Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.

druki senackie nr 60, 60 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Niniejsza nowelizacja, wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wprowadza zmiany zmierzające do wyeliminowania luki prawnej, jaka powstała na skutek uchylenia art. 24 j ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten wskazywał terminy składania oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczeń o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka oraz informacji o zatrudnieniu rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo zmianie stanowiska małżonka.

Marszałek Senatu w dniu 12 lutego 2008 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej projektu ustawy bez poprawek (druk nr 60 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.