Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1666) ze 108. posiedzenia

Komisji Spraw Unii Europejskiej

w dniu 7 lipca 2010 r.

Porządek obrad:

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 15)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Edmund Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Witam wszystkich państwa na posiedzeniu Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Mamy dzisiaj jeden punkt w porządku obrad...

(Senator Janusz Rachoń: W kwestii formalnej. Mogę?)

Tak, proszę bardzo.

Senator Janusz Rachoń:

Chciałbym zaproponować rozszerzenie porządku o jeden punkt. Wynikła tu kwestia terminu następnego spotkania komisji. Czy moglibyśmy to przedyskutować?

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Ja chciałbym powiedzieć, że terminy chyba nie są do przedyskutowania na posiedzeniu komisji. One nie są ustalane w wyniku głosowania, tylko wynikają z harmonogramu...

(Senator Janusz Rachoń: Z harmonogramu przewodniczącego - my to wiemy...)

Z harmonogramu też i z tego, jakie są możliwości oraz umówione spotkania z osobami, które uczestniczą w posiedzeniach komisji.

Proszę bardzo.

Senator Norbert Krajczy:

Panie Przewodniczący, chodzi tylko o przesunięcie posiedzenia na później o pół godziny. Żeby było nie o 10.00, a o 10.30, może nawet o 10.15. Bo większość musi lecieć o piątej - o ile samoloty w ogóle wylecą.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

No, nie wiem... Ja myślę, że to nie jest kwestia do przedyskutowania, bo jest tak, jak powiedziałem. Skoro jednak jest taki postulat, to ja się zastanowię, jak to zorganizować. Z tym że z jednej strony czasami problem jest z tym, jak wcześnie wylecieć i dotrzeć tu, a z drugiej strony - jak późno wylecieć stąd i dolecieć do domu. Tak że to jest kwestia kompromisu między, że tak powiem, "wejściem" a "wyjściem". Ale dobrze, ja to wezmę pod uwagę, z panią Lidką przyjrzymy się, jak mamy poumawiane spotkania.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, bo akurat w tym przypadku, proszę państwa, jest taka kwestia, że to nie jest tylko nasze, że tak powiem, widzimisię. My po prostu jesteśmy umówieni z inną komisją, są zewnętrzne zobowiązania, umówione sprawy, których ustalenie z ambasadami trwało pewnie z miesiąc albo i dłużej. Wobec tego ja nie wiem, Panie Przewodniczący, czy to można poddawać pod dyskusję, a zwłaszcza - nie daj Boże - pod głosowanie komisji.

(Senator Janusz Rachoń: Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o ambasadorów...)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dobrze, ale ja myślę, że my nie jesteśmy od analizowania obowiązków ambasadorów. Po prostu tak już to uzgodniliśmy, wobec tego... A ponieważ postulat zmiany dotyczy najbliższego posiedzenia komisji, to muszę powiedzieć, że to już jest zafiksowane i akurat w sprawie tego posiedzenia pewnie niewiele da się zrobić. Czy to wystarczy?...

Tak, tak, rozumiem, Pani Lidko, że to już tak jest. I teraz byłoby chyba źle, gdybyśmy odkręcali sprawę i z Komisją Spraw Zagranicznych, i z ambasadami, gdybyśmy mówili, że opóźniamy o...

(Senator Norbert Krajczy: Myślę, że przesunięcie o piętnaście minut nie byłoby chyba takim...)

Nie wiem, proszę państwa... Ja przyjmuję do wiadomości to, że takie byłoby życzenie, ale mówię też, w jakiej sytuacji jesteśmy, jakie mamy zobowiązania, te już podjęte.

Proszę państwa, skoro nie ma innych uwag - bo tamto ja przyjmuję, jak powiedziałem - to przystępujemy do realizacji porządku, czyli do wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Chcę przypomnieć, że w związku z odwołaniem pana senatora Macieja Klimy z funkcji zastępcy przewodniczącego komisji powinniśmy dokonać wyboru nowego zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Pytam więc: czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Chodzi o przedstawienie kandydata.

Proszę bardzo, pan senator Maciej Klima.

Senator Maciej Klima:

Panie Przewodniczący, w imieniu własnym i w imieniu wszystkich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości rekomenduję na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej kolegę Witolda Idczaka. Jako senator siódmej kadencji jest również członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Ma bogate doświadczenie w pracy samorządowej, pracował w samorządzie Głogowa i Dolnego Śląska. Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa. W swojej pracy w Senacie wykazuje się aktywnością zarówno na posiedzeniach plenarnych, jak i w pracach komisji. Tak że proszę o przyjęcie jego kandydatury, z naszej strony uznanej za godną. Dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś inne wypowiedzi czy propozycje w tej sprawie? Nie ma.

Przystępujemy do głosowania. To jest już kolejne... Czyli w tej chwili powinniśmy...

Chcę przypomnieć, że głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się z użyciem opieczętowanych kart do głosowania. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków. Komisja liczy dziewiętnaście osób, zatem aby mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej siedmiu senatorów. Ten warunek jest spełniony.

(Senator Witold Idczak: A ja wyrażam zgodę na kandydowanie.)

Jasne, tak. Ja powinienem o to zapytać, żeby ta część, która o tym nie wie... No ale skoro wszyscy, to znaczy oczywiście cały klub był za, to zrozumiałem, że to jest jasne.

Proszę państwa, czyli ja bym teraz poprosił... Musimy powołać komisję skrutacyjną, która przeprowadzi to głosowanie.

Kto jest chętny, kto chciałby się tego podjąć?

(Głos z sali: Urzędnicy kancelarii nie mogą być w tej komisji, prawda?)

Nie, nie.

Pana senatora Chróścikowskiego możemy... Tak? Kto jeszcze?

(Głos z sali: Gorczyca.)

Gorczyca? Tak.

(Wypowiedź poza mikrofonem) (Wesołość na sali)

(Głos z sali: I senator Gruszka.)

I senator Gruszka.

Rozumiem, że te osoby zgadzają się na kandydowanie do tej komisji. Tak? Dobrze.

Proszę pastwa, w tej chwili powinienem zarządzić krótką przerwę na zapoznanie się z dokumentami i na przygotowanie kart, ale widzę, że karty już są przygotowane. Wobec tego poproszę członków komisji skrutacyjnej, czyli komisji do spraw wyboru, o poprowadzenie tej części. Przekazuję... Nie wiem, czy się będziecie konstytuować, czy to będzie...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Brak nagrania)

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Proszę państwa, chciałbym wznowić obrady i odczytać protokół głosowania tajnego.

Protokół głosowania tajnego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyboru senatora Witolda Idczaka na zastępcę przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej. Powołani przez przewodniczącego komisji do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie Stanisław Gorczyca, Jerzy Chróścikowski, Tadeusz Gruszka stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Witolda Idczaka na zastępcę przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej oddano 15 głosów, ważnych 15. Za głosowało 13 senatorów, przeciw - 1, wstrzymał się 1.

A więc stwierdzam, że zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej został pan senator Witold Idczak.

Chciałbym panu senatorowi pogratulować.

Czy chce pan zabrać głos?

(Senator Witold Idczak: Tak, tak.)

Proszę bardzo.

Senator Witold Idczak:

Dziękuję bardzo za to niemal jednogłośne głosowanie. Mam nadzieję, że ten jeden głos przeciw i jedno wstrzymanie się od głosu... że swoją pracą przekonam te osoby do siebie. Tak że bardzo serdecznie państwu dziękuję. To tyle.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo. I zapraszam tutaj, do stołu prezydialnego.

Proszę państwa, wyczerpaliśmy porządek tego posiedzenia komisji.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 30)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów