Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

druki sejmowe nr 890 i 1049

druki senackie nr 292, 292 A, 292 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowelizacja ustawy ma na celu dodanie do katalogu formacji, w których podjęcie służby przez emeryta będzie powodować obligatoryjne zawieszenie prawa do emerytury, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 15 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

¦ Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 292 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Kaleta.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 292 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Wyrowiński.