Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich.

druki sejmowe nr 82, 116

druki senackie nr 39, 39 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w części dotyczącej podejmowania i wykonywania zawodu farmaceuty. Ustawa m. in. reguluje kwestie dotyczące świadczenia usług farmaceutycznych w ramach wykonywania zawodu w sposób tymczasowy i okazjonalny.

Sejm uchwalił ustawę na 6. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 stycznia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 stycznia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 23 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 39 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.