Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

druki senackie nr 34, 34 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Leon Kieres.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt P 31/05), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją art. 5 ust. 1 nowelizowanej ustawy w zakresie, w jakim na podstawie art. 40a ust. 10 ustawy o lasach stosuje się go do roszczenia o zawarcie umowy przekazania nieodpłatnie gminie lokalu łącznie z gruntami i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokalu.

Marszałek Senatu w dniu 9 stycznia 2008 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2008 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 34 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.