Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.

druki sejmowe nr 148 i 177

druki senackie nr 66, 66 A, 66 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Projekt przewiduje wymianę informacji zawodowych między organami celnymi obu państw, współpracę w zakresie stosowania zakazów i ograniczeń przywozowych i wywozowych oraz współpracy przy zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

Sejm uchwalił ustawę na 8. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 lutego 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 27 lutego 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 66 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Sidorowicz.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 66 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Eryk Smulewicz.