Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

druki sejmowe nr 73, 95, 95-A

druki senackie nr 40, 40 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Nowelizowana ustawa wykonuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Wprowadzane w ustawie zmiany mają na celu zachowanie spójności przepisów ustawy z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz określają przepływy finansowe dla środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ustawa wprowadza możliwość udzielania pożyczek agencjom płatniczym na prefinansowanie wydatków realizowanych z EFRG i EFRROW.

Sejm uchwalił ustawę na 6. posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 stycznia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 23 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 40 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.