Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

druki senackie nr 45, 45 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Bohdan Paszkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 226 § 1 kodeksu karnego (dalej także jako k.k.) w zakresie, w jakim przepis ten "penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych".

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2008 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 5 lutego 2008 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 45 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.