Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

druki sejmowe nr 79, do druku 79, 111, do druku 111, 115, 115-A

druki senackie nr 41, 41 A

Były to rządowy oraz poselski projekty ustaw.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w części upraszczającej procedury uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Ponadto ustawa nowelizuje przepisy dotyczące specjalizacji lekarskich oraz kwestii związanych z dokumentacją medyczną pacjenta.

Sejm uchwalił ustawę na 6. posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 stycznia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 41 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Okła.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 41 A).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Karczewski.