Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 151, do druku nr 151, 239, 239-A,

druki senackie nr 86, 86 A, 86 B

Był to poselski projekt ustawy.

Projekt dotyczy określenia kręgu osób, spośród których będą wybierani członkowie KRRiT, wprowadzenia obowiązku niezwłocznego uzupełniania składu KRRiT przez organy konstytucyjne, w razie wygaśnięcia kadencji któregokolwiek z jej członków oraz zmian w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji.

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 18 marca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 marca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 kwietnia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 19 marca 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Kultury i Środków Przekazu,

¦ Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 86 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tomasz Misiak.

Posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyły się 3 i 9 kwietnia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (32) (druk nr 86 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Borys-Damięcka.

Ponadto zostały zgłoszone wnioski mniejszości Komisji o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy (12).

Sprawozdawcami wniosków mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będą:

  • senator Czesław Ryszka,
  • senator Wojciech Skurkiewicz,
  • senator Piotr Łukasz Andrzejewski.