27 lutego 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

  • Wniosek Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i wykluczeniem Społecznym (2010), (COM(2007) 797), sygn. Rady UE 16600/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Referent: senator Roman Ludwiczuk.

Przedstawiciel rządu: sekretarz stanu Jarosław Duda.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt i postanowiła nie wnosić uwag.

  • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr XXX/XXXX [jednolita procedura], (COM(2007) 872), sygn. Rady UE 5431/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator Zdzisław Pupa.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Adam Frontczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt aktu prawnego.

  • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

- art. 6 ust. 1: COM(2007) 821, 855, 873, COM(2008) 003, 007, 014, 022, 025, 027, 029, 034, sygn. Rady UE 5039/08.