Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

druki sejmowe nr 1036 i 1098

druki senackie nr 291, 291 A, 291 B

Był to poselski projekt ustawy.

Nowelizacja ustawy ma na celu rezygnację z naliczania tzw. renty planistycznej w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika na swojego następcę własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Opłata ta naliczana byłaby jedynie w przypadku wtórnego zbycia przez następcę takiej nieruchomości.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 15 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 291 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Banaś.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 291 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.