Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 243, 244, 300, 300-A

druki senackie nr 90, 90 A

Był to rządowy projekt ustawy oraz poselski projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 10/07) stwierdzającego niezgodność z konstytucją art. 29 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie w jakim nie przyznaje prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym mężczyźnie, który – odpowiednio jak kobieta, która nabywa to prawo po osiągnięciu wieku 55 lat i co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego – osiągnął wiek 60 lat i co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy. Ustawa ponadto wydłuża okres, w jakim płatnik składek może dochodzić od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrotu nienależnie opłaconych składek oraz doprecyzowuje sposób ustalania hipotetycznej wysokości przyszłej emerytury, którą ZUS jest zobowiązany obliczać i wysyłać do ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 28 marca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 marca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 kwietnia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 kwietnia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 9 kwietnia 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 90 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.