Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 226, 256

druki senackie nr 75, 75 A, 75 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Nowelizacja wynika z konieczności:

    • dostosowania ustawy do terminologii w zakresie wiz, obowiązującej po wejściu Polski do strefy Schengen,
    • umożliwienia konsulom występowania do Szefa ABW lub innych instytucji (np. Agencji Wywiadu, Policji) o przekazanie informacji czy ubiegający się o Kartę nie prowadził np. działalności szkodzącej interesom bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego.
    • dostosowania przepisów do ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, tak aby weszła w życie 29 marca 2008 r. razem z ustawą o Karcie Polaka.

Sejm uchwalił ustawę na 9. posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 lutego 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 marca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 2003 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Zdrowia,

¦ Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 75 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Person.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 4 marca 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 75 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.