Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie.

druki senackie nr 46, 46 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym orzekł on o niezgodności z Konstytucją art. 179 k.c. dotyczącego instytucji "zrzeczenia prawa własności nieruchomości".

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2008 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 5 lutego 2008 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 46 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.