Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny".

druki sejmowe nr 108 i 134

druki senackie nr 54, 54 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Proponowana w projekcie zmiana nazwy Akademii Medycznej w Warszawie na Warszawski Uniwersytet Medyczny wynika z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiana nazwy została poparta wolą Senatu uczelni.

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 54 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.