Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego “Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”.

druki sejmowe nr 80, 171

druki senackie nr 65, 65 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Nowelizacja ustawy zmierza do ustawowego zagwarantowania przekazywania 10% wszystkich środków finansowych przewidzianych corocznie na realizację programu na działania z zakresu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Sejm uchwalił ustawę na 8. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lutego 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 marca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 lutego 2008 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 65 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.