Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1543) z 100. posiedzenia

Komisji Spraw Unii Europejskiej

w dniu 28 kwietnia 2010 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) - COM (2010) 061.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 51)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Edmund Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Proszę państwa, otwieram posiedzenie komisji.

Mamy tylko jeden punkt porządku obrad. Pan marszałek Borusewicz przyjął naszą opinię i uruchomił procedurę rozpatrywania jej przez naszą Izbę, przez Senat. To jest opinia w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie Rady 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, czyli chodzi o Frontex, numer dokumentu... Jest tutaj właściwie wszystko to, o czym mówiliśmy, łącznie z wyszczególnieniem powodów, bo jest ważne, żeby przedstawić argumenty merytoryczne, dla których uważamy, że projekt ten narusza zasady pomocniczości.

Jeżeli przyjmiemy teraz to stanowisko, to zostanie ono włączone do porządku posiedzenia plenarnego i będziemy to dalej przedstawiali, będzie przedstawiane sprawozdanie komisji. A jeżeli do tego stanowiska będą zgłaszane poprawki, to jeszcze raz komisja się spotka, rozpatrzy poprawki, a potem będziemy nad tym głosowali na posiedzeniu plenarnym.

Jak poprzednio postanowiliśmy, upoważniamy pana senatora Głowskiego do reprezentowania komisji.

Czy są uwagi w tej sprawie?

(Wypowiedzi poza mikrofonem)

Czy musimy nad tym głosować? Musimy.

Kto jest za przyjęciem tego stanowiska? (15)

(Wypowiedzi poza mikrofonem)

Dobrze.

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Proszę państwa, wyczerpaliśmy porządek, wobec tego zamykam posiedzenie komisji.

Proszę pamiętać o podpisaniu listy obecności. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 54)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów