Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

druki sejmowe nr 70, 155

druki senackie nr 49, 49 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniającej dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń.

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 5 lutego 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ( ) (druk nr 49 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.