Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej.

druki sejmowe nr 207, 236, 236-A

druki senackie nr 74, 74 A, 74 B

Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

W projekcie nowelizacji uchylono przepis nakazujący obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza ze służby w sytuacji, gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub w przypadku jego tymczasowego aresztowania. Wprowadzono również nowe przepisy zapewniające funkcjonariuszom celnym prawo powrotu do służby w przypadku, gdy na mocy orzeczeń sądowych oskarżenie okaże się nieprawdziwe.

Sejm uchwalił ustawę na 9. posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 lutego 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 marca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 marca 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyła się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 74 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 74 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.