23 stycznia 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2

  • Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków (COM(2007) 645), sygn. Rady UE 6827/06.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator Zdzisław Pupa.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Maciej Jankowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia i postanowiła nie wnosić uwag.

  • Wniosek dotyczący rozporządzenia rady ustanawiającego przepisy wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych (COM(2007) 746), sygn. Rady UE 16209/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Finansów.

Referent: senator Stanisław Iwan.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt rozporządzenia z uwzględnieniem uwag rządu.

  • Wniosek dotyczący dyrektywy rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych (COM(2007) 747), sygn. Rady UE 16210/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Finansów.

Referent: senator S. Iwan.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu E. Chojna-Duch.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt dyrektywy z uwzględnieniem uwag rządu.

  • Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (COM(2007) 796), sygn. Rady UE 16696/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Gospodarki.

Referent: senator Tadeusz Gruszka.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Marcin Korolec.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia i postanowiła nie wnosić uwag.

  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych (COM(2007) 802), sygn. Rady UE 16476/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Grzegorz Wojciechowski.

Przedstawiciel rządu: zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Jerzy Dąbrowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia i postanowiła nie wnosić uwag.

  • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

- przekazane w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2: COM(2007) 610, 736, 737, 760, 762, 763, 788, 789, 829, 834, 835.