Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 627, 1066, 1066-A

druki senackie nr 298, 298 A, 298 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu dostosowanie zasad obliczania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy do nowych zasad obliczania emerytur, wynikających z wprowadzonej w 1999 r. reformy emerytalnej. Dla osób urodzonych po 1948 r. zostanie wprowadzona jednolita podstawa obliczenia zarówno emerytury jak i renty.

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 października 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 23 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 298 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 298 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.