Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

druki sejmowe nr 259, 314

druki senackie nr 97, 97 A, 97 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa wyraża zgodę na wypowiedzenie Konwencji. Potrzeba wypowiedzenia wynika z konieczności usunięcia niezgodności pomiędzy krajowym porządkiem prawnym a prawodawstwem Unii Europejskiej w zakresie w jakim postanowienia Konwencji pozostają w sprzeczności z dyrektywą Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (zmienionej dyrektywą 2002/73/WE).

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 28 marca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 marca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 kwietnia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 kwietnia 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Spraw Zagranicznych,

¦ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 2 kwietnia 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 97 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Krajczy.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 97 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.