23 stycznia 2008 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej podsumowano prezydencję portugalską w Unii Europejskiej.

Bilans zakończonej 31 grudnia 2007 r. prezydencji przedstawił ambasador Republiki Portugalii w Polsce José Sequeira e Serpa. W swoim wystąpieniu podkreślił, że była to prezydencja sukcesu oraz zmian na mapie europejskiej. Podpisanie Traktatu Lizbońskiego, rozszerzenie strefy Shengen i strefy euro stanowiły największy przełom w strukturach europejskich od 2004 r. i od czasu przyjęcia nowej "dziesiątki". Ambasador zaakcentował, że udało się zrealizować ponad 90% zamierzonych priorytetów, a wiele projektów rozpoczętych przez władze Portugalii podczas tej prezydencji będzie kontynuowanych we współpracy z Komisją (np. Europejski Instytut ds. Technologii i program GALILEO). Kontynuowane będą też pewne kierunki polityki zagranicznej, na które Portugalia kładła szczególny nacisk podczas swojego przewodnictwa w UE (wzmocnienie relacji z Brazylią i krajami MERCOSUR). Ambasador zapowiedział również intensywny udział Portugalii w pracach "Trójki" (wspólnie ze Słowenią i Francją, która obejmie przewodnictwo w UE w II półroczu br.).

Z priorytetami prezydencji słoweńskiej, rozpoczętej 1 stycznia br., zapoznał senatorów ambasador tego kraju w Polsce Jožef Drofenik. Jak stwierdził, najważniejszym celem politycznym będzie ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego, tak aby mógł wejść on w życie od stycznia 2009 r. lub najpóźniej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Kolejnym priorytetem stanie się wprowadzenie legislacji umożliwiającej kompleksowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i promowania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W polityce zagranicznej prezydencja słoweńska skupi się na kwestii Bałkanów Zachodnich, dbając o utrzymanie stabilności sytuacji w kontekście perspektyw przynależności do UE państw tego regionu (przygotowanie Układów Europejskich o Stabilizacji i Stowarzyszeniu). Najważniejszym zadaniem o charakterze ekonomiczno-gospodarczym będzie rozpoczęcie nowego cyklu Strategii Lizbońskiej, związanego m.in. z rozwojem Europejskiego Obszaru Badań, kolejnymi działaniami na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyjęciem nowych zintegrowanych wytycznych na wiosennej sesji Rady Europejskiej. Ostatnim ważnym priorytetem ma być intensyfikacja dialogu międzykulturowego zarówno w wymiarze uniwersalnym, jak i eurośródziemnomorskim.

Podczas posiedzenia sekretarz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej minister Mikołaj Dowgielewicz omówił polską politykę europejską podczas prezydencji portugalskiej i słoweńskiej w Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowość prezydencji portugalskiej i jej sukcesy na polu negocjacyjnym przy okazji podpisywania Traktatu Lizbońskiego. Zwrócił również uwagę na fakt, że podczas tej prezydencji Unia Europejska rozpoczęła przegląd rynku wewnętrznego, mający generalne znaczenie w procesie dostosowawczym do globalizacji rynków światowych. Podniósł ponadto zasługę prezydencji portugalskiej w powiększeniu katalogu podstawowych wolności o wolność przepływu wiedzy.

Omawiając rozpoczynającą się prezydencję słoweńską, minister M. Dowgielewicz poinformował, że kilka aspektów - dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz tzw. pakietu klimatycznego - będzie w najbliższym czasie przedmiotem rozmów polsko-słoweńskich. Wyraził ponadto zadowolenie z postępu negocjacji akcesyjnych z Macedonią.

W dyskusji, w której głos zabrali senatorowie Włodzimierz Cimoszewicz, Janusz Rachoń, Stanisław Iwan, Leon Kieres, Edmund Wittbrodt oraz Władysław Sidorowicz, poruszano m.in. kwestie dotyczące stosunków Unii Europejskiej z Kubą, doświadczeń po powiększeniu obszaru Schengen, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, bezpieczeństwa energetycznego, dialogu międzykulturowego oraz sytuacji w Kosowie.