Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracownikach samorządowych.

druki sejmowe nr 752, 1117, 1117-A

druki senackie nr 337, 337 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa w sposób bardziej nowoczesny i spójny reguluje zadania i obowiązki pracowników samorządowych, zwłaszcza na stanowiskach urzędniczych, stwarza spójny system zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej m. in. przez ustanowienie jawności procedur rekrutacyjnych i zasadę równego dostępu do stanowisk publicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 24 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 337 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.