Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

druki senackie nr 59, 59 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Zbigniew Cichoń.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy – “w zakresie, w jakim pozbawia podatnika dokonującego przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu za nabywane produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR uprawnień przewidzianych w tym przepisie”.

Marszałek Senatu w dniu 12 lutego 2008 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 59 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Motyczka.