Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie".

druki sejmowe nr 109 i 135

druki senackie nr 55, 55 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Proponowana w projekcie zmiana nazwy Akademii Medycznej w Białymstoku na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wynika z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiana nazwy została poparta wolą Senatu uczelni.

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 55 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Bergier.