Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki senackie nr 36, 36 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Bohdan Paszkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 51/06), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g nowelizowanej ustawy w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej.

Marszałek Senatu w dniu 9 stycznia 2008 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Gospodarki Narodowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2008 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 36 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.