Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.

druki senackie nr 58, 58 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 98a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym “w zakresie, w jakim uniemożliwia radnemu zaskarżenie zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie jego mandatu”.

Marszałek Senatu w dniu 12 lutego 2008 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej projektu ustawy bez poprawek (druk nr 58 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.