Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

druki sejmowe nr 67, 97

druki senackie nr 37, 37 A, 37 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej. Ustawa obejmuje tunele o długości ponad 500 m. Obecnie w Polsce w transeuropejskiej sieci drogowej nie znajduje się żaden taki tunel. Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do nowoprojektowanych tuneli.

Sejm uchwalił ustawę na 6. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 stycznia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 stycznia 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 23 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 37 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 37 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.