Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1984) z 132. posiedzenia

Komisji Spraw Unii Europejskiej

w dniu 27 stycznia 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. (druk senacki nr 1089, druki sejmowe nr 3567, 3590).

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Edmund Wittbrodt)

(Brak nagrania)

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Zbigniew Czech:

...Mających na celu zwiększenie do końca kadencji 2009-2014 całkowitej liczby posłów Parlamentu Europejskiego z siedmiuset trzydziestu sześciu do siedmiuset pięćdziesięciu czterech poprzez zwiększenie liczby posłów do Parlamentu wybranych w dwunastu państwach członkowskich, którym przyznano większą liczbę mandatów. Jednocześnie zachowana zostanie zwiększona liczba mandatów uzyskanych przez posłów wybranych w Niemczech w wyborach, które miały miejsce w czerwcu 2009 r.

Jeżeli chodzi o tryb związania się przedmiotowym protokołem, to ze względu na fakt, że zmiana składu Parlamentu Europejskiego stanowi zmianę przepisów traktatowych, to znaczy przepisów określających liczbę posłów w Europarlamencie - a jest to art. 14 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej - wymagane jest tu przyjęcie w drodze procedury zmiany traktatów, zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak jest, w drodze ratyfikacji. A więc protokół ten podlega ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich, zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym.

Protokół spełnia przesłanki z art. 89 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż dotyczy on członkostwa RP w organizacjach międzynarodowych - konkretnie chodzi tutaj o ust. 1 pkt 3 - oraz spraw uregulowanych w ustawie lub dla których konstytucja wymaga ustawy, czyli są to przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 5. W związku z powyższym związanie się przez Rzeczpospolitą Polską przedmiotowym protokołem nastąpi w trybie art. 89 ust. 1 konstytucji, czyli w drodze ratyfikacji, za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w formie ustawy.

Wysoka Komisjo, Panie Przewodniczący, wnoszę o przyjęcie tej ustawy.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo panu dyrektorowi.

Nie wiem, czy pani Iwona Kozera-Rytel z Biura Legislacyjnego ma jeszcze coś do dodania...

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Wszystko jest jasne, tak?

Czyli, proszę państwa, wydaje się, że sprawa jest oczywista - postanowiliśmy zwiększyć liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim, jednocześnie nie zmniejszając tej liczby Niemcom, którzy mają dziewięćdziesięciu dziewięciu eurodeputowanych, tak że sprawa dopiero w kolejnej kadencji się unormuje. A wobec tego potrzebna jest ta ratyfikacja.

Jest jeszcze jedna sprawa, to znaczy jest możliwość obsadzania na różne sposoby tej zwiększonej liczby miejsc. Polska ma jedno miejsce więcej. Myśmy już postanowili, w marcu 2010 r. - pamiętamy, była w tej sprawie dyskusja - że to jedno miejsce zostanie obsadzone w wyniku wyborów, które już się odbyły, to znaczy będzie wynikało z proporcji, kolejności, z tych wyników, które zostały wtedy uzyskane, w czasie tamtych wyborów.

Czy są jakieś pytania do pana dyrektora czy do pani Iwony? Nie ma.

Proszę państwa, proponuję, żebyśmy upoważnili prezydenta do podpisania ratyfikacji, czyli przyjęli ustawę bez poprawek. Czy są inne propozycje? Nie ma.

Musimy głosować? Tak.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (11)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Pamiętam, że gdyśmy debatowali nad poprzednią ustawą, pretensje zgłaszał pan senator Andrzejewski - pewnie słusznie, bo formalnie myśmy przyjęli ustawę dotyczącą czegoś, o czym dopiero teraz decydujemy. No ale tak się stało i tego już nie zmienimy.

Proszę państwa, potrzebny jest senator sprawozdawca. Czy jest ochotnik, czy przewodniczący ma to zreferować? Przewodniczący, tak? Są inne propozycje? Nie ma. Wobec tego dobrze, ja będę referował tę sprawę na posiedzeniu Senatu w przyszłym tygodniu.

Kończąc, chciałbym tylko przypomnieć, że w przyszłym tygodniu będzie posiedzenie naszej komisji, a chyba nawet dwa posiedzenia. To będzie w środę, w przeddzień posiedzenia Senatu.

Panie Dyrektorze, dziękuję bardzo za udział w posiedzeniu komisji.

Zamykam nasze posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 08)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów