Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

druki sejmowe nr 62 i 122

druki senackie nr 50, 50 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa dotyczy uznawania przez Rzeczpospolitą Polską świadectw i dyplomów szkół oraz uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych w innych krajach. Ustawa określa postępowanie w sprawach o uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz uproszczony tryb dotyczący świadczenia usług transgranicznych. Z dniem 20 października 2007 r. minął termin, do którego dyrektywa miała być wdrożona do polskiego porządku prawnego.

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 lutego 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 50 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.