13 lutego 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (COM(2007) 766), sygn. Rady UE 16488/07.

Instytucja wiodąca: Urząd Zamówień Publicznych.

Referent: senator Piotr Głowski.

Przedstawiciel rządu: wiceprezes Andżela Gawrońska-Baran.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt aktu prawnego z uwzględnieniem uwag rządu.

 • Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych ("Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (COM(2007) 854), sygn. Rady UE 16856/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Zdzisław Pupa.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Marian Zalewski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego z uwzględnieniem uwag rządu.

 • Projekt rozporządzenia Rady wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 964/2007 i nr 1100/2006 (COM(2007) 857), sygn. Rady UE 5177/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Gospodarki.

Referent: senator Jan Wyrowiński.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Marcin Korolec.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego.

 • Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym (COM(2007) 817), sygn. Rady UE 5113/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator Tadeusz Gruszka.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Andrzej Panasiuk.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów (COM(2007) 851), sygn. Rady UE 5127/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator T. Gruszka.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Panasiuk.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego.

 • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2007) 697), sygn. Rady UE 15379/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator J. Wyrowiński.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Panasiuk.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

 • art. 9 ust. 1 - COM(2008) 012,
 • art. 6 ust. 1 - COM(2008) 004, COM(2007) 858, 852, 848, 840, 831,
 • art. 6 ust. 1 pkt 2 - 5037/08,
 • art. 8 ust. 1:

 • Propozycja rozporządzenia Rady kończącego częściowe weryfikacyjne postępowanie antydumpingowe dotyczące ostatecznych ceł antydumpingowych obowiązujących na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej,

 • Propozycja rozporządzenia Rady przyznającego firmie chińskiej Xinhui Alida indywidualne cło antydumpingowe w wyniku częściowego weryfikacyjnego postępowania antydumpingowego dotyczącego importu toreb i worków plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ograniczonego do przyznania tej firmie statusu gospodarki rynkowej (MET) oraz zmiany wysokości marginesu dumpingu dla tej firmy,
 • Propozycja rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu (FeSi) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, byłej Republiki Jugosławii - Macedonii oraz Rosji,
 • Propozycja rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz electrolytic manganese dioxides (EMD) pochodzącego z Republiki Południowej Afryki (RPA),
 • Propozycja rozporządzenia Rady uchylającego ostateczne cła antysubsydyjne obowiązujące na przywóz mikroukładów elektronicznych - kości pamięci (DRAMs) pochodzących z Republiki Korei oraz kończącego częściowe weryfikacyjne postępowanie antysubsydyjne dotyczące tych ceł,
 • Propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego prowadzonego wobec importu saletry amonowej z Ukrainy bez zmiany obowiązujących ceł antydumpingowych.