Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

druki sejmowe nr 263, do druku nr 263, 1119

druki senackie nr 324, 324 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa zakłada przyznanie funkcjonariuszom AW i ABW prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych - w związku z wykonywaniem zadań służbowych - poza granicami kraju, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć funkcjonariusza. Ponadto w przypadku śmierci funkcjonariusza, dzieci będące na jego utrzymaniu będą mogły otrzymać od Szefa właściwej Agencji pomoc finansową na kształcenie.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 324 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Wyrowiński.