Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1403) z 93. posiedzenia

Komisji Spraw Unii Europejskiej

w dniu 17 lutego 2010 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Edmund Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Jest kworum, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Wobec tego otwieram posiedzenie komisji.

Proszę państwa, witam wszystkich, szczególnie witam pana sekretarza, ministra Kazimierza Czaplickiego.

Myślę, że tym razem sprawa jest prosta w tym sensie, że my przedyskutowaliśmy wszystkie propozycje, znamy wszystkie argumenty za i przeciw, a teraz, moim zdaniem, jest to już kwestia głosowania. Państwo macie zestawienie wniosków i w tym zestawieniu jest wniosek oznaczony rzymską jedynką o odrzucenie ustawy, wniosek oznaczony rzymską dwójką o przyjęcie ustawy bez poprawek – ten wniosek już był kiedyś – oraz wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy. I tu zostały wymienione cztery poprawki, które są poprawkami mniejszości, oraz poprawka, którą zgłosił pan senator Gruszka, że ustawa wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia. Zresztą taki wniosek przyjęliśmy poprzednio na posiedzeniu komisji, jednak potem, głosując nad całością, właściwie tego wniosku nie przyjęliśmy.

Czy sprawa jest klarowna?

(Głos z sali: Tak.)

Wobec tego będziemy mogli przystąpić do głosowania.

Proszę państwa, poddaję pod głosowanie wniosek o odrzucenie ustawy.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (0)

Kto jest przeciwny? (9)

(Głos z sali: My zawsze jesteśmy przeciwni, Panie Przewodniczący.)

(Wesołość na sali)

Ale w tym kontekście…

Kto się wstrzymał? (0)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Wniosek oznaczony rzymską dwójką to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? (0)

Kto jest przeciwny przyjęciu ustawy bez poprawek? (11)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Wniosek został odrzucony.

Dalej są wnioski o wprowadzenie poprawek.

Pierwsza poprawka dotyczy doregulowania art. 1. Wiemy o co chodzi, więc nie będę tego omawiał.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nad pierwszą poprawką głosujemy oddzielnie, nad drugą i trzecią łącznie.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku mniejszości? (11)

Rozumiem, że nikt nie jest przeciwny i nikt się nie wstrzymał.

Dziękuję.

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami drugą i trzecią głosujemy łącznie. Chodzi o usunięcie zbędnych zapisów, które są w projekcie ustawy.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (12)

Rozumiem, że nikt nie jest przeciwny i nikt się nie wstrzymał, bo wszyscy byli za.

Poprawki druga i trzecia zostały przyjęte.

Jak dotąd wszystkie poprawki zostały przyjęte jednomyślnie.

Poprawka czwarta doprecyzowuje, że ustawa wchodzi w życie po przyjęciu przepisów, o których mowa w art. 1, a więc regulacji unijnych.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (12)

Rozumiem, że nikt nie jest przeciwny i nikt się nie wstrzymał.

Dziękuję bardzo.

I wreszcie poprawka piąta. Jest to zmiana dotycząca art. 7, polegająca na tym, że ustawa wchodzi w życie nie z dniem ogłoszenia, a po upływie czternastu dni, czyli tak, jak to jest w normalnej procedurze, bez pośpiechu, tym bardziej że pośpiechu nie ma, jeszcze jest dużo czasu.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (12)

Rozumiem, że nikt się nie wstrzymał i nikt nie jest przeciwny.

Dziękuję bardzo.

Poprawka piąta została przyjęta.

Chyba już nie ma potrzeby głosowania nad całością?

(Głos z sali: Nie.)

W związku z tym, proszę państwa, chciałbym podziękować za sprawne, konstruktywne i zaskakujące głosowanie. Dziękuję bardzo.

(Wesołość na sali)

Dziękuję bardzo również panu ministrowi za to, że był świadkiem tak wspaniałego, jednomyślnego głosowania.

Zamykam posiedzenie komisji…

(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca.)

Trzeba jeszcze wyznaczyć sprawozdawcę, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Czy chcecie, żebym ja to kontynuował?

(Senator Witold Idczak: Tak, oczywiście.)

Dziękuję panu senatorowi Idczakowi za poparcie propozycji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 37)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów