Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 960, 1122

druki senackie nr 323, 323 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Nowelizacja ustawy jest wykonaniem orzeczenia TK i dotychczasową regulację uznaną za niekonstytucyjną zastępuje wymogiem wskazującym, że instruktorem może być osoba, która nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, a nie jak dotychczas również za wykroczenie.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 323 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Motyczka.