Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (1495) ze wspólnego posiedzenia

Komisji Ustawodawczej (292.),

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (76.)

oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej (98.)

w dniu 26 marca 2010 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 52)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Edmund Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Proszę państwa, można już zaczynać, tak?

Jeszcze raz zapytam, czy wszystkie komisje mają kworum. Wszystkie mają.

Wobec tego, proszę państwa, w imieniu kolegów przewodniczących pozostałych komisji, czyli przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, pana senatora Piotra Zientarskiego, przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Zbigniewa Szaleńca, a także we własnym imieniu, jako przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej, otwieram to posiedzenie komisji.

Witam państwa.

Proszę państwa, właściwie to w porządku mamy tylko jeden punkt - rozpatrzenie poprawek do Regulaminu Senatu. Było to już dyskutowane przez nasze połączone komisje. Materiał wyjściowy to druk senacki nr 784; państwo macie też zestawienie poprawek, które były zgłaszane na posiedzeniu Senatu. Ja tylko przypomnę, że był wniosek o odrzucenie projektu uchwały, a także pięć wniosków o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały. Wnioski te zgłaszał pan przewodniczący Zbigniew Szaleniec.

Przy okazji dokonywania zmian chcemy doregulować jeszcze dwie sprawy. Jedna kwestia dotyczy urlopów udzielanych senatorowi, w tej sprawie pojawiały się niespójności. Druga dotyczy opinii, tego, że senator może też wyrażać swoje opinie. Moja poprawka jakby trochę to zmiękcza; jest teraz, że może uchwalić, a tam było, że uchwala. Czyli byłoby analogicznie jak w innych kwestiach, tak to chcemy doregulować. Były też dwie poprawki pana senatora Piotra Andrzejewskiego. Znamy je, bo one zostały zgłoszone ponownie; dyskutowano o nich na poprzednich posiedzeniach naszej komisji i wtedy komisja tych poprawek nie przyjęła.

Ja bym założył, że wszystkie te poprawki znamy, bo wysłuchaliśmy wszystkich argumentów za i przeciw, i możemy przystąpić bezpośrednio do głosowania.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Czy można?)

Proszę bardzo, zgłasza się pan marszałek Zbigniew Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Ja przede wszystkim chciałbym poprzeć poprawkę senatora Piotra Andrzejewskiego, a to z tego powodu, proszę państwa, że my w zasadzie nie dysponujemy możliwościami uprzedniej oceny konstytucyjności ustawy. Taką możliwość ma wyłącznie prezydent, Trybunał Konstytucyjny takiej możliwości nie posiada. W związku z tym może istnieć domniemanie, że ustawa jest zgodna z konstytucją, to by o tym świadczyło. W końcu posłowie i senatorowie wiedzą, co uchwalili w konstytucji. W moim przekonaniu wypowiadanie przez Senat opinii o konstytucyjności ma swój sens, nikt nas w tym nie zastąpi. I konstytucja nam tego nie zabrania, mamy takie możliwości bez zmiany konstytucji.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.

Te argumenty były nam znane, ale to wszystko mieści się w rozdziale, który dotyczy oceny pomocniczości. To był ten problem, o którym dyskutowaliśmy ma poprzednich posiedzeniach komisji, i argument przeciwny...

Dobrze. Przyjęliśmy te argumenty, proszę państwa.

Innych uwag nie ma, więc przystępujemy do głosowania.

Kto jest za wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały? (6)

Kto jest przeciwny? (15)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Czyli wniosek nie uzyskał większości, nie został przyjęty.

Wobec tego przystępujemy do rozpatrywania punktu drugiego. Chodzi o wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały.

Najpierw poprawka pierwsza, pana senatora Zbigniewa Szaleńca.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (17)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (5)

Dziękuję bardzo.

Poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką drugą, którą ja zgłaszałem.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (21)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką trzecią, pana senatora Piotra Andrzejewskiego.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Kto jest przeciwny? (12)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Dziękuję bardzo.

Poprawka nie została przyjęta.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką czwartą, też pana senatora Piotra Andrzejewskiego.

Kto jest za przyjęciem poprawki?

Ośmiu senatorów głosowało za.

Kto jest przeciwny? (12)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka nie została przyjęta.

I przechodzimy do głosowania nad ostatnią poprawką, piątą, pana przewodniczącego Zbigniewa Szaleńca.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (21)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Czyli poprawka została przyjęta.

Proszę państwa, czy my musimy jeszcze głosować nad całością?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

Nie.

Proszę państwa, wyczerpaliśmy wobec tego...

(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca. Na sprawozdawcę proponuję...)

A, sprawozdawca...

(Głos z sali: ...pana przewodniczącego Edmunda Wittbrodta.)

Czy są inne propozycje? Nie ma.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów