście, a nie tylko hasłowo, stać się bardziej efektywną alternatywą dla długotrwałych procedur traktatowych.

W opinii przyjętej przez Komisję Spraw Unii Europejskiej stwierdzono, że popiera ona projekt decyzji ramowej Rady. Jednocześnie komisja uważa, że istnieje dość istotna rozbieżność między wynikającym z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, z 16 maja 2005 r., obowiązkiem kryminalizacji przez państwa - strony tej konwencji usiłowania popełnienia przestępstw "rekrutacji na rzecz terroryzmu" i "szkolenia na rzecz terroryzmu" a wyraźnym wyłączeniem obowiązku kryminalizacji usiłowania popełnienia tych przestępstw przez projekt decyzji ramowej.

Przyjęta opinia wraz kwestionariuszem zostanie przesłana do 21 stycznia br. do sekretariatu COSAC.

Na zakończenie swojego posiedzenia Komisja Spraw Unii Europejskiej przyjęła plan pracy na pierwsze półrocze br., a następnie - zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - zaopiniowała projekty aktów prawnych UE. Komisja zaakceptowała propozycję nierozpatrywania następujących wniosków:

  • w trybie art. 6 : COM(2007) 755, 768, 771, 772, 776, 777, 778, 779, 818