5 lutego 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej (COM(2007)) 699, sygn. Rady UE 15408/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator Stanisław Iwan.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Andrzej Panasiuk.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia i przyjęła opinię, w której nie poparła tego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady paszy produkowanej z genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka EH92-527-1 (BPS-25271-9) i przypadkowego lub technicznie nieuniknionego występowania ziemniaka w produktach żywnościowych i innych produktach paszowych (COM(2007) 813), sygn. Rady UE 16785/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator Stanisław Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Adam Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Rady i przyjęła opinię, w której nie poparła tego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierajacych genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych COM(2007) 814, sygn. Rady UE 16782/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator S. Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Rady i przyjęła opinię, w której nie poparła tego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych (COM(2007) 815), sygn. Rady UE 16783/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator S. Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Rady i przyjęła opinię, w której nie poparła tego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych (COM(2007) 816), sygn. Rady UE 16784/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator S. Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Rady i przyjęła opinię, w której nie poparła tego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (COM(2007) 602), sygn. Rady UE 14236/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Edmund Wittbrodt.

Przedstawiciel rządu: sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

Rozpatrzenie w trybie art. 9 ust. 3

 • Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej wypowiedzenia protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową do Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (COM(2007) 782), sygn. Rady UE 16570/07.

Komisja Spraw Unii Europejskiej wysłuchała informacji na temat zajętego przez rząd stanowiska wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przyczyn, z powodu których nie zasięgnięto opinii komisji.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek decyzja Rady w sprawie testów Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2007) 837), sygn. Rady UE 5134/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Referent: senator Mariusz Witczak.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Witold Drożdż.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wniosek rozporządzenie Rady w sprawie testów Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2007) 838), sygn. Rady UE 5135/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Referent: senator M. Witczak.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu W. Drożdż.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająceego rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania (COM(2007) 861), sygn. Rady UE 16840/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Referent: senator S. Iwan.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu W. Drożdż.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

- art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy: COM(2007) 595, 648, 664, 665, 735, 753, 790, 792, 793, 822, 824, 839, 859,

- art. 8 ust. 1 ustawy: Propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego prowadzonego wobec importu mieszaniny mocznika i saletry amonowej (UAN) z Federacji Rosyjskiej bez zmiany obowiązujących ceł antydumpingowych,

- Propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego prowadzonego wobec importu saletry amonowej z Federacji Rosyjskiej bez zmiany obowiązujących ceł antydumpingowych,

- Propozycja utrzymania ceł antydumpingowych nałożonych na import części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej,

- Propozycja nałożenia ostatecznych ceł antydumpingowych na import koksu odlewniczego (80+) z Chińskiej Republiki Ludowej.